30.04.21

Kevadine ohtlike jäätmete kogumisring toimub 8. mail

Ohtlike jäätmete viskamine segaolmejäätmete konteinerisse ei ole lubatud, sest see saastab oluliselt meie koduvalla elukeskkonda.

Vallavalitsus korraldab 8. mail kevadise ohtlike jäätmete kogumisringi Jõelähtme valla elanikele. Jäätmeid saab üle anda tasuta. Projekti toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Üle saab anda ainult kodumajapidamistes tekkinud ohtlikke jäätmeid: aegunud ravimeid, kemikaale ning nendega saastunud pakendeid, luminestsentslampe ning muid elavhõbedat sisaldavaid jäätmeid, ohtlikke aineid sisaldavad värvid, lakid, lahused, taimekaitsevahendid, õlifiltrid.

Vanaelektroonikat ning autorehve palume mitte tuua!

 

Kogumisauto liigub 8. mail:

10.00–10.15 Iru külas külaplatsil Ämma teel

10.25–10.45 Loo alevikus bussipeatuse juures oleval platsil kaupluse ees

10.55–11.15 Saha külas pakendi/paberikonteinerite juures

11.25–11.45 Maardu külas vana kasvuhoone ja kütusehoidla juures platsil

11.55–12.15 Kostivere alevikus poe vastas oleval parkimisplatsil (keset alevikku suure tee ääres)

12.25–12.45 Parasmäe külas bussipeatuse juures

13.00–13.15 Haljava külas endise katlamaja juures (suur plats, kus on ka korsten)

13.45–14.00 Kaberneeme külas poe ees

14.25–14.40 Neeme külas poe kõrval platsil

15.00–15.15 Manniva külas küla keskel kastani all

15.30- 15.45 Rebala külas bussijaama taga

16.00–16.15 Ülgase külas bussipeatuse platsil

16.30–16.45 Saviranna külas Väike-Saviranna ühistu väravate juures (samas on ka TVO liigiti kogutud jäätmete kogumismahutid)

17.00–17.15 Uuskülas külaplatsi parkimisplatsil

 

Eterniidi kogumisringid toimub 22. mail

 

Eterniidi kogumisring on mõeldud ainult eraisikutele ja käib ainult etteregistreerimise teel. Eterniidi ära toomise soovist tuleb teatada Jõelähtme vallavalitsust telefonil 605 4857 või e- posti teel mailis.virve@joelahtme.ee. Teates tuleb märkida eterniidi tooja nimi, millises peatuspunktis eterniiti kavatsetakse ära anda (peatuspunktid toodud allpool) ja eterniidi kogus. Kogus tuleb esitada kilogrammides. Telefoni teel saab ette registreerida vaid tööpäeviti ajavahemikul 09.00–17.00.

Eterniiti saab ära anda käsitsi ehk ise tuleb eterniit autosse laadida. Käsitsi ladustamisel palun selleks ka vastavalt valmistuda, autojuht eterniidi laadimisel kaasa ei aita.

Registreerida saab kuni 20. mai kell 17.00-ni.

 

Eterniidiauto peatuskohad ja ajad 22. mail:

 09.00–10.00 Loo alevikus bussipeatuse juures oleval platsil kaupluse ees

 10.20–11.20 Kostivere alevikus poe vastas oleval parkimisplatsil (keset alevikku suure tee ääres)

 11.40- 12.40 Koogi külas Koogi poe kõrval kogumispunkti territooriumil

 13.00–14.00 Kaberneeme külas poe ees

 14.30–15.30 Neeme külas poe kõrval platsil

 16.00–17.00 Uusküla külas külaplatsi parkimisplatsil

 

Kogumispäeval jooksvate küsimuste korral palun pöörduda Mailis Virve poole mobiilinumbril 5305 6399

 

 

 

Veelgi enam eraisikuid saavad KIKist toetust vee- ja kanalisatsioonitaristu rajamiseks

 

Alates 8. maist saavad Keskkonnainvesteeringute Keskusest (KIK) toetust taotleda ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks, reoveemahuti paigaldamiseks ja omapuhasti rajamiseks ka need eraisikud, kes elavad alla 2000 tarbijaga reoveekogumisaladel. Samuti pikeneb taotluste esitamise tähtaeg üle 2000 tarbijaga reoveekogumisalade elanikele.

 

Kes saab toetust taotleda?

 

 • Isikud, kelle majapidamine asub keskkonnaministri poolt kinnitatud reoveekogumisalal (nii üle kui ka alla 2000 tarbijaga reoveekogumisalade elanikud). Seda saab kontrollida KIKi kodulehel olevast otsingumootorist.
 • Kinnistusraamatusse kantud kinnisasja või hoonestusõiguse füüsilisest isikust omanik, ühisomanik või kaasomanik. Oluline on silmas pidada, et taotlejale kuuluva kinnisasja või hoonestusõiguse ühis- või kaasomanik ei tohi olla juriidiline isik.

 

Milleks toetust antakse?

 • Reoveekogumisaladel elamu ühendamiseks ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooniga või kogumismahuti rajamiseks või ümberehitamiseks ning alla 2000 tarbijaga reoveekogumisalal ka elamule omapuhasti rajamiseks või ümberehitamiseks. Kogumismahutitele ja omapuhastitele saab toetust küsida piirkondadesse, kus puudub ühiskanalisatsioon ning kus on teada, et seda lähima viie aasta jooksul ei rajata.

Milleks toetust ei anta?

 • Elamusiseste torustike ehitustööde, sh veemõõdusõlmede rajamiseks.
 • Varasemalt teostatud tööde rahastamiseks. Ehitustöödega ei tohi alustada enne otsuse kättesaamist.
 • Hoonestamata kinnistule torustiku rajamiseks.
 • Pärast 21. maid 2018 ehitatud elamutega kinnistule vee- ja kanalisatsioonitorustiku, omapuhasti või kogumismahuti rajamiseks.

Kui suur on toetus?

 • Toetuse suurus lähtub sarnaste ehitustööde keskmisest maksumusest ning sõltub rajatava torustiku pikkusest. Toetuste summad jäävad vahemikku 1132-3792 eurot.

 

Kui kaua saab toetust?

 • Projekti abikõlblikkuse perioodi lõpp, st kaevetööde tähtaeg ei tohi olla hiljem kui 31. august 2023. Seega on kõige hilisem aeg taotlust esitada, et jääks aega ka kaevetöödeks (eeldusel, et vooru eelarve pole varem täitunud) jaanuar 2023. Vooru eelarve on 17 miljonit eurot, millest tänaseks on eelnevate rahastusotsusega kaetud ca 8 miljonit eurot.

Kuidas taotleda?

 • Taotleda on võimalik: 1) E-toetuse keskkonnas, 2) KIKi kodulehel avaldatud taotlusvormil, mida on võimalik saata KIKi e-posti (info@kik.ee) või posti teel (Narva mnt 7a, VI korrus, Tallinn). Samuti võib taotlust alates juunikuust täita KIKi Tallinna kontoris, kuid palume sel juhul eelnevalt ette helistada telefonil 6 274 171.
 • Taotlemisel tuleb KIKile koos taotlusvormiga esitada vee-ettevõtjalt küsitud liitumistingimused, mis sisaldavad liitumispunkti asukoha koordinaate ja selgitust, kas liitumisvõimalused on nii ühisveevärgi kui -kanalisatsiooniga.
 • Kogumismahuti või omapuhasti rajamisel tuleb taotlusele lisada vee-ettevõtja või kohaliku omavalitsuse kinnitus ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni liitumisvõimaluse puudumise kohta 5 aasta perspektiivis.
 • Samuti tuleb esitada volikiri, kui toetust taotletakse volituse abil.
 • Kavandatud tegevused tuleb ellu viia kuue kuu jooksul pärast positiivse otsuse saamist.

Kust leiab lisainfot?

Toetust anname Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi vahenditest ning toetuse töötas välja Keskkonnaministeerium.

Toimetaja: SIGNE VALDMANN
30.04.21
 •  

 

Toimetaja: SIGNE VALDMANN