5.10.20
Keskkonnaloa taotluse avalikustamine ja taotlusele kohaliku omavalitsuse arvamuse küsimine
 
Aktsiaselts TALLINNA SADAM (registrikood 10137319, aadress Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Sadama tn 25, 15051, edaspidi taotleja) taotleb keskkonnaluba vee erikasutuseks (edaspidi keskkonnaluba).
Keskkonnaluba taotletakse Muuga sadama (Hoidla tee 13, Uusküla, Jõelähtme vald, Harju maakond, katastritunnus 24504:004:1161) kai nr 31 esise ala remontsüvenduseks mahus 3000 m³. Süvenduspinnas on planeeritud kaadata Aksi kaadamisalale mahus 3000 m³. Keskkonnaluba taotletakse viieks aastaks.
 
KeÜS § 43 lg 2 kohaselt esitab kohaliku omavalitsuse üksus kirjaliku arvamuse keskkonnaloa taotluse kohta ühe kuu jooksul taotluse saamisest arvates. Arvamuse esitamine ei piira kohaliku omavalitsuse üksuse õigust esitada edasise menetluse käigus täiendavaid seisukohti. Vastuse puudumist tõlgendame haldusmenetluse seaduse § 16 lg 2 kohaselt taotlusega nõustumisena.
Keskkonnaloa taotluse ja muude asjasse puutuvate dokumentidega saab tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS - SIIN

 

 

 

Keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine

 

Keskkonnaamet annab teada, et on võtnud menetlusse AS HKScan Estonia (registrikood 10156832, aadress Rakvere lihakombinaat, Roodevälja küla, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond, 44207; edaspidi ka ettevõte) 25.08.2020 esitatud paiksest heiteallikast saasteainete välisõhku väljutamise keskkonnaloa (edaspidi ka keskkonnaluba või õhusaasteluba) taotluse.

AS HKScan Estonia põhitegevusalaks on liha töötlemine ja säilitamine, k.a tapamajade tegevus (EMTAK kood 10111). Tegevusala, millele luba taotletakse, on kodulinnukasvatus (EMTAK kood 0147) ning käitiseks on Harju maakonnas Jõelähtme vallas Maardu külas Komposteerimisväljaku kinnistul (katastritunnus 24504:003:0377) asuv tahesõnnikuhoidla. Ettevõtte tootmisterritooriumi suurus on 1,52 ha ning maakasutuse sihtotstarbeks on tootmismaa. Tahesõnnikuhoidlas hoiustatakse sügavallapanu linnusõnnikut, mis transporditakse käitisesse ettevõtte kõikidest linnufarmidest.

 

Ettevõte taotleb keskkonnaluba vastavalt keskkonnaministri 14.12.2017 määrusele nr 67 "Tegevuse künnisvõimsused ja saasteainete heidete künniskogused, millest alates on käitise tegevuse jaoks nõutav õhusaasteluba" (edaspidi määrus nr 67) § 2 järgi, mille kohaselt on õhusaasteluba nõutav, kui käitise kõikidest ühel tootmisterritooriumil asuvatest heiteallikatest väljutatakse saasteaineid koguses, mis ületab määruse lisas nimetatud künniskogust. Määruse lisas on toodud, et ammoniaagi künniskogus on üle 1 tonni aastas. Ettevõtte hoiustab tahesõnnikuhoidlas aastas kuni 32 000 m3 sügavallapanu linnusõnnikut, mis on umbes 1 915 000 broilerikoha aastane sõnniku kogus, kust eraldub ammoniaaki kuni 102,538 t aastas. Seega on määruse nr 67 lisas toodud künniskogus ületatud ning ettevõte vajab oma tegevuseks õhusaasteluba. Ettevõte taotleb tähtajatut keskkonnaluba.

 

 

Materjalid on leitavad: https://kotkas.envir.ee/permits/public_document_view?1=1&document_id=33021

 

Keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine


Keskkonnaamet teatab keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (edaspidi KeÜS) § 46 lg 1 alusel, et on võtnud
menetlusse Katoen Natie Eesti Aktsiaseltsi (registrikood 10496054, aadress Harju maakond, Jõelähtme vald,
Uusküla, Klaukse tee 1, 74114) keskkonnaloa taotluse.
Keskkonnaluba taotletakse Harju maakonnas Jõelähtme vallas Uuskülas Klaukse tee 1d kinnistul (registriosa nr
3072150, katastritunnus 24501:001:0325) sademevee juhtimiseks kolme väljalaskme kaudu suublasse.

Materjalid on leitavad SIIT.

Toimetaja: SIGNE VALDMANN