Jõelähtme vallavalitsuse infokiri 25.02.–09.03.2021

Jõelähtme vallavalitsuse infokiri 25.02.–09.03.2021

Valitsuse liikmed kinnitasid 8. märtsi kabinetinõupidamisel otsused, mille alusel kehtestatakse Eestis alates neljapäevast, 11. märtsist kuni 11. aprillini veelgi ulatuslikumad piirangud.

 • 2+2 liikumisreeglit tuleb hakata järgima ka õues
 • Üldhariduskoolid – täies mahus distantsõppele. Alates 11. märtsist ei tohi koolihoonetes viibida enam ka 1.-4. klassi õpilased, samuti ei lubata kontaktõppele põhikooli lõpueksamiteks ja riigieksamiteks valmistujaid. Samas nähakse ette, et algklasside õpilastel on vältimatutel juhtudel võimalik siiski viibida ka koolihoones ja osaleda seal korraldatud tegevustes. Koolis tohib viibida ka õppija, kes vajab hariduslikke tugiteenuseid, konsultatsioone õpitulemuste saavutamiseks või osaleb praktilises õppes, teeb eksameid või teste
 • Koolipersonali vaktsineerimine – kõikide Jõelähtme valla koolide töötajad, kes on vaktsineerimist soovinud, on esimese vaktsiinidoosi kätte saanud.
 • Koolibussid – Jõelähtme valla koolid kaardistavad õpilaste bussivajaduse ning seejärel otsustatakse millises mahus koolibussid käiku jäävad.
 • Koolilõuna – koolid on kaardistanud ja kaardistavad täiendavalt distantsõppele jäävate õpilaste eelistused koolilõuna osas. Variandid on kas 1) soe koolitoit karbis, millele tuleb kooli ise järele minna 2) rahaline kompensatsioon 1 euro päev, mis kantakse kahe nädalase perioodi arvestusega üle lapsevanema arveldusarvele 3) ei soovi kumbagi varianti.
 • Lasteaiad – riik on andnud soovituse lapsevanematel vältimatu vajaduseta lapsi lasteaeda ja lastehoidu mitte viia. Lastele, kelle vanemal või hooldajal pole võimalik jääda kaugtööle või luua muul moel võimalusi lapse kojujätmiseks, on jätkuvalt võimaldatud lasteaias või -hoius käimine. Lasteaias ei ole lubatud huvihariduse ja -tegevuse korraldamine. 
 • Lasteaedades hakkab kehtima eelregistreerimine – iga nädala reedeks peavad lapsevanemad lasteaeda teada andma oma järgmise nädala kohakasutuse vajaduse.
 • Lasteaia kohatasu vabastus – vallavalitsus ja volikogu arutavad lasteaia kohatasust vabastamist neljapäevasel, 11. märtsi volikogu istungil.
 • Lasteaiatöötajate vaktsineerimine – vaktsiinisoovijad on kaardistatud. Loo lasteaiaga on juba ühendust võetud ja töötajate vaktsineerimine toimub 11. märtsil. Kostivere lasteaiaga on samuti ühendust võetud ja vaktsiin saabumisel alustatakse ka nende vaktsineerimisega, kõige varem 12. märtsil. Neeme lasteaiaga on samuti ühendust võetud ja lepitud vaktsineerimise osas kokku.
 • Huvikool – Jõelähtme Muusika- ja Kunstikool läheb täies mahus üle distantsõppele.
 • Huvikooli kohatasu vabastus juhul, kui pole võimalik õppetööd ka distantsilt läbi viia - vallavalitsus ja volikogu arutavad kohatasu maksmise vabastust neljapäevasel, 11. märtsi volikogu istungil.
 • Noorsootöö, huvitegevus- ja huviharidus – alates 11. märtsist on kõik sisetegevused keelatud. Välitingimustes on lubatud 2+2 liikumisreeglit arvestades. See tähendab, et koos tohivad liikuda ja sportida maksimaalselt kaks inimest (arvesse läheb ka juhendaja) ning teistest inimestest tuleb hoida vähemalt kahemeetrist vahemaad
 • Raamatukogud – rakendub mullu kevadine töökorraldus ehk kontaktivaba laenutus. Raamatukogud saadavad lugejatele teavituse täpsema infoga.
 • Loo spordihoone – spordihoone on suletud. Staadioni kasutamine on lubatud vaid 2+2 liikumisreeglit arvestades (v.a perekonna puhul)
 • Kultuur – kõik tegevused on peatatud.
 • Laste mänguväljakud üle valla jäävad kasutamiseks avatuks

Abivallavanem Priit Põldma

 • Eesti Vabariigi Valitsus eraldas 2021. aastaks Jõelähtme vallale osalised vahendid Loo alevikus Sule tee välja ehitamiseks. Eelnevalt on vajalik teostada projekteerimistööd.

Hinnapäring saadeti kolmele vastavat kvalifikatsiooni omavale projekteerimis- ettevõttele: Reaalprojekt OÜ, OÜ T-Model ja Teedeprojekt OÜ

Tähtaegselt saatsid oma pakkumused:

1. Reaalprojekt OÜ – pakkumuse maksumus koos käibemaksuga 35 832,00 eurot;

2. OÜ T-Model – pakkumuse maksumus koos käibemaksuga 42 960,00 eurot;

3. Teedeprojekt OÜ – pakkumuse maksumus koos käibemaksuga 34 524,00 eurot.

Parimaks tunnistati Teedeprojekt OÜ pakkumine 34 524,00 eurot.

Sule tee väljaehitamise eesmärgiks on raskeliikluse ümbersuunamine Loo aleviku keskusest eemale. Veoautode liiklus suunatakse Saha teelt piki projekteeritavat Sule teed Lagedi tee ja Lõuna tee rismikule.

Haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonna juhataja Carmen Viherpuu

 • Veebruari koolivaheajal ning märtsi esimesel nädalal tehti algust Jõelähtme valla koolide personali vaktsineerimisega Covid-19 vastu. Tänaseks on kõik vaktsineerimist soovinud koolitöötajad esimese vaktsiinidoosi kätte saanud. Loo ja Kostivere koolipersonali vaktsineeris Loo Tervisekeskus OÜ ja vaktsineerimised toimusid vastavalt Loo Perearstikeskuses ja Kostivere Tervisekeskuses. Neeme kooli töötajaid vaktsineeriti Tallinna Lastehaiglas.
 • Jõelähtme valla kolme lasteaia personali vaktsineerimisega alustatakse 11. märtsil.
 • Praegu kaardistatakse vaktsiini soovijaid vallavalitsuse sotsiaaltöötajate ning tugispetsialistide seas.
 • Jõelähtme Vallavalitsus soovib käesoleva aasta sügisest kasutusele võtta Haridusteenuste haldamise infosüsteemi ARNO. 9. märtsil toimus veebikoosolek, kus tutvuti süsteemi võimaluste ja vallavalitsuse vajadustega. Tänaseks on ARNO infosüsteemiga liitunud juba üle 20 omavalitsuse. Arno on tarkvarasüsteem haridusteenuste haldamiseks, millele on turvalist kanalit pidi juurdepääs ka haridusasutustele ja lapsevanematele.

Süsteemi üks eesmärke on lihtsustada omavalitsuse ametniku ning haridusasutuse esindaja tööd. Esimesena soovime kasutusele võtta lasteaedade osa, mis annab meile võimaluse ühtlustada lasteaiakoha taotluste esitamist, lasteaiakohtade komplekteerimist ning lapsevanemale koha pakkumist. Süsteem on sarnane SPOKU keskkonnaga, kuhu lapsevanem saab ID-kaardiga sisse logida. Antud süsteemi on edaspidi võimalik liita lisaks lasteaedadele ka koolid ja huvikooli.

Sotsiaalnõunik Kristiina Välba

 • Käesoleva aasta jaanuarikuus alustas vallavalitsus Thermory AS poolt vallale kingitud ühekordsete maskide jagamist 60+ vanuses valla elanikele. Loo alevikus tegeles maskide jagamisega Kai Müürsepp Loo Kultuurikeskusest, Kostivere alevikus valla päevakeskuse juhataja Elo Sagor, Neeme külas ja Kaberneeme külas said inimesed oma maskid kätte raamatukogudest ning suuremas osas küladest jaotasid maske külavanemad koos oma abilistega. Eelmisel nädalal kogutud tagasiside põhjal on kõigi jagajate poolt tehtud ära väga suur töö! Külavanemad on käinud ukse tagant ukse taha, suhelnud inimestega ning jaganud maske. Üle poole nendest inimestest, kes maskisaajate sihtgrupis olid, on oma maskid kätte saanud. Nende külade elanikel, kus külavanem puudub, on võimalik oma maskid jätkuvalt kätte saada vallavalitsusest!
 • 8. märtsil toimus noortegarantii tugisüsteemi (NGTS) eelmise perioodi (seire) ülevaade. NGTS on noorte jaoks loodud süsteem, mis toetab mitteõppivaid ja mittetöötavaid noori tagasi kooli või tööle minemisel. Noore nõusolekul kohtutakse ning üheskoos pannakse paika plaan edasisteks tegevusteks. Noortegarantii tugisüsteemi juhtumikorraldajaks on Jõelähtme vallas Kreete Juurak, kes igapäevaselt tegutseb noorsootöötajana Loo noortekeskuses. Juhtumikorraldaja on toeks ja abiks oma piirkonna noortele vanuses 16-26, kes on mistahes põhjustel eemale jäänud tööturult või hariduse omandamisest. Juhtumikorraldaja võtab ühendust noortega, et koos selgitada välja noore jaoks olulised eesmärgid ja panna paika noorest lähtuv plaan nende eesmärkideni jõudmiseks. Uus seire uute kontaktidega käivitub 15. märtsil.

Kommunikatsioonispetsialist Signe Valdmann

 • 2020. aastal mittetulundusühingutega sõlmitud sihtfinantseerimislepingute (tegevustoetused, omaosaluse toetused) aruannete esitamise tähtaeg möödus 31. jaanuaril 2021. Hetkel on käsil aruannete kontrollimine ning meeldetuletuste saatmine neile, kellel aruanded veel esitamata.
 • Oleme alustanud ka 2021. aasta tegevustoetuste sihtfinantseerimislepingute sõlmimisega (nendega, kellel on aruanded esitatud ja korras).

Jõelähtme vallavalitsuse 25. veebruari 2021 korraldusega nr 180 eraldatakse 2021. aasta eelarvest mittetulundusühingutele rahalisi vahendeid summas 79 760 eurot. Korralduses on välja toodud need mittetulundusühingud, kes esitasid 1. novembriks 2020 SPOKU keskkonna vahendusel toetuse taotluse.

Korraldusega saab tutvuda siin.

 

Järgmine infokiri ilmub 24. märtsil.