« Tagasi

Vallavalitsuse infokiri, nädal 01.06.–07.06.2020

Vallavalitsuse infokiri, nädal 01.06.–07.06.2020

Haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonna juhataja Carmen Viherpuu

 • Nädala algas rahvusvahelise lastekaitsepäevaga, mille eesmärk on juhtida tähelepanu laste heaolule ja õigustele ning lastekaitse tähtsusele. Seda olulist päeva tähistati ka kõigis valla lasteaedades.
 • Sellel nädalal sai joon alla tõmmatud Jõelähtme valla heaoluprofiili koostamisele ning 4. juuni vallavalitsuse istungilt suunati heaoluprofiil 18.06.2020 volikogu istungile kinnitamisele.

Valla elanike tervise ja heaolu kaardistamiseks asus 2019. a kevadel Jõelähtme Vallavalitsus koostama Jõelähtme valla heaoluprofiili. Heaoluprofiili aitas koostada Agnes Samberk, kes omas selles osas varasemat kogemust. Andmete kogumisega ja komplekteerimisega tegeles terve haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakond ning kõik allasutused. Olulise panuse andis kogu Jõelähtme valla rahvas (täiskasvanud ja noored vanuses 12–26), kes osalesid Jõelähtme valla elanike heaolu ja terviseseisundi uuringus, vastates ankeedi küsimustele. Suur tänu kõigile!

 • Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsleri 20.02.2020 käskkirja nr 16 „Haldusjärelevalve teostamine Jõelähtme valla ja tema hallatavate asutuste Kostivere Kool ja Kostivere Lasteaed üle" alusel viidi alates 17.02.2020 läbi haldusjärelevalve. Järelevalvet pidaja ja tema hallatavate asutuste tegevuse õiguspärasuse üle teostasid Haridus- ja Teadusministeeriumi välishindamisosakonna eksperdid Pärje Ülavere ja Piret Otti. Järelevalve prioriteet oli sisehindamine.

Kantsleri 16.04.2020 käskkirjaga nr 1.1-3/20/98 kinnitati Jõelähtme Vallavalitsuse ja tema hallatavate asutuste Kostivere Kool ja Kostivere Lasteaed haldusjärelevalve õiend, mis andis täpse ülevaate järelevalve tulemustest ning valdkondadest, mida on edaspidi võimalik parandada ja läbimõeldavamalt ellu viia. Õiendit käis Jõelähtme Vallavalitsuses 03.06.2020 tutvustamas Piret Otti. Kohtumisel osalesid lisaks ministeeriumi esindajale abivallavanem Priit Põldma, haridus-, kultuuri-ja sotsiaalosakonna juhataja Carmen Viherpuu, Kostivere Kooli direktor Olga Saikovskajaja õppejuht Eele Sekk, Kostivere Lasteaia direktor Kaili Raamat ja õppealajuhataja Jana Aasla.

 • Nädala lõpetas südantsoojendav ja hooliv Neeme Kooli lõpuaktus. Sellel kevadel lõpetas Neeme Kooli 6. klassi kolm noort, kes jätkavad oma õpinguid teistes koolides. Lõpetajatele jagati julgustavaid sõnu ning kingiti valla poolt raamat „Geenius" (Teadmiste entsüklopeedia).

Sotsiaalnõunik Kristiina Välba

 • Esmaspäeval 01. juunil lõpetas vanemlusprogrammi „Imelised aastad" Kostivere grupp. Eriolukorra ajal toimusid koolitused veebikeskkonnas. Viimane kohtumine toimus Kostivere lasteaias ainult koolitusel osalejatele (lapsehoidu ei pakutud). Vanemlusprogrammi „Imelised aastad" koolitustega alustati jaanuarikuus ning loodi kaks erinevat gruppi – Lool ja Kostiveres. Kokku alustas koolitusel osalemist 27 lapsevanemat. Programm on välja töötatud selliselt, et lapsevanemate koolituse ajal pakutakse lastele hoidu. Eriolukorra ajal toimunud veebikoolitused olid heaks võimaluseks programmiga jätkata, kuid kahjuks ei saanud kõik vanemad osaleda lapsehoiu puudumise tõttu. Seetõttu oli koolituse lõpetajaid vähem kui neid, kes jaanuaris alustasid. Koolitust rahastasid Jõelähtme Vallavalitsus, Tervise Arengu Instituut ja Harjumaa Omavalitsuste Liit.
 • Sotsiaalkindlustusamet alustas 08. juunist veebiseminaride läbiviimisega, mis on mõeldud KOV-ide sotsiaaltöötajatele. Seminarid toimuvad igal kolmapäeval kell 14.00 kuni septembrikuuni ning vallavalitsuse sotsiaaltöötajad võtavad neist võimaluse korral aktiivselt osa.

Noorsootöö- ja spordispetsialist Liisi Vesselov

 • Noortekeskuste nädalad on väga erinevad ja mitmekesised: õuetegevused, matkad, virtuaaltegevused ja noorte endi poolt koostatud mängud.
 • Nädal Kostivere Noortekeskuses: Esmaspäeval oli külma ilma trotsides vesivärvidega võistlus – noored joonistasid kiiruse peale pilte. Teisipäeval toimus rattamatk Maardu järve äärde, peeti pikniku ja mängiti Aliast. Kolmapäeval ja neljapäeval toimusid virtuaaltegevused – mängiti erinevaid viktoriine Kahoot keskkonnas. Reedel koostas üks noor teistele orienteerumiseks punktid ning koos otsiti Kostivere vahel erinevaid punkte.
 • Nädal Loo Noortekeskuses: Esmaspäeval toimusid pinksi ja rahvastepalli turniirid. Teisipäeval olid noorsootöötajad hoopis Neemes, kus oli ootamas 16 kohalikku noort, kes mobiilsetest noortekeskuse tegevustest osa said. Kolmapäeval toimus noorsootöötajatele kaamerakoolitus ja neljapäeval õpiti noortega uusi lauamänge. Reedel toimusid virtuaalsed mängud.
 • Oluline kuupäev! Huvi- ja sporditegevuse taotlusi võtame vastu veel kuni 15. juuni. Hilinenud taotlusi kahjuks vastu ei võeta!

Abivallavanem Priit Põldma

 • 03. juunil 2020 avastas Jõelähtme kirikuõpetaja Margus Kirja, et on rikutud Saha kabeli põrandat – kivipõrandale on musta värviga joonistatud maleruudud. Kabeli uks on külastajatele koguaeg avatud, on väga kahju, et seda pahatahtlikult ära kasutatakse. Kui kellelgi on põrandarikkumise kohta infot, palume teavitada sellest vallavalitsust.
 • 03.01.2020 esitasid kümme eraisikut Jõelähtme Vallavalitsusele koostamisel olevasse Jõelähtme valla üldplaneeringusse ettepaneku kajastada üldplaneeringus Manniva küla väärtuslikku maastikku ja vaateid maastikule ning seada uue hoonestuse kavandamise tingimused, mis tagaksid nende väärtuste säilimise.

Vallavalitsus leidis, et arvestades Kostiranna ja Manniva piirkonnas esinevat ehitussurvet ning probleeme õigusliku aluseta püstitatud ehitistega (peamiselt Nurmenuku, Lahesoo ja Hõbesalu kinnistutel) ning eelnimetatud üldplaneeringule esitatud ettepanekut, on mõistlik ja otstarbekas kehtestada üldplaneeringu koostamise ajaks ajutine ehituskeeld Manniva ja Kostiranna küla teatud territooriumite osas, selgitamaks ehituskeelu kehtimise ajal välja piirkonna maakasutus- ja ehitustingimused eesmärgiga fikseerida need üldplaneeringus.

Vallavalitsuse 4. juuni 2020 korraldusega nr 437 kehtestati ajutine planeerimis- ja ehituskeeld kaheks aastaks või kuni uue üldplaneeringu kehtestamiseni Manniva ja Kostiranna külade osadel vastavalt otsuse nr 437 lisas olevale skeemile ja puudutatud kinnistute loetelule, keelates eelnimetatud territooriumil ajutise ehituskeelu kehtivuse ajal detailplaneeringute kehtestamise, ehitise püstitamiseks ehitusloa andmise, ehitiste püstitamiseks ehitisteatiste registreerimise, projekteerimistingimuste väljastamise ja katastriüksuse senise sihtotstarbe muutmise.

Vallavalitsus korraldab üldplaneeringu koostamise käigus ajutisest planeerimis- ja ehituskeelust puudutatud ala osas analüüsi koostamise võimalike miljööväärtuste ja täpsemate maakasutus- ja ehitustingimuste väljaselgitamiseks.

Kinnisasja omanikke, kelle kinnisasja suhtes ajutist planeerimis- ja ehituskeeldu kohaldati, said eelnevalt tähtkirjalise teavituse ajutise planeerimis- ja ehituskeelu kehtestamise kohta.

Ajutine planeerimis- ja ehituskeeld ei laiene ehitamisele, milleks on antud ehitusluba või millest on teatatud enne planeerimis- ja ehituskeelu kehtestamist, ning ehitiste ehitamisele, milleks ei ole ehitusteatise esitamine ega ehitusluba nõutav.

Jõelähtme valla kultuurikeskuse direktor Ivar Kaldam

 • Kostivere Kultuurimõisas lõppevad hiljemalt juulis renoveerimistööd kaugtöötoas, ajalootoas ja garderoobiruumis. Sellega seoses on töös vajaliku inventari soetamine ja tehniliste lahenduste paigaldamine.
 • Mõisarahvas valmistub muusikakooli kolimiseks mõisaruumidesse.
 • Valmistume ja planeerime juuli ja augusti sündmuseid. 8. juulil toimub Kostivere Kultuurimõisa pargis suvekontsert-piknik. Esineb ansambel Puuluup. Kohti on müügil vaid piiratud arv!

Järelevalveametnik Diana Surkova

 • Teostati paikvaatlus Kallaveres Nahkru teel, mille seisukorda talvekuudel rikuti –

kodanik alustas ehitustöödega ja raskeveokid lõhkusid tee. Kohalikud elanikud avaldasid pahameelt, sekkus järelevalveametnik ning kodanik lubas tee 1. juuniks korrastada. Möödunud nädalal tehtud paikvaatlus näitas aga, et teed pole siiani korda tehtud. Juhtum on menetluses.

 • Eelmise nädala vallavalitsuse istungil väljastati  avaliku ürituse luba „Drive-By Kirbuturg Jõelähtmes" korraldamiseks Jõelähtme külas Rebala muuseumi õuealal, perioodil 20.06.2020–31.10.2020 reedeti ja laupäeviti.
 • Eelmise nädala vallavalitsuse istungil väljastati kaks tänavakaubanduse luba.
 • Neeme Marina OÜ-le väljastati luba avada Neeme sadamas suveterrass ajavahemikul 1.06.2020 kuni 30.09.2020.
 • Masfood OÜ-le väljastati luba suvekohviku avamiseks Punakivi rannas ajavahemikul 05.06.2020 kuni 05.09.2020. Taotleja soovib paigaldada teisaldatava toiduauto Jõesuu puhkeala kinnistule, et pakkuda Punakivi rannas puhkavatele inimestele erinevaid snäkke.
 • Teostatud paikvaatlus Parasmäe külas. Tegemist on juba pikaajalise probleemiga – avaliku tee äärde on pandud suured heinapallid, mis teevad sõidutee oluliselt kitsamaks. Teele on paigaldatud ka eramaa märk, mis ei ole aga  kehtiv, sest tegemist on avaliku teega.  
 • Vallavalitsusele laekus taotlus, kus muusikabänd küsis luba Saha kabelis muusikavideo filmimiseks. Taotlusele vastati eitavalt, kuna Jõelähtme kirikuõpetaja seisukoht oli, et bändi laulude tekst ei lähe kokku vaimulike põhimõtetega.