15.01.21

 

Sotsiaaltoetused on mõeldud perekonna toimetuleku soodustamiseks ja toetust makstakse leibkonna netosissetuleku suurust arvestades. Tegemist on sissetulekust sõltuvate sotsiaaltoetustega, mida makstakse Jõelähtme valla vähekindlustatud isikutele ja peredele hädavajalike kulude osaliseks katmiseks, mida ei hüvitata riiklike toetuste ja teenustega ja piisavate elatusvahenditeta isikutele vältimatu sotsiaalabi osutamiseks.

2021. aastal on Jõelähtme valla kohalik toimetulekupiir perekonna esimese liikme kohta 225 eurot, alaealiste laste kohta 270 eurot ning perekonna iga järgneva liikme kohta 180 eurot. Sotsiaaltoetusi on õigustatud saama perekonnad, kellel jääb pärast eluasemekulude tasumist kätte vähem raha äraelamiseks, kui on toimetulekupiir.

 

Näiteid perekonna toimetulekupiiri arvestamisest:

 • 1 täiskasvanu + 1 laps = toimetulekupiir 495 eurot
 • 2 täiskasvanut + 1 laps = 675 eurot
 • 1 täiskasvanu + 2 last = 765 eurot
 • 2 täiskasvanut + 2 last = 945 eurot
 • 1 täiskasvanu + 3 last = 1035 eurot
 • 2 täiskasvanut + 3 last = 1215 eurot.

Kui vastava pereliikmete arvu korral jääb perekonnal pärast eluasemekulude tasumist kätte väiksem summa, kui on ülaltoodud näites märgitud, on perekonnal õigus sotsiaaltoetusele.

Toetuse määramisel võetakse arvesse perekonna sissetulekuid ning eluasemekulusid. Toetuse taotlemiseks saab esitada avalduse Jõelähtme Vallavalitsusele ning avaldusele tuleks lisada perekonna eluasemekulusid tõendavad kuludokumendid jooksva kuu eest (korteriühistu arve, elektriarve jms) ning pangakontode väljavõtted 3 eelneva kuu kohta.

Toimetulekut soodustavad sotsiaaltoetused:

 • Toetus isiku omaosaluse osaliseks katmiseks ortopeediliste ja invatehniliste abivahendite ostmisel ja rentimisel (va hambaproteesid). Toetuse suurus on kuni 100% isiku kanda jäävast vahendi maksumusest.

 • Toetus ravimite kompenseerimiseks (edaspidi ravimitoetus). Ravimitoetust makstakse retseptiravimite eest, nimelise ostutšeki alusel, kuni 65 eurot aastas. Mitme kroonilise haiguse samaaegsel esinemisel makstakse toetust kuni 130 eurot aastas. Ravimitoetuse määramisel võetakse arvesse isikule sotsiaalkindlustusameti poolt makstavate puudest tulenevate lisakulude määra kuus.

 • Toetus raviprotseduuridel osalemiseks. Toetust makstakse taastusravi protseduuride omaosaluse osaliseks katmiseks arsti ettekirjutuse alusel, hooldusravil viibimise kulude katteks ning rehabilitatsiooniplaanist tulenevate raviprotseduuride hüvitamiseks. Toetuse suurus on kuni 100% isiku omaosalusest. Toetust ei maksta eriarstide visiiditasude maksmiseks.

 • Transporditoetus. Toetust makstakse raviprotseduuridele ja taastusravile sõitmise kulude hüvitamiseks või vältimatu sotsiaalabina elukohta naasmiseks. Toetuse suurus on kuni 100% sõidukuludest.

 • Küttetoetus. Toetuse suurus on kuni 100 eurot ühe kalendriaasta jooksul. Toetust ei maksta toimetulekutoetuse saajatele.

 • Toetus dokumentide taotlemiseks (pass, isikutunnistus, elamisluba). Toetuse suurus on kuni 100% kehtivast riigilõivu määrast.

 • Toetus vähekindlustatud leibkondade lastele riiete ja jalanõude ostmiseks. Toetust makstakse üks kord kalendriaasta jooksul. Toetuse suuruseks on kuni 65 eurot lapse kohta. Täiendavalt võib taotleda toetust põhikooli või gümnaasiumi lõpetamiseks.

 • Toetus prillide ostmiseks (toetatakse klaaside maksumust). Toetuse suuruseks on kuni 100% prilliklaaside ostu summast. Toetus makstakse välja nimelise ostutšeki alusel.

 • Vähekindlustatud leibkondade laste eest koolieelsele lasteasutusele toiduraha ning osalustasu maksmine. Toiduraha ja osalustasu makstakse kuni üheks õppeaastaks.

 • Toetus vähekindlustatud leibkondade lastele spordi- ja huvitegevuse osalustasu maksmiseks. Toetust makstakse kuni 224 eurot kalendriaasta jooksul.

 • Õpilaskodu kohatasu maksmine vähekindlustatud leibkondade laste ning õpi- ja/või käitumisraskustega õpilaste eest. Toetus määratakse kuni üheks õppeaastaks ning toetuse suuruseks on kuni 100% kohamaksumusest.

 • Ravikindlustusega hõlmamata isiku toetus. Toetust makstakse ravikindlustuseta isiku hädavajaliku ravikulu, puude astme ja töövõimekaotuse protsendi määramiseks tehtavate kulude hüvitamiseks kuni 100 % ulatuses.

 • Eluruumide kohandamise toetus. Toetust makstakse isikutele, kellel on raskusi eluruumis liikumise ning endaga toimetulekuga, ehituslike kohanduste tegemiseks eluruumi sisenemise või eluruumis toimetuleku hõlbustamiseks. Toetuse suurus on kuni 100% teostatava töö maksumusest.

 • Toetus vältimatu sotsiaalabi andmiseks. Toetust makstakse ühekordselt isikule, kes on sattunud sotsiaalselt abitusse olukorda elatusvahendite kaotuse või puudumise tõttu invaliidistumise, raske ravimatu haiguse, tulekahju või muu õnnetusjuhtumi tagajärjel. Makstava toetuse suuruse otsustab vallavalitsus konkreetseid asjaolusid arvestades.

 

Vajalikud dokumendid:

 

Toimetulekut soodustavate sotsiaaltoetuste maksmise kord

Sotsiaaltoetuse taotlemise avaldus

Lasteaiatoidu/kohamaksu kompensatsiooni taotlemise avaldus

Puuetega inimestele eluruumide kohandamise toetuse avaldus

Toimetaja: KRISTIINA VÄLBA