« Tagasi

KEHTESTATUD DETAILPLANEERINGUD 2021

DETAILPLANEERINGU NIMETUS           

KEHTESTAMISE KUUPÄEV JA DOKUMENDI NUMBER

Ülgase küla Kurekella maaüksuse detailplaneering
 Ülgase küla Kurekella maaüksuse detailplaneeringu koostamine algatati Jõelähtme Vallavalitsuse 22.11.2019 korraldusega nr 959.

Kurekella (katastritunnus: 24504:004:0053; sihtotstarve: maatulundusmaa 100%; pindala: 9,39 ha) maaüksus asub Ülgase küla edelaosas Kure tee ja Maardu põhjakarjääri vahelisel alal.

Algatatud detailplaneeringu eesmärgiks oli Kurekella maaüksuse jagamine maatulundusmaa kruntideks, ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramine abihoonete kavandamiseks, juurdepääsu, tehnovarustuse lahendamine ja keskkonnatingimuste seadmine planeeringuga kavandatu elluviimiseks. Planeeritava ala suuruseks määrati ca 10 ha. Juurdepääs planeeringualale on tagatud aiandusühingu siseselt ja Kivinurme teelt.

Detailplaneeringuga moodustatakse Kurekella maaüksusest 89 maatulundusmaa ja 3 transpordimaa sihtotstarbega krunti. Lubatud maksimaalne ehitusõigus maatulundusmaa kruntidel on kuni kolm eraldiseisvat hoonet, ehitisealuse pinnaga kokku 60 m2, sh üks abihoone põllutööriistade hoidmiseks, ehitisealuse pinnaga kuni 20 m2 ja kaks eraldiseisvat kasvuhoonet kumbki ehitisealuse pinnaga kuni 20 m2. Kasvuhoonete ja abihoone harja kõrgus planeeritavast maapinnast võib olla kuni 4,5 m. Kõik olemasolevad ja säilitatavad ning kavandatud hooned peavad jääma detailplaneeringuga määratud hoonestusala sisse, ülejäänud kuuluvad likvideerimisele.

Planeeringuga on tehtud servituutide seadmise ettepanekud osaliselt teemaa alasse ja osaliselt maatulundusmaa kruntidele perspektiivsete vee-, kanalisatsiooni ja sademevee lahendite välja töötamiseks, vajalike maade reserveerimise eesmärgil.

Detailplaneering on kehtiva üldplaneeringu kohane.

Jõelähtme Vallavalitsuse 21.01.2021 korraldus nr 67

Uusküla Vana-Muuga tee 7 maaüksuse ja lähiala detailplaneering

Koostatava detailplaneeringuga nähakse ette Vana-Muuga tee 7 (katastritunnus: 24501:001:0918; sihtotstarve: maatulundusmaa 100%; pindala: 4,82 ha) maaüksuse jagamine kaheksaks 3100 m2 kuni 4063 m2 suuruseks elamumaa krundiks ja üheks ärimaa krundiks, suurusega vastavalt 17 696 m2. Elamumaa krundid kavandatakse planeeringuala läänepoolsesse ossa ja ärimaa krunt idapoole, mis omakorda eraldatakse elamukruntidest kõrghaljastusega. Elamumaa krundid on ette nähtud hoonestada ühe kuni 2-korruselise ja kuni 8,5 m kõrguse eluhoone ja kahe kuni 1-korruselise ja kuni 5 m kõrguse abihoonega ehitisealusepinnaga kõik kokku 450 m2. Ärimaa krundile on lubatud püstitada üks 2-korruseline kuni 12 m kõrgune hoone, ehitisealuse pinnaga 900 m2.

Planeeringualasse haaratud Vana-Muuga tee 5a katastriüksusele (suurusega 2253 m2) määrati planeeringu koostamise käigus transpordimaa sihtotstarve, millele rajatav tee jääb käesoleva detailplaneeringuga erateeks ning Vana-Muuga tee 5b katastriüksusele (suurusega 4978 m2 ) ärimaa sihtotstarve. Ärimaa sihtotstarbega krundile on lubatud püstitada üks kuni 2-korruseline ja kuni 12 m kõrgune hoone, ehitisealuse pinnaga kuni 450 m2. Kavandatavatele ärimaa kruntidele eraldi juurdepääsutee rajamine kaitseb tulevaste väikeelamu kruntide elanikke võimalike liiklusest tulenevate häiringute eest.

Kuna planeeringuala lähipiirkonnas paiknevad valdavalt üksikelamukrundid, siis äri- ja lähiteenust pakkuvate kruntide kavandamise ettepanek on otstarbekas. Samuti ei osutu ärimaa sihtotstarbega kruntide osatähtsus märkimisväärseks võrreldes kogu külas paiknevate elamumaa maaüksute arvuga. Sellest tulenevalt on Uusküla Vana-Muuga tee 7 maaüksuse ja lähiala detailplaneering algatatud ja menetletud kehtiva üldplaneeringuga vastavuses olevana.

Jõelähtme Vallavalitsuse 11.03.2021 korraldus nr 245