Huvi- ja sporditegevuse toetus

Jõelähtme vald toetab valla laste ja noorte huvi- ja sporditegevust, sealhulgas laste- ja noortelaagreid.

KUIDAS TAOTLEDA

 • Täida huvi- ja sporditegevuse toetuse taotlus (Lisa 1) ning lisa juurde maksmist tõendavad dokumendid või nende koopiad.
 • Vähekindlustatud leibkonda kuuluv taotleja esitab vormikohase avalduse vähekindlustatud leibkondade lastele spordi- ja huvitegevuse osalustasu maksmiseks. Tutvu korraga siin.
 • Toetuse taotlus esitage Jõelähtme Vallavalitsusele, aadressil Postijaama tee 7, Jõelähtme küla, 74202 Harjumaa või digitaalselt allkirjastatult kantseleisse e-maili teel kantselei@joelahtme.ee
 • Taotluse esitamise tähtajad on:
  • 15. juuni (jaanuarist kuni juunini tehtud kulutused);
  • 20.detsember (juulist kuni detsembrini tehtud kulutused).

TOETUSE MAKSMINE

 • Ühele taotlejale ühes kalendriaasta makstava toetuse maksimummäär on 224,00 eurot.
 • Toetuse eraldamisel arvestatakse lapsevanema/eeskostja/nooruki omaosaluseks 20% taotlevast summast.
 • Toetuse ühekordse väljamakse suuruseks on kuni 80% tõendatud kuludest, kuid mitte rohkem, kui 50% kehtestatud maksimummäärast.
 • Toetus kantakse taotleja arvelduskontole 10 tööpäeva jooksul otsuse tegemise päevast arvates.

TINGIMUSED TOETUSE SAAMISEKS

 • Taotlemise õigus on alates lapse 4. aastaseks saamisel järgnevast täiskuust kuni noore 20. aastaseks saamisel kalendriaasta lõpuni.
 • Toetust saavad taotleda 4 kuni 20-aastase lapse/noore lapsevanem/eeskostja ning 18-20-aastane nooruk.
 • Laps ja vähemalt ühe antud lapse lapsevanem/eeskostja on rahvastikuregistri andmetel Jõelähtme valla elanikud 1. jaanuari seisuga toetuse taotlemise aastal. Juhul, kui valda registreeritakse hiljem, kui 1. jaanuar, arvestatakse toetust Jõelähtme valda registreerimisele järgnevast kuust, tingimusel, et ka järgneva aasta 1. jaanuari seisuga on elukohaks Jõelähtme vald.
 • Toetuse saajal ei tohi olla võlgnevusi Jõelähtme valla ees.
 • Toetust ei maksta:
  • Jõelähtme Muusika- ja Kunstikooli ringides osalemise eest;
  • Jõelähtme Vallavalitsuse hallatavate asutuste huvi- ja spordiringide osalustasudele;
  • huvi-, sporditegevuse ja laagri osalustasudele, mille tegevuse toetamist on finantseeritud Jõelähtme Vallavalitsuse eelarvest toetuse taotlemise aastal;
  • huvi- ja sporditegevusele, millega tegeletakse õppeasutustes, kellega on Jõelähtme valla ja vastava kohaliku omavalitsuse vahel sõlmitud tegevuskulude katmise/finantseerimise leping.
 • Toetuse eraldamisest keeldutakse, kui taotluses on esitatud ebaõigeid andmeid või kui taotlus ei ole esitatud tähtajaks.

Seotud dokumendid:

Kultuuri-, haridus- ja spordiprojektide toetus

Jõelähtme valla eelarvest kultuuri- haridus- ja spordiprojektide toetamise andmise eesmärgiks on kultuuri-, haridus- ja spordialase tegevuse mitmekesistamine ja arendamine Jõelähtme vallas, elanike heaolu suurendamine, valla paikkondliku kultuuri ja vaimsuse ning rahvastiku tervise edendamine.

Toetuse taotlemiseks on vaja esitada Jõelähtme Vallavalitsusele vormikohane taotlus hiljemalt:

 • I taotlusvoor 5. veebruariks;
 • II taotlusvoor 5. maiks;
 • III taotlusvoor 5. augustiks;
 • IV taotlusvoor 5. novembriks.

Seotud dokumendid:

Mittetulundustegevuse toetamine

Mittetulundustegevuse toetuse andmise eesmärgiks on arendada Jõelähtme vallas kultuuri-, hariduse-, spordi- ja noorsootööalast ja kogukonna ühistegevust, toetada neid huvialase tegevuse arendamisel, kultuuri, spordi- ja noorsoole suunatud ürituste ja programmide elluviimisel.

Tegevustoetust võivad taotleda Jõelähtme valla haldusterritooriumil või Jõelähtme elanikele suunatud tegevuse huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused.

Toetuse taotlemine toimub läbi iseteeninduskeskkonna SPOKU

Taotluste esitamise tähtaeg 1. november!

Toetust antakse järgneva kalendriaasta tegevuse katmiseks.

Tegevustoetuse saaja on kohustatud esitama vallavalitsusele järgneva aasta 31. jaanuariks tegevusaruande toetuse kasutamise kohta. 

Seotud dokumendid: