« Tagasi

Jõelähtme vallavalitsuse infokiri 24.03.–06.04.2021

 

Abivallavanem Priit Põldma

  • 26. märtsil allkirjastati töövõtuleping Loo aleviku tänavavalgustuse rekonstrueerimiseks Jõelähtme Vallavalitsuse, AS Loo Elekter ja Lansec Elekter OÜ vahel, ehitustöödega alustati 1.04.2021.

Ehitustöid tehakse peamiselt aleviku keskuses korrusmajade piirkonnas. Lisaks tänavavalgustuse renoveerimisele paigaldatakse ehituse käigus ka optilised sideliinid turvakaamerate võrgustiku uuendamiseks ja laiendamiseks, samuti renoveeritakse AS Loo Elektrile kuuluvad 4 kilovoldised kaabelliinid.

Sügiseks likvideeritakse kõik õhukaablid (sh. tänavavalgustus, elektrivarustus, turvakaamerate ja Elisa, ning STV sidekaablid) ja paigaldatakse maa alla, nõukogudeaegsed naatriumlampidega betoon- ja puitpostid asendatakse tänapäevaste metallmastidel LED-lampidega, paigaldatakse ka uued alajaamad. Ehitustööde maksumuseks kujuneb pea 1 miljon eurot, ehitus valmib tänavu oktoobri lõpuks.

Projekti rahastatakse osaliselt tänavavalgustuse renoveerimisel KIK eurotoetuse meetmest "Energiasäästu ja taastuvenergia osakaalu suurendamine"

Planeeritud avatud kaevikute asukohad, tüübid ja liikluspiirangute skeemid on leitavad Jõelähtme vallavalitsuse koduleheküljelt.

  • 25.03.2021 korraldusega nr 279 kuulutas Jõelähtme Vallavalitsus välja kirjaliku enampakkumise Haljava küla, Priidiku ja Veere kinnisasjade võõrandamiseks.

Priidiku kinnisasjale (3376 m2, 100% elamumaa) on 28.03.2019 Jõelähtme Vallavalitsuse korraldusega nr 256 väljastatud projekteerimistingimused üksikelamu ja kuni kahe abihoone püstitamiseks. Priidiku kinnisasja avaliku kirjaliku enampakkumise korras võõrandamise ostu-müügi alghinnaks on 12 600 eurot.

Veere kinnisasjale (3366 m2, 100% elamumaa) on 28.03.2019 Jõelähtme Vallavalitsuse korraldusega nr 257 väljastatud projekteerimistingimused üksikelamu ja kuni kahe abihoone püstitamiseks. Veere kinnisasja avaliku kirjaliku enampakkumise korras võõrandamise ostu-müügi alghinnaks on 12 600 eurot.

Kirjalike pakkumiste esitamise tähtajaks on 29.05.2021 kell 12.00. Enampakkumiste tingimustega saab tutvuda Jõelähtme vallavalitsuse koduleheküljel.

  • 18.03.2021 korraldusega nr 254 kuulutas Jõelähtme Vallavalitsus välja kirjaliku enampakkumise Liivamäe külas Vanasauna tee 54 kinnistu võõrandamiseks alghinnaga 55 000 eurot. Kinnistule on väljastatud projekteerimistingimused elamu püstitamiseks. Kirjalike pakkumiste esitamise tähtajaks on 30.04.2021 kell 12.00.

Enampakkumise tingimustega saab tutvuda SIIN.

Abivallavanem Art Kuum

  • 1. aprillil alustati Jõelähtme valla kergliiklusteede puhastust talvistest hooldejääkidest. Kõnniteede ja kergliiklusteede katete puhastustöödega sõelmetest ja talvisest tolmust alustati 1. aprillil Loo alevikust.  Kogu valla kergliiklusteede puhastamisega plaanitakse lõpetada selle nädala lõpuks.

Juhul kui ilmad jahenevad nullkraadini, tekib puhastustöödes tehnoloogiline paus, kuna kergimur tarvitab tolmu niisutamiseks vett. Hooldejääkide puhastamiseks kergliiklusteedel ning alevike ja külade tänavate puhastamisel kasutatakse sõiduauto suurust kergimurit, mille kogumaht ei ületa kahte tonni. Puhastustöid teostab Jõelähtme vallateede hooldaja OÜ Üle.

  • 1. aprillist alustati ka Jõelähtme vallateede korrastamisega. Hooldust vajavad kruusateed ja asfaltfreesiga kaetud teed greiderdatakse ning pinnatud katetega teedel lapitakse auke. Kokku korrastatakse kruusateid ja asfaltfreesiga kaetud teid ligi 34 km ulatuses. Töid teeb Üle OÜ ja pinnatud katetega teedel lapib auke AsfaltFix OÜ.

Haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonna juhataja Carmen Viherpuu

  • 24. märtsil toimus erakorraline arengu- ja hariduskomisjoni ühine koosolek ja erakorraline volikogu, kus päevakorras oli punkt „Lasteaia lapsevanema poolt kaetava osa määra (osalustasu) arvestamise erisused". Jõelähtme Vallavolikogu 24.03.2021 otsusega nr 478 vabastati lasteaia osalustasu maksmisest lapsevanemad proportsionaalselt päevadele kui laps ei viibi lasteaias perioodil 15.03.2021–30.04.2021 ning otsustati, et lapsevanem teavitab lapse kohalkäimisest iga nädala reedeks läbi ELIIS keskkonna. Lapse puudumisest mitteteavitamise korral arvestatakse lapse eest esimesel puudutud päeval osalustasu, sarnaselt kodukorras reguleeritud toiduraha arvestusele. Aprilli alguses peredele esitatud lasteaia arved sisaldasid osalustasu perioodi 01.03.–12.03. eest ja alates 15. märtsist arvestati osalustasu ainult lapse lasteaias käidud päeva eest.
  • Vabariigi Valitsuse otsusega distantsõppele suunatud õpilastel on võimalus saada kas sooja koolilõunat termokarbis või kompenseeritakse see rahaliselt, arvestusega 1 euro koolipäeva kohta. Alates 1. märtsist on distantsõppel olnud 5.–12. klass ning alates 11. märtsist lisandusid 1.–4. klass. Peredele, kes soovisid koolilõuna kompenseerimist rahaliselt, makstakse koolilõuna eest kompensatsiooni kahe nädalaste perioodidena. Perioodi 1.03.–12.03. eest esitasid koolid vallavalitsusele andmed 15. märtsiks ja ülekanded tehti raamatupidamise poolt 17.03. Perioodi 15.03.-26.03. eest esitasid koolid vastavad andmed 29. märtsiks ja ülekanded tehakse peredele 07.04.
  • 01. aprillil toimunud vallavalitsuse istungil võeti vastu kaks olulist korraldust.

Korraldusega nr 298 „Jõelähtme Muusika- ja Kunstikooli õppetasude vähendamine" vähendati perioodil 01.03.2021–30.04.2021 Jõelähtme Muusika- ja Kunstikooli õppetasusid 30% võrra v.a. muusikaosakonna eelkooli õppetasu, mille osas tehti täielik vabastus Jõelähtme Vallavalitsuse 11.03.2021 korraldusega nr 227.

Korraldusega nr 299 muudeti Loo Keskkooli õpilaste vastuvõtmise korras gümnaasiumisse sisseastumise korraldust 2020/2021 õppeaastal10. klassi sisseastumiseks ei ole vaja sooritada sisseastumistesti. Kool võtab õpilasi 10. klassi vastu põhikooli lõpetamise, motivatsioonikirja ja vestluse tulemuste alusel.

  • 05. aprillil toimus Loo Kooli hoolekogu, kuhu olin vallavalitsuse esindajana kutsustud. Ühiselt arutati kooli uue kodulehe tegemisest, õpilaste piirnormist põhikoolis ning muukeelsest perest pärit õpilaste toetamisest eesti keele omandamisel. Kooli direktor andis ülevaate distantsõppe korraldusest ning kõlama jäi lapsevanemate rahulolu praegusel distantsõppe perioodil. Igasugune tunnustus on sellisel niigi keerulisel ajal õpetajatele toeks.
  • 06. aprillil osalesin Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt korraldatud veebikoolitusel – avalike hoonete õhuvahetuse korraldamine, kus jagati infot ventilatsioonisüsteemi vajalikkuse kohta. Ministeerium on koostöös Tallinna Tehnikaülikooli ning TTJA-ga koostanud ka haridushoonete ventilatsioonisüsteemide andmepäringu, et koondada detailsemaid andmeid ventilatsioonisüsteemide hetkeseisust ning investeerimisvajadustest. Andmepäring on Eesti Hariduse Infosüsteemis (EHIS) ja kõik haridusasutuste pidajaid (kohalikud omavalitsused) peavad vastama 16. aprilliks.

Sotsiaalnõunik Kristiina Välba

  • 29. märtsil toimus Eesti Linnade ja Valdade Liidu korraldatud veebikohtumine KOVide esindajatele psühhosotsiaalse kriisiabi teemal, kus tutvustati kava, millega soovitakse muuta nii sotsiaalhoolekande seadust kui ohvriabi seadust. Tegemist on olulise teemaga kohaliku kogukonna tasandil, antud muudatuste raames koolitatakse välja kohalike omavalitsuste sotsiaaltöötajaid, et traumaatilise iseloomuga kriisi sattunud inimest oleks võimalik kiiresti ja igakülgselt abistada. Psühhosotsiaalne  kriisiabi hõlmab endas nii esmaabi, järeltööd kui ka kriisikommunikatsiooni. Antud teemaga tegeleb aktiivselt hetkel ka valla hariduse-, kultuuri- ja sotsiaalosakond, luues oma kriisiplaani ning otsides koostööpartnereid.
  • 31. märtsil toimus Sotsiaalkindlustusameti korraldatud veebiseminar „Koduteenuse korraldamise probleeme kohalikes omavalitsustes", kus KOV nõustamistalituse juristid andsid KOVide esindajatele ülevaate omapoolsetest tähelepanekutest ja märkustest, mida nad erinevates määrustes on märganud seoses koduteenuse korraldamise ja osutamisega.
  • 1. aprillil käivitus restorani Veer Köök ja Baar algatatud heategevusprojekt, millega jagatakse valla lasterikastele peredele (4+ last peres) ning lastega peredele, kelle on sotsiaaltöötajad välja valinud, restorani poolt valmistatud valmistoitu. Jagamiskohad olid Lool, Kostiveres valla päevakeskuses ning vallavalitsuses. Esimesel korral jagati Karlskroona OÜ poolt annetatud köögiviljadest valmistatud suppe ning puuviljadest tehtud smuutisegusid. Restoran Veer valmistab jagatavat toitu toorainest, mis sel nädalal on saadud, seega kõik toidud on muutumises ja iga nädal pakutakse midagi uut. Kõiki toidupaki saajaid teavitatakse sellest ette.

Noorsootöö- ja spordispetsialist Liisi Vesselov

Noorsootöötajad koguvad teadmisi erinevatelt koolitustelt ja jagavad saadud infot omavahel:

  • 30. aprillil toimus Haridus- ja Noorteameti veebiseminar „Saame tuttavaks: Harno noorteosakond", kus oli võimalik põgusalt tutvuda noorteosakonna liikmetega ja saada teada, kelle poole milliste küsimustega pöörduda.

Samal päeval toimus ka teine Harno poolt korraldatud veebinar, mis oli suunatud KOV noorsootöö ametnikele. See oli ühtlasi ka Harno ajaloos  esimene hariduse- ja noortevaldkonna ühisseminar. Kokku osales 76 ametnikku 51 omavalitsusest. Jõelähtme Vallavalitsusest osalesid noorsootöö- ja spordispetsialist Liisi Vesselov ja haridus-, kultuuri- ja sotsiaalvaldkonna osakonnajuhataja Carmen Viherpuu.

  • 30. aprillil toimus ka MTÜ Peaasjade ja Eesti Psühhosotsiaalse Rehabilitatsiooni Ühingu poolt ellu viidav vaimse tervise esmaabi veebikoolitus, kus osales noorsootöötaja Mai-Liis Hansson. Koolitusel sai teada, kuidas märgata vaimse tervise murele viitavaid käitumisviise ja seda, mida ja kuidas öelda, kui märkad kellegi vaimse tervise raskusi. Samuti teavet sellest, kuidas reageerida, kui keegi oma mure jagab ning kuidas ja kuhu võiks vajadusel pöörduda vaimse tervise teemadel.
  • 1. aprillil toimus Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse ja Eesti Noorsootöötajate Kogu koostöös korraldatud veebinar "Noortekeskuste dokumentatsioon korda". Jagati kogemusi dokumentatsioonist, töökorraldusest ja arengu planeerimisest noortekeskustes. Veebinaril osales noorsootöö- ja spordispetsialist Liisi Vesselov.
  • 5. aprillil algas laagrikasvataja ja -juhataja nelja päevane koolitus, kus osaleb noorsoo- ja infotöötaja Marian Sau. Noorsootöötajad valmistuvad suviseks malevakorralduseks. Koostöös MTÜ Jõelähtme Noored korraldatakse ka sellel aastal Jõelähtme valla noortele õpilasmalev, kui olukord riigis seda lubab. Hetkel esitatakse toetuste taotlusi ja oodatakse toetusmeetmeid ka riigilt.
  • 6. aprillil lõppes noortegarantii tugisüsteemi juhtumikorraldajatele suunatut pikem koolitusmoodul, kus osales Jõelähtme vallast noorsootöötaja Kreete Juurak. Jõelähtme vald osaleb mitteõppivate ja –töötavate noorte (NEET) abistamise seires. Tänu järjepidevale tööle on meie vallas NEET noorte arv languses, ka praeguses keerulises olukorras.
  • 6. aprillil toimus Jõelähtme Vallavolikogu hariduskomisjoni ja arengukomisjoni ühiskoosolek TEAMS-i vahendusel. Noorsootöö valdkonna teemadest oli päevakorras Jõelähtme valla eelarvest lastele ja noortele huvi- ja sporditegevuse ning laagri osalustasu toetuse eraldamise kord. Ettekandjaks noorsootöö- ja spordispetsialist Liisi Vesselov.

Ehitusinsener Martti Taidre

  • Jõelähtme valla 2021. aasta eelarves on ette nähtud vahendid Jõelähtme Muusika- ja Kunstikooli Loo osakonna ruumide remondiks. Remontöödega on juba alustatud ning remonditud kaks ruumi ning paigaldatud viis 30 db helikindlusega ust.

Soodsaima pakkumise esitas Sinike Ehitus OÜ, kellelt ka remonttööd telliti. Remonttööde maksumus koos käibemaksuga on 20 994 eurot.

Jõelähtme Valla Kultuurikeskus

  • Kostivere Kultuurimõis kutsub aprilli lõpuni osalema fotojahil „Märgates kevadekuulutajaid" Mõisarahvas on ka leidnud toreda võimaluse kasutada infostendi vabaõhunäituse tarbeks.

Näitus „Mis? Kus? Millal?" kajastab erinevaid kauneid kohti meie vallas. Igal esmaspäeval uute autorite tööd.

Loo Kultuurikeskuses Hilda Männiku poolt loodud munadepüha vabaõhunäitust said huvilised nautida Saha tee 11 akendel.

  • „Loo kõnnib! 10" tuli seekord erilise külalisega! Nimelt oli kultuurikeskusel 27. märtsil  ZOOMi veebikeskkonnas toimunud Terviseveebinaril külas hinnatud tervisejuht ja toitumisnõustaja Enel Vesiaid. Juttu tuli kõndimise ja värskes õhus viibimise olulisusest, tasakaalustatud toitumisest ja muudest lihtsasti rakendavatest eesmärkidest, mis aitavad meie elu täisväärtuslikumaks muuta.

„Loo kõnnib! 11" toimus 2. aprillil Pühade meeleolus. Kõigil huvilistel oli võimalik sel päeval Loo Liivakandi ringil jalutuskäiku tehes munasid otsida, kuna raja äärde oli peidetud hulganisti maitsvaid vahepalu.

  • 30. märtsil algas Jõelähtme mäng „Kui hästi tunned oma kodukohta?". Loo Kultuurikeskusel oli rõõm panna sel päeval välja Loo teemaline mäng. Mäng toimub veebikeskkonnas Kahoot!. Vastata tuli aja peale Loo alevikku puudutavatele küsimustele. Osalejaid oli esimeses mängus kokku 30!

6. aprillil jõudis järg Kostivere Kultuurimõisa poolt välja pandud küsimuste vastamisele. Osalejaid oli 30.

Kõigil on veel võimalik viktoriinist osa võtta.  Järgmiste voorude kuupäevad:

13.04 paneb küsimused välja Neeme Rahvamaja 20.04 Jõelähtme Rahvamaja ning Viktoriini „Kui hästi tunned oma kodukohta" viimane viies voor toimub 27. aprillil.

 

Järgmine infokiri ilmub 21. aprillil.