« Tagasi

06.04–09.04 nädala toimetustest Jõelähtme vallavalitsuse haridus-, kultuuri ja sotsiaalosakonnas

Riikliku eriolukorra väljakuulutamisest on tänaseks möödunud juba terve kuu. Ilmselt me kõik oleme olnud sunnitud oma harjumuspärases elus suuremaid/väiksemaid ümberkorraldusi tegema. Ka Jõelähtme vallavalitsuse ametnikud töötavad enamjaolt kodukontorites ning vallavalitsuses kodanike vastuvõttu ei toimu. Ametnikega saab kontakti telefoni ja e-kirja teel ning kõik vajalikud kohtumised ja koosolekud on kolinud internetti.

Anname põgusa ülevaate 06.04–09.04 nädala toimetustest Jõelähtme vallavalitsuse haridus-, kultuuri ja sotsiaalosakonnas.

Haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonna juhataja Carmen Viherpuu

Haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonna koosolekud toimuvad alates eriolukorra väljakuulutamisest kaks korda nädalas (esmaspäeval ja kolmapäeval), kuna antud valdkonna teemad on eriolukorra ajal pidevas muutumises ning on väga oluline kõiki osakonna töötajaid ühises infoväljas hoida. Nädala 06.04–09.04 peamised sõlmteemad olid:

  • Alates 30. märtsist on Jõelähtme valla raamatukogud avatud ainult ühel päeval nädalas ning laenutamine ja tagastamine toimub kontaktivabalt. Raamatute laenutamine toimub vaid ettetellimisel. Lisainfo: joelahtmeraamat.weebly.com
  • Üldhariduskoolid ja huvikool on jätkuvalt suletud ning toimub distantsõpe. Õpilase igapäevane osalemine õppes on väga vajalik ning seetõttu peab kool leidma erinevaid võimalusi õpilaste õpetamiseks ja toetamiseks. Koolidel oli vajalik kaardistada toe vajadusega (üldine, tõhustatud ja eritugi) õpilaste õpetamine ja selles esile kerkinud kitsaskohad. Koolivaheajani on jäänud veel üks nädal.
  • Valla lasteaiad on avatud väiksemas mahus. Kõigis kolmes lasteaias on alates 1. aprillist avatud üks rühm ja igaks nädalaks toimub lasteaeda tulevate laste eelregistreerimine. Kodus olevad õpetajad juhendavad lapsevanemaid distantsilt, andes erinevaid ideid lapsega kodus tegelemiseks. Lasteaia direktorid annavad igal hommikul ülevaate laste arvust lasteaias.
  • Hindame väga kõrgelt lasteaia töötajaid, kes igapäevaselt töötavad eriolukorra ajal avatud rühmades ja tagavad lasteaias olevatele lastele turvalise keskkonna. Tänukaart koos väikese meene ja lilleõiega on vallavalitsuse kummardus.
  • Haridus- ja Teadusministeerium hakkas 6. aprillist iganädalaselt kohalikelt omavalitsustelt koguma infot õpilaste kohta, kes ilma mõjuva põhjuseta ei osale distantsõppel. Kogume koolidelt info ja edastame iga nädala esmaspäeval HTM-ile.
  • 7. aprillil toimus KOV-ide haridusnõunike veebikoosolek, mille kutsus ellu HOL ja Rajaleidja. Eesmärk oli omavalitsuste olukorra kaardistamine ja koostöövõimaluste otsimine. Koosolekul lepiti kokku järgmised kohtumised omavalitsuste kaupa koos koolide ja lasteaedade direktoritega. Jõelähtme valla kohtumine toimus 13. aprillil.
  • 9. aprillil osales Carmen Viherpuu lastekaitse juhtide grupisupervisioonil veebikeskkonnas, kus erinevate omavalitsuste sotsiaalvaldkonna ametnikud jagasid kriisiolukorras tegutsemise häid ja toimivaid praktikaid. Muude teemade hulgas käsitleti ka iseenda ja oma meeskonna toetamise võimalusi praeguse eriolukorra ajal.

 

Noorsootöö- ja spordispetsialist Liisi Vesselov noorsootööst ja patrullist

„Seda, et noored on nutikad, teame me hästi. Kuid teeb kurvaks, kui oma osavust kasutatakse ebaausateks tegevusteks. Näiteks Kostiveres korduvalt patrullile „vahele jäänud" noored olid oma õues olemise kohta vanematele leidlikult valetanud. Samuti on noored kasutanud peeneid oskuseid kinnistest Loo staadioni väravatest õhtusel ajal sisse pugemiseks. Lisaks otsitakse erinevaid „nurgataguseid" keelatud tegevusteks nagu lõkke tegemine jms. Siinkohal täname tähelepanelikke kogukonna liikmeid, kes meile on mitmeid vihjeid, videoid ja pilte noorte kogunemistest ja tegevustest edastanud.

Patrulli eesmärk ei ole noori tänavatelt ära saada, vaid teavitada, et suured kambad tänases olukorras ei tohi koguneda ja panna südamele, et õues viibimine on lausa vajalik, kuid seda tuleb teha reegleid järgides ning mõistlikult käitudes.

Alternatiiviks pakume noortele tegevusi virtuaalsetes noortekeskustes, mis on avatud E-R 12.00–18.00. Juba esimesel nädalal külastas noortekeskusi virtuaalselt pea 60 noort ja nendest pooled võtsid osa ka igapäevastest virtuaalsetest tegevustest. Sellel nädalal juba uued plaanid. Jälgige täpsemat infot Loo ja Kostivere Facebookist."

 

Sotsiaalnõunik Kristiina Välba sotsiaalosakonna toimetustest

Valla sotsiaaltöötajad toimetasid ka eelmisel nädalal üsna samamoodi nagu alati. Sotsiaaltööspetsialist Liivi Vain tegeles nii toimetulekutoetuste kui sotsiaaltoetuste avaldustega, samuti toodi vallavalitsusse Euroopa abifondi toiduabi, mille saajateks inimesed, kes alates oktoobrikuust on taotlenud toimetulekutoetust. Toidupakid on nimelised ning kõigiga, kellele pakk mõeldud on, võtab Liivi Vain ühendust. Lastekaitse- ja sotsiaaltööspetsialist Anne Jegorova tegi lisaks avalduste menetlemisele ka kodukülastusi – nii koos hooldustöötajaga seoses koduhooldusteenuse seadmise vajadusega kui ka koos piirkonnapolitseiniku Kersti Kaldiga seoses lähisuhtevägivalla teadetega. Lastekaitsespetsialist Rita Hanni tegeles lisaks tavapärastele toimingutele ka kadunud laste otsimisega – on õpilasi, kes on kooli jaoks justkui kadunud – distantsõppest osa ei võeta ja töid õpetajatele ei esitata ning koolid ei saa lapsevanemaid kätte – sellistel juhtudel võtab ühendust lastekaitsespetsialist ning vajadusel teeb ka kodukülastuse.

Sotsiaalnõunik Kristiina Välba tegeles kolmandat nädalat järjest valla abivajavatele peredele toidupakkide kokku panemisega – nii toiduainete tellimise kui ka jaotamisega ning koju viimisega. Toiduabi pakkide komplekteerimise ja koju viimisega on seotud veel valla tugiisik Elen Kaur, kes igapäevaselt suhtleb oma klientidega ja hoiab nende vajadustel ja tegemistel silma peal läbi telefonivestluste ja Skype-kõnede, valla päevakeskuse juhataja kt Liis Koppel, kes tegeleb sotsiaalvaldkonna projektide töös hoidmisega ning Loo kooli tugiisik Anu Tavinoff, kelle tavapärane töö on hoopis laste õppimise toetamine. Ka koduhooldustöötaja Terje Multer jätkab oma igapäevaseid töökohustusi – suhtleb klientidega, käib nendega vajadusel arsti juures, toob poest toitu ja apteegist ravimeid. Lisaks on projekti "Tervikliku sotsiaalhoolekandelise abi mudeli välja arendamine ja kasutusele võtmine hoolduskoormusega tööealiste inimeste toetamiseks Jõelähtme vallas" raames tööle võetud hooldustöötaja Elina Teikes, kes lisaks oma klintidega tegelemisele on päevakeskuse juhataja kt poolt saadetud külastama valla eakaid, keda telefoni teel ei ole olnud võimalik tabada. Sotsiaaltöötajad on viimaste nädalate jooksul helistanud läbi kõik valla 60+ eakad, et kaardistada inimeste abivajadus ning üleüldine toimetulek.

Sotsiaaltöö on üks valdkond, kus ka kõige parema tahtmise korral ei saa alati otsest kontakti vältida või 2+2 reeglit järgida. Siiski kaitsevad sotsiaaltöötajad nii ennast kui ka kliente olemasolevate isikukaitsevahenditega – kandes maski, ühekordseid kindaid ning kasutades desinfitseerivaid vahendeid.

 

Jõelähtme valla kultuurikeskuse direktor Ivar Kaldam kultuurist

Jõelähtme valla kultuurikeskuse töötajad on valdavalt oma tegemistega kolinud internetti. Kasutame olukorda enesetäiendamiseks, osaledes koolitustel ja planeerime tulevasi sündmusi.

Ringijuhid on alustanud oma töid sotsiaalmeedia vahendusel. Loo Kultuurikeskuse töötajad aitavad koristada Loo Perearstikeskuse ruume.

Aprilli lõpus alustame  Jõelähtme rahvamaja jõepoolse seina rekonstrueerimisega.

Kostivere Kultuurimõisas algasid  16. märtsil renoveerimistööd. Kultuurimõis saab omale garderoobi, muuseumitoa ja kaugtöötoa kahe töökohaga.

Jõelähtme Rahvamaja Facebooki lehelt leiate lingid etenduste salvestustest, mida esitavad Wäike TantsuTeater Meri ja Jõelähtme LavaGrupp.