12.08.19

Reg/isikukood: 75 036 754
Maja ja korter: Saha tee 13
Küla ja vald: Loo alevik, Jõelähtme vald
Indeks: 74201
http://joelahtmemkk.ee
Direktor: Tiina Muddi
Telefon: 55 697 772
E- post: tiina.muddi@gmail.com

             info@joelahtmemkk.ee


Jõelähtme Muusika- ja Kunstikooli põhimäärus

 

Jõelähtme Muusika- ja Kunstikooli vastuvõtuavaldus


 •  

 

Jõelähtme Muusika- ja Kunstikooli struktuur

 

Muusikaosakond

 

 

 

Eelkool – õppuriteks on põhiliselt 5-7 aastased lapsed. Eelkooli ülesandeks on laste loomevõimete avastamine, muusikataju arendamine ja muusikaõpinguteks ettevalmistamine.

 

Põhikooli noorem aste – 1.- 4. Klass. Õppurid võetakse vastu sisseastumiskatsete alusel.  Nooremas astmes antakse õppuritele muusikaline algharidus, mis võimaldab neil õpinguid jätkata järgmises astmes. Üleminek ühest klassist teise toimub kontrollesinemiste ja arvestuste kaudu. Noorem aste lõpeb riikliku solfedžo- ja erialaeksami sooritamisega. Noorema astme lõpetanu saab noorema astme lõputunnistuse.

 

Põhikooli vanem aste – 5.- 7. Klass. Vastuvõtt toimub õppenõukogu otsuse alusel. Vanemas astmes toimub õppurite muusikaliste võimete ja loovuse mitmekülgne arendamine ning muusikalise põhihariduse omandamine, mis loob aluse lisa-aastate õppeks või võimaluse edasiõppimiseks kõrgemas muusikaõppeasutuses. Vanem aste lõpeb muusikaloo arvestuse, riikliku solfedžo- ja erialaeksami sooritamisega. Vanema astme lõpetanu saab kooli lõputunnistuse.

 

Lisa-aasta(d) – võimaldatakse õppuritele, kel on soov muusikaalal edasi õppida või mõnel muul eesmärgil õpinguid jätkata.

 

Vabaõpe – suunatud täiskasvanud õppijale. Õppetöö toimub individuaalse õppekava alusel, milles on lähtutud õppuri ootustest ja võimetest. Vabaõppe õppekava lõpetanule ei anta lõputunnistust. Selle asemel saab õppur tõendi, kuhu on märgitud õppimise aeg, läbitud ained ja nende maht.

 

 

 

Õppekorraldus

 1. kooli õppekorralduse aluseks on huviharidusstandardi ja huviala riikliku raamõppekava alusel koostatud kooli õppekava.
 2. õppetöö toimub õppuri alus-, põhi-, üld-, kesk- või kutsealast koolitust pakkuvate õppeasutuste õppetegevusest vabal ajal. 
 3. õpe toimub tunniplaani alusel õpperühmades ja individuaalselt, kasutades seejuures erinevaid õppevorme ja –meetodeid, sealhulgas õppetund, esinemised, kontserdid, konkursid, näitused, laagrid jne.
 4. õpe toimub kooli direktori poolt kinnitatud õppekava ja tunniplaani kohaselt.
 5. klassi- ja lõputunnistusele kantavad hinded lähtuvad jõelähtme muusika- ja kunstikooli hindamise korrast.
 6. õppimine koolis on tasuline. Õppetasu suuruse kinnitab kooli pidaja.

Koolis õpetatavad pillierialad

 • klaver
 • viiul
 • plokkflööt
 • akordion
 • flööt
 • trompet
 • klassikaline kitarr

 

Kunstiosakonnas õpitakse klassikalist kujutavat kunsti: joonistamist, maalimist, kompositsiooni, vormiõpetust ja kunstiajalugu.

 

Kunstiosakonnas on järgmised õppeastmed:

Eelkool – õppuriteks 7-10 aastased lapsed, õppeaeg 1-3 aastat.

Eelkooli ülesandeks on õpilaste ettevalmistamine, võimete väljaselgitamine ja sobivus õpinguteks põhikooli astmes.

Põhikool – õppuriteks 10-16 aastased õpilased, õppeaeg 4-5 aastat.

Kunstiosakonna põhikooli ülesandeks on loomevõimete kavakindel arendamine, tehniliste oskuste ja teoreetiliste ainete õpetamine.

 

 

Toimetaja: KALEV ALGO