« Tagasi

COVID-19 käitumisjuhend avalike ja kultuuriürituste korraldajatele ning kultuuriasutustele

Käesolev juhend on tugimaterjal organisatsioonidele ja asutustele, kes korraldavad avalikes kohtades ja avalikkusele mõeldud üritusi ja koosviibimisi. Nimetatud ürituste hulka kuuluvad näiteks avalikkusele avatud kaubandusüritused, kinoseansid, etendused, kontserdid ja konverentsid, laadad, festivalid, samuti kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu istungite pidamine, isikute vabatahtlike ühenduste üldkoosolekute pidamine jms.

Juhend lähtub Vabariigi Valitsuse 16. mai 2020. a korraldusest nr 172 „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud liikumisvabaduse ning avalike koosolekute pidamise ja avalike ürituste korraldamise piirangud" (muudetud: Vabariigi Valitsuse 21. mai 2020. a korraldusega nr 182) (väljavõtet korraldusest vt lisa 1).

Korralduse terviktekst on kättesaadav: https://www.riigiteataja.ee/akt/322052020007

Juhend on jagatud kolmeks osaks: 1) Avalike, sh kultuuriürituste korraldamise ja kultuuriasutuste avamise üldised nõuded, mis selgitavad korralduses olevaid piiranguid; 2) Suunised ja soovitused teemade kaupa (nt töötajate tervishoid, ohutus); 3) Suunised ja soovitused ürituste liikide kaupa.

https://www.kul.ee/sites/kulminn/files/news-related-files/juhend_avalikud_uritused_29.05.2020.pdf