10.02.20

Hoolduse seadmise ja hooldaja määramise eesmärgiks on tagada vaimse või kehalise puudega täisealisele isikule tema õiguste teostamisel ja kohustuste täitmisel kohane abi, pannes hooldajaks sobivale isikule konkreetsed ülesanded. Hooldajatoetuse maksmise eesmärgiks on tagada raske või sügava puudega täiskasvanud isikule ja puudega lapsele igapäevane kõrvalabi, juhendamine ja järelvalve, mis toetab puudega isiku iseseisvat toimetulekut.

 

Hooldajatoetust on õigus taotleda isikul, kelle hooldatava elukohana on Eesti rahvastikuregistris jooksva aasta 1. jaanuari seisuga ja teenuse taotlemise ajal registreeritud Jõelähtme vald ning kelle tegelik elukoht on Jõelähtme vallas.

 

Puudega lapse hooldajatoetus on igakuine sotsiaaltoetus isikule, kes seaduses või lepingus sätestataud juhtudel on kohustatud hoolitsema puudega lapse eest. kuid kes ei saa töötada puudega lapse hooldamise tõttu ning selle läbi jääb ilma sissetulekust ja sotsiaalkindlustusest.

Puudega lapse hooldajatoetust ei määrata, kui:

  1. puudega lapse hoolduskoormus ei takista puudega last kasvatama kohustatud isikut asuma tööle täis- või osalise tööajaga;
  2. puudega lapse hooldamise vajadus on püsivalt tagatud teiste sotsiaal- ja haridusteenustega, täiendavate toetuste või muu abi osutamisega;
  3. taotleja on arvel Eesti Töötukassas.

Täisealise puudega isiku hooldajatoetust ei määrata, kui:

  1. hooldusvajadusega täiskasvanud isiku iseseisvat toimetulekut ja sotsiaalset osalemist on võimalik tagada sotsiaalteenuste, täiendavate toetuste või muu abi osutamisega;
  2. hooldataval täiskasvanud isikul on perekonnaseaduse järgne ülalpidaja, kelle varaline seisund võimaldab hooldatava ülalpidamist.

Hooldajatoetuse maksmist korraldab ning toetusega kaasnevad riiklikud maksud tasub vallavalitsus.

 

Puudega lapse hooldajatoetuse taotlemise avaldus

 

 

Toimetaja: KRISTIINA VÄLBA