« Tagasi

Vallavalitsuse infokiri, nädal 08.06.–14.06.2020

Vallavalitsuse infokiri, nädal 08.06.–14.06.2020

Haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonna juhataja Carmen Viherpuu

Selle nädalaga lõppes ametlikult 2019/2020 õppeaasta ja suur osa õpilasi asusid nautima väljateenitud suvepuhkust.

 • 8. juunil toimusid lõpuaktused Kostivere ja Loo Kooli 1.–8. klassi ja 10.–11. klassi õpilastele. Aktused toimusid veebiülekandena. Meid kõiki proovile pannud õppeaasta sai läbi. Aitäh kõikidele õpetajatele, lapsevanematele ja õpilastele antud panuse eest!
 • 16. juunil toimus Jõelähtme Muusika- ja Kunstikooli lõpuaktus. Muusika- ja kunstiosakonna lõpetas 15 noort – 12 muusikaosakonna ja neli kunstiosakonna (üks noor õppis nii muusika- kui ka kunstiosakonnas). Kaheksa noort lõpetas kiituskirjaga.
 • 17. juunil kell 12.00 toimub Loo kooli 9A klassi lõpuaktus.
 • 17. juunil kell 14.00 toimub Kostivere kooli 9. klassi lõpuaktus.
 • 18. juunil kell 12.00 toimub Loo kooli 9B kassi lõpuaktus.
 • 19. juunil kell 14.00 toimub Loo kooli 12. klassi lõpuaktus. Lõpetab 21 noort, kellest kaks lõpetavad kuldmedaliga ja üks hõbemedaliga.
 • Ettevalmistused uueks õppeaastaks toimuvad täie hooga. Loo Lasteaed kaardistas ehitusperioodiks kooli ruumidesse kolivate rühmaruumide vajadused koos vajalike summadega. 9. juuni koosolekul arutati lasteaia juhtkonna, abivallavanema, vallavanema ja haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonna juhatajaga detailselt läbi mööbli- ja nõudevajadused, õueala ja selle piirded koos väravate asukohaga ning vajalik personal. Ühesõnaga kõik see, mis peab tagama kolme uue rühmaruumi avamise Loo Kooli ruumidesse 1. septembrist 2020.

Õppeaasta lõpp toob alati kaasa ka kokkuvõtete tegemise ja tehtu analüüsimise. Sellel õppeaastal oli meil kõigil võimalus kogeda midagi hoopis teistsugust ja seetõttu on järelduste tegemine väga vajalik. Distantsõpe on läbi ja nüüd on aega tehtut analüüsida. Märgata seda, mis läks hästi ja mille üle võime tunda uhkust, kuid julgeda tunnistada ka arengukohti või ebaõnnestumisi. Ikka selleks, et järgmisel korral tehtust õppida. Leppisin koolide direktorite ja õppealajuhatajatega kokku kohtumised, kus arutame distantsõppe perioodi. Koolide distantsõppe kokkuvõtet on plaanis tutvustada ka volikogu hariduskomisjonis.

Sotsiaalnõunik Kristiina Välba

Jõelähtme vald on värskelt valmis saanud oma tervise- ja heaoluprofiili, mida tutvustatakse 18.06.2020 toimuvas vallavolikogus. Profiili ettevalmistuse ja andmete kogumisega on tegelenud vallavalitsuse haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakond alates 2019.a algusest ning HOLis käidi teistele Harjumaa omavalitsustele oma kogemusi jagamas ning protsessi tutvustamas.

 • Sotsiaalnõunik Kristiina Välba ja haridus- kultuuri- ja sotsiaalosakonna juhataja Carmen Viherpuu osalesid 11.06. Harjumaa Omavalitsuste Liidu (HOL) poolt korraldatud kohtumisel, kus tutvustati Tervise Arengu Instituudi ja Sotsiaalkindlustusameti poolt välja töötatavat tervise- ja heaoluprofiili nõustamispaketti.

Tervise- ja heaoluprofiil aitab selgemini näha seoseid erinevates valdkondades tehtavate otsuste ja planeeritavate tegevuste ning tervisemõjude vahel. Teadmine sellest, mis on hästi ja mis halvasti, võimaldab oma edaspidised tegevused suunata õigesse kohta ning kulutada vahendeid targalt ja tulemuslikult. Tervise- ja heaoluprofiil on võimalus saada hea ülevaade paikkonna inimeste terviseseisundist ja seda mõjutavatest teguritest. Terviseprofiili koostamine on omavalitsuse elanike tervise ja seda mõjutavate tegurite kaardistamine. Profiil on aluseks tervise arendamise tegevuskava koostamisele, milles püstitatakse konkreetsed eesmärgid tervisetulemite parandamiseks.

Noorsootöö- ja spordispetsialist Liisi Vesselov

 • Noortekeskused jätkavad kuni suvepuhkusteni väli- ja virtuaaltegevustega.
 • Kostivere Noortekeskus läheb suvepuhkusele 29. juuni–26. juuli.
 • Loo Noortekeskus puhkab 20. juuli–2. august.
 • Eelmisel nädalal alustasid Merkuur OÜ mobiilsed töötoad taas ringi liikumist. Esimene peatus oli Kostivere Noortekeskuses, kus sel korral noored valmistasid omale pudeliavaja ja lauamängu. Jälgige noored.joelahtme.ee infot, et töötubades ja tegevustes osaleda.
 • 11. juuni oli noorsoo- ja infotöötaja Silja Maiveli viimane tööpäev Jõelähtme vallas. Soovime Siljale edu tema uutes tegemistes.
 • Jõelähtme vald osaleb koostöös seitsme Harjumaa omavalitsusega (Anija, Maardu, Rae, Viimsi, Kose, Raasiku, Jõelähtme) noorsootöös innovaatiliste mudelite väljatöötamises. Eelmisel nädalal toimus taas kõigi omavalitsustega koosolek, et anda tagasisidet, kuhu on erinevate mudelitega jõutud. Jõelähtme valla eestvedamisel arendatakse noortele info edastamiseks äppi Infohunt. Tegevusi rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava Euroopa Sotsiaalfondi kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine". Täpsem info valla kodulehel või Facebooki kodulehel Infohunt.
 • Huvi- ja sporditegevuse toetuse taotluste esitamise tähtaeg esimese poolaasta kohta on nüüd möödas. Peale kümne tööpäevast menetlusperioodi otsustab vallavalitsus toetuse eraldamise 2. juulil 2020 toimuval istungil. Positiivse otsuse korral kantakse toetus taotleja taotluses esitatud pangakontole kümne tööpäeva jooksul otsuse tegemise päevast arvates, s.o hiljemalt 16.07.2020.

Jõelähtme valla päevakeskuse tegevusjuhendaja-juhataja kt  Liis Koppel

 • Esmaspäeval 8.06 ja kolmapäeval 10.06 käisid päevakeskuse töötajad esmaabi koolitusel projekti "Tervikliku sotsiaalhoolekandelise abi mudeli välja arendamine ja kasutusele võtmine hoolduskoormusega tööealiste inimeste toetamiseks Jõelähtme vallas" raames.
 • 10.06 käis Liis Koppel koos Vallavalitsuse lastekaitse- ja sotsiaaltööspetsialist Anne Jegorovaga „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses" projekti raames Pärnus toimunud kogemusseminaril, mis andis uusi teadmisi ja nippe, kuidas veel paremini toimetada.
 • Teisipäeval 09.06 algas päevakeskuses kauaoodatud remont. Esialgu tehakse lammutustöid ning seejärel luuakse päevakeskusesse inva wc ja -dušši kasutamise võimalus, remonditakse kaks tuba ning luuakse uus ja ratastooliga liikumiseks sobilik sissepääs.
 • Päevakeskus kolis ajutiselt kuni remondi lõpuni Kostivere Kultuurimõisa teisele korrusele.
 • Neljapäeval 11.06 toimus selle hooaja viimane muusikateraapia, uuesti alustame sügisel.

Abivallavanem Priit Põldma

 • Jõelähtme Vallavalitsuse 11.06.2020 korraldusega nr 453 määrati avaliku kasutamisega teeks Velleste (katastritunnus 24504:008:0087) kinnisasjal kulgev eratee ja Välja (katastritunnus 24504:008:1171) kinnisasjal kulgev eratee.

Velleste kinnistut läbiva teemaa avalikuks kasutamiseks ja teehoiu korraldamiseks sõlmisid Jõelähtme vald ja Velleste kinnistu omanik 22.11.2018 tasuta ja tähtajatu isikliku kasutusõiguse seadmise lepingu, eesmärgiga tagada Parasmäe tee takistamatu ja piiranguteta kasutamine kõikidele küla elanikele ning tee kasutajatele teemaa osas, mis läbib eraomandisse kuuluvat Velleste kinnistut.  Välja kinnistut läbiva teemaa kasutamiseks, remontimiseks, korrashoiuks, hooldamiseks, kasutusse andmiseks ja muul viisil avalikes huvides ekspluateerimiseks on Jõelähtme Vallavolikogu 14.03.2019 otsusega nr 199 „Sundvalduse seadmine" seatud tähtajatu sundvalduse Jõelähtme valla kasuks.

Keskkonnanõunik Mailis Virve

 • 10. juunil toimus volikogu keskkonnakomisjoni koosolek, kus arutati läbi 18. juunil volikogu istungile minevad teemad.
 • 11. juunil toimus Jõelähtme Vallavolikogu saalis Lundi paisu veeloa taotluse keskkonnamõju hindamise programmi avaliku arutelu. Veeluba taotleb  Navigor OÜ ning keskkonnamõju hindamist viib läbi LEMMA OÜ. Kavandatava tegevuse eesmärgiks on jätkata Jõelähtme jõel Harju maakonnas Jõelähtme vallas Koogi külas Jägala-Joa tee 33 kinnistul Lundi paisul senist paisutamist rekreatsiooni eesmärgil. Taotletav paisutustase on normtingimustes ca 2,5 m looduslikust tasemest.  Kohale tulid Keskkonnaameti ning Keskkonnaministeeriumi ametnikud, samuti kohalikud elanikud ning esindajad MTÜ-st Jägala Kalateed.

Järelevalveametnik Diana Surkova

 • 11. juuni vallavalitsuse istungil väljastati Punakivi rannas tänavakaubanduse korraldamise luba, mis lubab Punakivi rannas Jõesalu puhkealal tegeleda SUP (stand up paddle boarding ehk aerusurf) laua renditeenuse pakkumisega ajavahemikul 15.06.2020–31.08.2020 esmaspäevast pühapäevani alates kella 11.00-st kuni kella 17.00-ni.
 • 11. juuni vallavalitsuse istungil väljastati avaliku ürituse korraldamise luba MTÜ-le Orienteerumisklubi Nõmme ürituse „Tallinna orienteerumisteisipäevak" korraldamiseks Jõelähtme vallas Võerdla külas 16.06.2020 alates kella 17.00-st kuni kella 21.00-ni.
 • 11. juuni vallavalitsuse istungil väljastati avaliku ürituse korraldamise luba MTÜ-le Liivamäe Külaselts avaliku ürituse „Kivikorje külaplatsil" korraldamiseks aadressil Erma tee 7, Liivamäe küla, 14.06.2020 kella 12.00-st kuni kella 15.00-ni.
 • 11. juuni vallavalitsuse istungil väljastati avaliku ürituse korraldamise luba avaliku ürituse „Loo Kirbukas" korraldamiseks aadressidel Saha tee 11 ning Kuusiku tee 1a // Saha tee 7, Loo alevik, perioodil 01.07.2020–01.10.2020 pühapäeviti alates kella 10.00-st kuni kella 13.00-ni või reedeti alates kella 16.00 kuni kella 19.00-ni või laupäeviti alates kella 10:00-st kuni kella 13.00-ni.

Üldine info

Jõelähtme surnuaiapühad

20. juunil kell 11 kirikaia surnuaiapüha kirikus

20. juunil kell 12.30 Jõelähtme surnuaiapüha 5. juulil kell 13 Saha surnuaiapüha

 

Harju maakaitsepäev

Sel aastal HOL-i, Rae valla ja Kaitseliidu Harju maleva poolt korraldatavat traditsioonilist Harju maakaitsepäeva ei toimu, samuti ei toimu 22. juunil võidutamme istutamise tseremooniat Loo alevikus.

Võidutuld jagatakse sel aastal varem. Jõelähtme vald saab võidutule kätte 23. juunil kell 14.00 Jüri kiriku juurest. Vallavanem Andrus Umboja toob võidutule Jõelähtme ausamba juurde, kust seda jagatakse nii külavanematele küladesse viimiseks kui ka kõigile teistele soovijatele oma koduste lõkete jaoks.

Võidutuli jõuab Jõelähtme ausamba juurde orienteeruvalt kell 14.30, seejärel toimub ka pärgade asetamine ausamba jalamile.

 

Jõelähtme vallavalitsuse töötamise ajad võidupüha nädalal

E, 22. juuni kell 08.00–14.00

T, K, 23.–24. juuni suletud

N, 25. juuni 08.00–17.00

R, 26. juuni 08.00–14.00

Vastuvõtt toimub vaid eelregistreerimise alusel. Ametnike kontaktid on leitavad vallavalitsuse koduleheküljelt.

Üldinfo:

Telefon: 605 4887

Mobiil: 5301 2223

E-post: kantselei@joelahtme.ee