14.12.20

 

Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (edaspidi KeÜS) § 43 lõike 1 alusel teatab Keskkonnaamet, et on menetlusse võtnud Lemoine Estonia OÜ (registrikood 12650045; aadress Harju maakond, Jõelähtme vald, Loo alevik, Aasa tee 3, 74201) 19.11.2020 esitatud taotlusmaterjalid.

Keskkonnaamet on andnud 21.04.2015 Lemoine Estonia OÜ-le keskkonnaloa nr L.ÕV/326125 soojusenergia tootmisel tekkivate saasteainete välisõhku paiskamiseks. Ettevõte on esitanud loa muutmistaotluse seoses põletusseadmetes kasutatava aastase kütusekoguse suurenemisega. Ettevõtte põhitegevuseks on paberist kodu- ja hügieenitarvete k.a tekstiilvati ja vatist toodete tootmine (EMTAKi kood 17221). Tootmisterritooriumi aadress on Harju maakond, Jõelähtme vald, Loo alevik, Aasa tee 3, 74201 (katastritunnus 24504:002:0639; sihtotstarve: tootmismaa 50%, ärimaa 50%). Tootmisterritooriumil on kolm heiteallikat, milleks on kaks katlamaja korstnat ning üks kuivati katla korsten. Katlamajja on paigaldatud kaks põletusseadet, mille soosjussisendile vastav nimisoojusvõimsus kummalgi on 0,442 MWth. Kuivati katla soosjussisendile vastav nimisoojusvõimsus on 1,842 MWth. Kütusena kasutatakse kokku 1200 tuh m3 maagaasi. Lähim kaitstav loodusobjekt on III kategooria kaitsealuse liigi (võldase (Cottus gobio)) leiukoht (KLO9102649), mis asub u 420 m kaugusel edela suunas. Lähim Natura 2000 ala on Pirita jõe hoiuala (KLO2000005), mis asub tootmisterritooriumist u 530 m kaugusel. Keskkonnaloa muutmise taotlus on kättesaadav https://kotkas.envir.ee/permits/public_application_details?represented_id=&proceeding_id=12319&application_id=1005903

 

Toimetaja: KALEV ALGO