« Tagasi

KEHTESTATUD DETAILPLANEERINGUD 2020

DETAILPLANEERINGU NIMETUS           

KEHTESTAMISE KUUPÄEV JA DOKUMENDI NUMBER

Loo alevik Lõuna tee 49 maaüksuse ja lähiala detailplaneering
Detailplaneeringuga nähakse ette moodustada Lõuna tee 49 (katastritunnus: 24501:001:0803), Lõuna tee 20 (katastritunnus: 24501:001:0804), Põldma (katastritunnus: 24504:003:0080), Põllu (katastritunnus: 24504:003:0072) maaüksustest kokku 9 tootmismaa sihtotstarbega krunti. Detailplaneeringu koostamisel on lähtutud printsiibist, et kavandatud tootmis- ja ärimaa sihtotstarbega kruntidel oleks tagatud üldplaneeringukohane haljasmaa osakaal minimaalselt 20% krundi pindalast ning krundi suurim ehitistealune pind on väiksem kui 70% krundi pindalast. Igale tootmis- ja ärimaa krundile on ette nähtud ehitusõigus kahe 2‑korruselise kuni 14,5 m kõrguse tootmis- ja ärihoone rajamiseks.

Üldplaneeringu muutmine on põhjendatud kuna Lõuna tee 49 maaüksuse puhul on tegemist olemasoleva tootmismaaga ja lähipiirkonnas asub olemasolev ulatuslik Talleggi tootmisterritoorium. Samuti on Lõuna tee äärde Loo aleviku Lõhe ja Küünisaare kinnistute ning lähiala detailplaneeringu alusel rajatud Eesti Traadi tootmisettevõte. Planeeringualasse jäävat Lõuna tee 20 maaüksust on minevikus kasutatud inertsete jäätmete ladustamiskohana. Isetekkeline ladustuskoht tuleb planeeringu lahenduse kohaselt likvideerida. Maaüksuse kasutuselevõtmisega tootmis- ja ärimaana krunt puhastatakse jäätmetest, heakorrastatakse ning tootmis- ja ärihoonete rajamisega luuakse uusi töökohti. Seega on planeeringuala piirkond tegelikult juba väljakujunenud tootmisüksuste ala, kuhu ei ole otstarbekas uusi elamualasid kavandada. Tootmise laiendamine antud piirkonnas loob täiendavaid töökohti, mis on üheks valla arengueesmärgiks. Ühtlasi loob töökohtade tekkimine eeldused ka valla elanike arvu kasvuks. Kuna käesoleva planeeringuala lähipiirkond on juba kompaktne tootmisala, siis on antud piirkonda tootmise kavandamine põhjendatud. Tootmispiirkonnast lähtuva võimalike negatiivsete mürahäiringute vähendamiseks läheduses olevate olemasolevate või detailplaneeringutega kavandatud elamutele, on planeeringuga nähtud ette planeeringuala piiramine müravalliga.

Jõelähtme Vallavolikogu 16.01.2020 otsus nr 365

Kostivere alevik Jõelähtme tee 8a maaüksuse ja lähiala detailplaneering

Käesoleva detailplaneeringuga Jõelähtme tee 6 (katastritunnus: 24504:008:0373), Jõelähtme tee 6a (katastritunnus: 24504:008:0364), Jõelähtme tee 8 (katastritunnus: 24504:008:1034), Jõelähtme tee 8a (katastritunnus: 24501:001:0457) ja Jõelähtme tee 10 (katastritunnus: 24504:008:0804) maaüksuste piire ja sihtotstarvet ei muudeta. Planeeringualas olevatel kruntidel Jõelähtme tee 6a ja Jõelähtme tee 6 olemasolevat ehitusõigust ei muudeta ehk uusi hooneid ei kavandata. Jõelähtme tee 8 krundil olemasolevad hooned puuduvad ning ehitusõigust ei anta. Planeeringuga on kruntidel Jõelähtme tee 8a ja Jõelähtme tee 10 ette nähtud hoonestusalad olemasoleva tootmistegevuse laiendamiseks. Hoonete korruselisuseks on kavandatud 3 korrust ning kõrguseks kuni 14 m planeeritavast maapinnast.

Detailplaneering järgib väljakujunenud hoonestuslaadi ning olemasolevate hoonete ja lähipiirkonna hoonestusmahtusid ja kõrgusi. Planeeringuga pakutud  ehitusmahud peavad tagama transpordi takistamata liikumise tootmismaa kruntidel ja normikohase sõiduautode parkimise oma krundil.

Kehtiva Jõelähtme valla üldplaneeringu (kehtestatud Jõelähtme Vallavolikogu 29.04.2003 otsusega nr 40) kohaselt asub planeeritav maa-ala tiheasustusalas, mille maakasutuse juhtotstarve on tootmismaa ning koostatava Jõelähtme valla üldplaneeringu (vastu võetud Jõelähtme Vallavolikogu12.04.2018 otsusega nr 62) järgi jääb planeeritav maa-ala samuti äri- ja tootmismaa juhtotstarbega tiheasustusalasse.

Tootmistegevuse laiendamist ja arendamist planeeritavatel maaüksutel toetab otseühenduse olemasolu Jõelähtme-Kostivere riigiteega (11109). Samuti on mõistlik eelistada olemasoleva tootmise laiendamist ja arendamist piirkonnas, kus see on juba välja kujunenud. Tootmise laiendamine antud piirkonnas loob täiendavaid töökohti, mis on üheks valla arengueesmärgiks. Ühtlasi loob töökohtade tekkimine eeldused ka valla elanike arvu kasvuks.

Jõelähtme Vallavalitsuse 20.02.2020 korraldus nr 155

Neeme küla Ajataguse tee 15 maaüksuse detailplaneering
Detailplaneeringuga tehakse ettepanek jagada Ajataguse tee 15 (katastritunnus: 24505:001:3020) maaüksus 844 m2 suuruseks väikeelamumaaks ja Ajataguse teest nähakse ette moodustada 102 m2 suurune transpordimaa krunt, mis antakse tasuta üle valla omandisse. Väikeelamumaale on detailplaneeringuga määratud ehitusõigus ühe 2-korruselise kuni 8,5 m kõrguse üksikelamu ja ühe 1-korruselise kuni 4,5 m kõrguse abihoone ehitamiseks ehitisealuse pinnaga kokku 140 m2.
Detailplaneeringuga tehakse ettepanek kehtiva üldplaneeringu muutmiseks elamukrundi suuruse osas. Üldplaneeringu muutmine on põhjendatud, kuna Ajataguse tee 15 maaüksus on 100% elamumaa ja uut elamumaa krunti ei moodustata. Olemasoleva tee maa-ala laiendamine moodustatava krundi võrra võimaldab kohalikul omavalitsusel paremini korraldada valla teedevõrku ja selle hooldust.

Planeeringuala kontaktvööndis olevad elamumaa maaüksused on enamasti väiksemad kui 3000 m2, vahemikus 940 - 2400 m². Kinnistute täisehituseprotsent ei ole samuti ühtlane – suurematel on see ca 6%, väiksemate kinnistute puhul vahemikus 6,9-25,8%, keskmiselt 15,4%. Kavandatud lahendus ehitisealuse pinnaga 140 m2, täisehitusprotsendiga 16,5% sobitub olemasolevasse Neeme küla väljakujunenud väikeelamute piirkonda. Kinnistul paikneva sauna asemele elamu rajamine suurendab detailplaneeringu realiseerumisega Jõelähtme valla elanike arvu, mis on valla üks arengueesmärkidest.

Jõelähtme Vallavolikogu 14.05.2020 otsus nr 414

Liivamäe küla Linnuka tee 4 ja 6 maaüksuste detailplaneering

Detailplaneeringuga liidetakse Linnuka tee 4 ja 6 üheks 8272 m2 suuruseks tootmis- ja ärimaa krundiks. Kavandatud krundile on lubatud rajada üks kuni 3‑korruseline kuni 13 m kõrgune tootmis- ja ärihoone ehitisealuse pinnaga kokku 3600 m2. Tootmistegevuseks on kavandatud metalldetailide tootmine.

Detailplaneeringuga järgitakse väljakujunenud hoonestuslaadi ning hoonete mahtusid ja kõrgusi. Ühtlasi on kavandatud tootmis- ja ärimaa sihtotstarbega krundil tagatud üldplaneeringukohane haljasmaa osakaal minimaalselt 20% tootmismaa krundi pindalast ning tootmismaa krundi suurim ehitistealune pind on väiksem kui 70% krundi pindalast.

Planeeringuala lähiümbruses on Järve tee ja Saha tee vahelisel alal juba väljakujunenud tootmis- ja ärihoonete ala. Detailplaneeringuga ei kavandata uut tootmis- ja äriüksust, vaid varemalt kahele eraldi krundile kavandatud kahe tootmis- ja ärihoone asemel ühe moodustamist. Planeeritu sulandub olemasolevasse ja varemplaneeritud tootmispiirkonda.

Tootmistegevuse laiendamine ja arendamine planeeringualal on kooskõlas valla arengueesmärkidega. Samuti on mõistlik eelistada olemasoleva tootmise laiendamist ja arendamist piirkonnas, kus see on juba välja kujunenud. Tootmise laiendamine annab võimaluse täiendavate töökohtade loomiseks, mis omakorda loob eeldused ka valla elanike arvu kasvuks ja kohalike elanike tööhõiveks.

Jõelähtme Vallavalitsuse 21.05.2020 korraldus nr 385

Loo aleviku Ado maaüksuse detailplaneering

Loo aleviku Ado maaüksuse detailplaneeringu koostamine algatati 11.10.2018 Jõelähtme Vallavolikogu otsusega nr 139. Planeeringuala hõlmab Ado maaüksust (katastritunnus: 24504:002:1090; pindala: 5,52 ha), osa Lõuna tee lõik 3 maaüksusest (katastritunnus: 24501:001:0089, planeeringualasse jääva osa pindala ca 2500 m2) ning Ado ja Lõuna tee 10 kinnistute vahele jäävat Veere maaüksust (katastritunnus: 24501:001:1504; pindala 2734 m²). Planeeringuala asub Loo aleviku lõunaosas.

Detailplaneering muudab kehtivat üldplaneeringut maa-ala juhtotstarbe osas. Detailplaneeringuga nähakse ette Ado maaüksusele naaberkinnistul asuva Eesti Traat OÜle kuuluva tootmiskompleksi laiendamist. Tootmiskompleksi laienemine jätkab loogiliselt tootmisalade piirkonna kujunemist. Kõrvuti kinnistutel asuv terviklik tootmiskompleks on ruumilise planeerimise aspektist otstarbekas, kuna tootmise laiendamine olemasolevast naaberkinnistul asuvast tootmisest eemale tooks täiendava vajaduse toorme ja toodete transportimise järele, mis põhjustaks täiendavat koormust piirkonna keskkonnale ja infrastruktuurile. Optimeeritud logistiline lahendus kahe naaberkinnistu vahel aitab vähendada tootmistegevuse ökoloogilist jalajälge. Planeeringualale nähakse ette kuni kuuest hoonest koosneva Osaühingu Eesti Traat äri- ja tootmiskompleksi rajamine, mille ühe osana on ette nähtud ka kontori- ja olmeplokk. Detailplaneeringu realiseerimisel luuakse valda juurde ca 60 töökohta, mis tähendab ka valla elanikele uute töökohtade lisandumist, mis on valla üks arengueesmärkidest.

Jõelähtme Vallavolikogu 17.09.2020 otsus nr 440

Uusküla Hansu ja Kuri maaüksuste detailplaneering

Uusküla Hansu ja Kuri maaüksuste detailplaneeringu koostamine algatati Jõelähtme Vallavalitsuse 28.04.2016 korraldusega nr 305. Planeeritav ala paikneb Jõelähtme valla Uusküla tiheasustusalal. Juurdepääs planeeritavale alale toimub Vana-Muuga põik teelt. Planeeringuga on haaratud Hansu (katastritunnus 24504:004:0335; sihotstarve: tootmismaa 100%; pindala: 9 600 m2) ja Kuri (katastritunnus 24504:004:0334; sihotstarve: tootmismaa 100%; pindala: 1 703 m2) maaüksused. Planeeritava maa-ala suuruseks määrati 11303 m2.

Detailplaneeringu koostamise käigus muutus mõnevõrra selle algatamise korralduses kirjeldatud eesmärk, kus planeeringuga haaratud maaüksuste jagamise asemel on ette nähtud Hansu ja Kuri maaüksuste liitmine. Olemasolevate tootmishoonete laiendamise huvides on ette nähtud planeeritav krunt hoonestada ühe kuni 9 m kõrguse põhihoone ja kolme kuni 9 m kõrguse abihoonega ehitisealusepinnaga kokku  5 500 m2

Lisaks olemasolevatele hoonetele täiendava ehitusõiguse määramisele on Vana-Muuga põik 10 kinnistu piirile lähemale kui 5 m rajatud juurdeehitusele ette nähtud täiendavad tuleohutusmeetmed ehk tulemüüri rajamise vajadus.

Detailplaneeringuga on välja töötatud tehnovõrkude lahendused ja juurdepääsuteede võimalused. Hansu kinnistule nähakse ette kuni 8 m laiuse tee servituudi seadmise vajadus Vana-Muuga põik 7 ja Vana-Muuga põik 10 kinnistutele juurdepääsu tagamiseks.

Detailplaneeringu realiseerumine loob eeldused majanduse arenguks ja ettevõtluskeskkonna ergutamiseks, samuti tagab täiendavate töökohtade loomise, millega toetatakse tööhõive kasvu vallas. Töökohtade tekkimine loob eeldused valla elanike kasvuks, mis on üks valla arengu eesmärkidest ning tagab jätkusuutliku arengu. Koostatava detailplaneeringu kehtestamisega realiseeritakse kehtiva üldplaneeringuga kavandatud eesmärke.

Jõelähtme Vallavalitsuse 01.10.2020 korraldus nr 820

Loo alevik Mäeotsa tee 4 maaüksuse detailplaneering

Loo alevik Mäeotsa tee 4 maaüksuse detailplaneeringu koostamine algatati Jõelähtme Vallavalitsuse 09.03.2017 korraldusega nr 276. Planeeritav maa-ala, Mäeotsa tee 4 maaüksus (katastritunnus 24501:001:0709; sihtotstarve: maatulundusmaa 100%; pindala: 14 997 m2) asub Loo aleviku lõunaosas, Mäeotsa tee, Lagedi tee ja Meelespea tee vahelisel alal. Detailplaneering vastab kehtivale üldplaneeringule. Planeeritava ala suuruseks määrati ca  1,5 ha.

Detailplaneeringuga nähakse ette Mäeotsa tee 4 maaüksuse jagamine kokku kuueks krundiks, sh viieks elamumaa ja üheks transpordimaa krundiks, mis jääb erateeks. Elamumaa krundid on kavandatud suurusega 2002 kuni 3350 m2. Kahele krundile on ette nähtud kuni 8 m kõrgune üksikelamu ja kaks kuni 5 m kõrgust abihoonet ehitisealuse pinnaga kokku 300 m2. Kolmele krundile on ette nähtud paariselamud ja neid teenindavad abihooned ehitisealuse pinnaga kokku 480 m2. Koostatav detailplaneering annab võimaluse, et kavandatud paariselamute puhul ei pea realiseerima planeeringut 100% ulatuses, võimalik on paariselamute asemel rajada üksikelamuid. Planeeringuga on välja töötatud tehnovõrkude lahendused ja juurdepääsu võimalused.

Elamukruntide planeerimine Mäeotsa tee 4 maaüksusele on otstarbekas kuna tegemist on väikeelamute piirkonnaga. Kavandatu sobitub piirkonda ning järgib varem väljakujunenud asustusstruktuuri ja hoonestuslaadi. Detailplaneeringu realiseerumine loob uue elukeskkonna, mis on eelduseks, et valda asub elama uusi elanikke.

Jõelähtme Vallavalitsuse 01.10.2020 korraldus nr 821

Kaberneeme tee 22 ja Liiva tee 5 maaüksuste detailplaneering

Kaberneeme küla Kaberneeme tee 22 ja Liiva tee 5 maaüksuste detailplaneeringu koostamine algatati Jõelähtme Vallavalitsuse 23.05.2019 korraldusega nr 399. Planeeringuala hõlmab Kaberneeme tee 22 (katastritunnus 24505:001:0635, elamumaa sihtotstarbega, suurusega 1575 m2) ja Liiva tee 5 (katastritunnus 24505:001:0638, elamumaa sihtotstarbega, suurusega 1309 m2) maaüksuseid, mis asuvad Kaberneeme küla lääneosas Kaberneeme tee ja Liiva tee vahelisel alal. Planeeritava ala suuruseks on ca 0,3 ha. Detailplaneering on üldplaneeringu kohane.

Mõlemale elamumaa krundile on planeeritud üks põhihoone ja kuni kaks abihoonet, abihoonete hulka arvestatakse ka alla 20m2 ehitisealuse pinnaga ja kuni 5m kõrgused hooned. Väljapoole planeeringuga määratud hoonestusala hooneid ei kavandata. Liiva tee 3 krundi piirile lähemale kui 4m kavandatud abihoone maksimaalseks kõrguseks jääb 3m.

Detailplaneeringuga soovitakse seadustada Liiva tee 5 maaüksusele õigusliku aluseta rajatud ehitised. Läbi planeeritava Kaberneeme tee 22 maaüksuse põhja küljelt kavandatakse juurdepääs Kaberneeme tee 24 maaüksusele. Liiva tee 5 maaüksuse idaosast tagatakse juurdepääs Liiva tee 7 maaüksusele.

Planeeritavad maaüksused paiknevad Kaberneeme küla kompaktselt hoonestatud keskosas, kus valdavalt paiknevad väikeelamu maaüksused. Planeeringualast põhja pool asetseb lähiteenust pakkuv Kaberneeme küla keskus. Koostatud detailplaneeringuga kavandatu sobitub väljakujunenud külamiljöösse ja toetab Jõelähtme valla arengusuundi, kus üheks prioriteediks on elanikkonna arvu kasv.

 

Jõelähtme Vallavalitsuse 01.10.2020 korraldus nr 822

Liivamäe küla Mäe maaüksuse detailplaneering

Liivamäe küla Mäe maaüksuse detailplaneeringu koostamine algatati Jõelähtme Vallavalitsuse 01.12.2016 korraldusega nr 941. Mäe maaüksus (katastritunnus 24504:003:0809; 100% elamumaa sihtotstarbega; suurusega 5100 m2) asub Liivamäe küla lääneosas, Saha tee ja Oru tee vahelisel alal. Planeeritava ala suuruseks on ca 0,5 ha.

Detailplaneeringu eesmärgiks on kaasomandis oleva Mäe maaüksuse jagamine kolmeks elamumaa krundiks. Jagamise tulemusena moodustatakse olemasoleva paariselamu mõlemale osale eraldiseisev krunt. Kolmandale krundile on kavas rajada üks üksikelamu ja seda teenindavad abihooned. Planeeringuga muudetakse alal seni kehtiva Mäe kinnistu detailplaneeringuga (kehtestatud Jõelähtme Vallavolikogu 27.06.2007 otsusega nr 231) määratud ehitusõigust ja hoonestustingimusi. Lisaks seatakse nõuded juurdepääsude, parkimiskorralduse ja tehnovarustuse lahendamiseks ning keskkonnatingimused planeeringuga kavandatu elluviimiseks.

Detailplaneeringut on menetletud üldplaneeringu kohasena. Vaatamata sellele, et paariselamu kahte erinevat boksi teenindavad krundid on mõnevõrra väiksemad kui kehtiva üldplaneeringuga ette nähtud, ei ole vallavalitsuse hinnangul siiski tegemist olulise kõrvalekaldumisega üldplaneeringuga määratud krundi suurusest ning üldjoontes vastab detailplaneeringu lahendus kehtivale üldplaneeringule.

 

Jõelähtme Vallavalitsuse 08.10.2020 korraldus nr 838

Kostivere alevik Seene tn 1 maaüksuse detailplaneering

Kostivere alevik Seene tn 1 maaüksuse detailplaneeringu koostamine algatati Jõelähtme Vallavalitsuse 31.10.2019 korraldusega nr 897. Seene tn 1 (katastritunnus 24504:008:0717, 100% tootmismaa sihtotstarbega, suurusega 515 m2) maaüksus asub Kostivere aleviku keskosas Mõisa tee, Seene tänava ja Jõelähtme jõe vahelisel alal. Juurdepääs planeeringualale on Seene tänavalt. Planeeritava ala suuruseks on ca 0,06 ha.

Koostatava detailplaneeringu eesmärgiks on maaüksuse sihtotstarbe muutmine tootmismaast ärimaaks, krundil asuva ajaloolise hoone (kinnismälestis nr 2730 - Kostivere mõisa sepikoda) korrastamine, restaureerimine ning sinna kohvik/toitlustusasutuse rajamine. Planeeringuga lahendatakse tehnovarustuse, juurdepääsu ja parkimisega kaasnevad küsimused ja seatakse keskkonnatingimused planeeringuga kavandatu elluviimiseks.

Detailplaneeringu lahendus ei lähe kehtiva üldplaneeringuga vastuollu, kuna väikesele Seene tn 1 maaüksusele ärimaa sihtotstarbe kavandamine ei oma suurt mõju üldplaneeringuga määratud üldmaa juhtotstarbe osakaalule. Toitlustusasutuse rajamine maaüksusele võimaldab nii hoonet ennast kui ka ümbritsevat ala avalikkusele rohkem avada. Samuti on oluline, et koostamisel oleva valla uue üldplaneeringuga (vastuvõetud Jõelähtme Vallavolikogu 12.04.2018 otsusega nr 62) nähakse planeeringuala osas ette keskuse maa-ala juhtotstarbega tiheasustusala, mille puhul lähtutakse võimalikult mitmekesise ja avalikult kasutatava ruumi loomise põhimõttest ja kuhu on mh lubatud ehitada kaubandus-, toitlustus-, majutus- ja teenindushooneid. Seetõttu vastab väljatöötatud planeeringulahendus valla arengusuundadele ning vastuvõetud Jõelähtme valla uues üldplaneeringus sätestatud tingimustele ja põhimõtetele.

Jõelähtme Vallavalitsuse 08.10.2020 korraldus nr 839

Kostiranna küla Hindreku maaüksuse detailplaneering

Detailplaneeringu koostamine algatati Jõelähtme Vallavolikogu 27.05.2010 otsusega nr 75.

Planeeringuala hõlmab ca 24,3 ha ja asub Jõelähtme vallas Kostiranna külas Koljunuki neeme ja Piganeeme vahel ning hõlmab Hindreku maaüksust, läbi Metsaaia naaberkinnistu kulgevat Hindreku teed ning tee ja 110 kV õhuliini vahele jäävat maad. Detailplaneeringuga moodustatakse planeeritavast alast 17 krunti, millest 12 on elamumaa, 1 transpordimaa, 1 üldmaa, 1 tootmismaa (puurkaev) ning 2 maatulundusmaa krunti. Planeeringualasse jäävast Haaviku maaüksusest moodustatakse 1 elamumaa ning Metsaaia maaüksusest 1 transpordimaa krunt.

Detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta üldplaneeringuga määratud maakasutuse juhtotstarve osaliselt elamumaaks ning vähendada ranna ehituskeeluvööndit. Detailplaneeringuga jätkatakse Kostiranna küla olemasolevat asustusstruktuuri. Uued hooned on kavandatud hajaasustuse printsiibil, mis säilitab küla omanäolist miljööd ja looduskeskkonda. Planeeringuga kavandatakse Jõelähtme valda 12 uut majapidamist, luues seeläbi eeldused valla elanike arvu suurenemisele, mis on valla üks arengueesmärkidest.

Jõelähtme Vallavolikogu 12.11.2020 otsus nr 453

Loo aleviku Kuusiku tee 14a kinnistu ja lähiala detailplaneering

Loo aleviku Kuusiku tee 14a kinnistu detailplaneeringu koostamine algatati Jõelähtme Vallavalitsuse 31.03.2016 korraldusega nr 229. Planeeritav ala paikneb Loo aleviku põhjaosas, ümbritsetuna olemasolevate elamumaadega, kus paiknevad korter- ja ridaelamud. Planeeringuala suuruseks koos lähialaga on ca 2200 m2. Koostatava detailplaneeringuga Kuusiku tee 14a (katastritunnusega 24504:003:0411; sihtotstarbega 100% elamumaa; suurusega 1757 m2) maaüksuse piire ja sihtotstarvet ei muudeta.

Detailplaneeringuga määratakse Kuusiku tee 14a maaüksusele ehitusõigus ja hoonestustingimused korterelamu rajamiseks, lahendatakse juurdepääs avaliku kasutusega teelt, tehnovõrkudega varustamine ja seatakse keskkonnatingimused planeeringuga kavandatu elluviimiseks. Krundile on määratud ehitusõigus 2-korruselise, kuni 9,5 m kõrguse 4 korteriga korterelamu ehitamiseks, ehitisealuse pinnaga kuni 400 m2. Planeeringuga on tehtud ettepanek hoone soovitusliku asukoha, parkimisala paiknemise osas ning haljastuse kavandamiseks krundil.

Detailplaneeringuga muudetakse kehtiva üldplaneeringu kohast juhtotstarvet pere-, paaris- ja ridaelamumaast korterelamumaaks. Üldplaneeringu muutmine on põhjendatud, kuna tegemist on olemasoleva korterelamute piirkonnaga. Olemasolevate korterelamute juurde on otstarbekas planeerida ehitisetüübilt ja kasutusotstarbelt sarnaseid hooneid. Uute eluasemekohtade kavandamisega luuakse eeldused valla elanike arvu kasvuks, mis on üks valla arengu eesmärkidest.

Jõelähtme Vallavolikogu 12.11.2020 otsus nr 456