« Tagasi

Energiahinna hüvitist hakkavad saama kuni keskmise sissetulekuga pered

Valitsuskabineti otsuse kohaselt hakkavad energiahinna tõusu hüvitist saama kuni keskmise sissetulekuga leibkonnad. Toetust makstakse peredele, kelle netosissetulek jääb alla mediaani, mis on leibkonna esimese liikme kohta 1126 eurot kuus.

Riigihalduse ministri Jaak Aabi sõnul tuleb energiahinna tõusu leevendamiseks kasutada igat võimalust. „Meetme eesmärk on jõuda võimalikult paljude elanikeni ning seetõttu laiendame energiahüvitise saamise võimalusi. Kui seni arvestasime toetuse saajateks vähemkindlustatud pered, siis energiahindade jätkuvat kallinemist arvestades oli selge, et abi ootavad ja vajavad tegelikult ka keskmise sissetulekuga leibkonnad," ütles minister.

Energiakulude tõusu toetuse saajaks kvalifitseerub pere, kelle netosissetulek jääb alla mediaantaseme, mida arvestatakse leibkonna esimese liikme kohta 1126 eurot kuus. Iga järgmise vähemalt 14-aastase pereliikme kohta on sama summa kaaluga 0,5 ja alla 14-aastased lapsed kaaluga 0,3.

Uue sissetulekumäära järgi on seadistatud ka rahandusministeeriumi energiahinna hüvitise veebikalkulaator, mille abil pered saavad kindlaks teha, kas neil on hüvitisele õigus ning arvutada välja oma elektri-, gaasi- ja küttearve alusel saadava toetuse suurus. Hüvitatakse septembri (tagasiulatuvalt) kuni märtsikuu eest 80% arvetel toodud energia koguhinnast, mis ületab elektril 12 s/kWh, gaasil 4,9 s/kWh ning kaugküttel alates 7,8 s/kWh. Toetuse ülempiir kõigi energiakulude peale kokku on 500 eurot ja alampiir 10 eurot ühe kuu kohta.

Hüvitise saamiseks tuleb sihtrühma kuuluval perel esitada elukohajärgsele omavalitsusele taotlus. Mugavuse huvides on soovitatav taotlus esitada mitme kuu peale kokku. Linnad ja vallad teevad ettevalmistusi, et alustada taotluste vastuvõtuga esimesel võimalusel ning enamalt jaolt jõutakse selleni jaanuarikuus. 

Jõelähtme vallavalitsus võtab energiakulude hüvitamise taotlusi vastu alates 27. detsembrist 2021 valla iseteeninduskeskkonnas SPOKU.

Paberkandjal taotlusi saab esitada Jõelähtme vallavalitsuse sotsiaalosakonda, Loo aleviku perearstikeskuses igal kolmapäeval 9.00-12.00 ja Kostiveres Jõelähtme Valla Päevakeskuses teisel ja neljandal kolmapäeval kl. 14.00-16.00. . Lisainfo tel. 518 1371, Hannes Vettik.

Õigus hüvitisele on üksi elaval isikul või perekonnal, kelle netosissetulek (maksudejärgne sissetulek) on allpool 2021. aasta prognoositud mediaansissetulekut ehk 1126 eurot. Iga järgmise 14-aastase ja vanema  leibkonnaliikme kohta on sissetuleku piirsumma koefitsiendiga 0,5 (563 eurot) ja alla 14-aastasel koefitsiendiga 0,3 (337,80 eurot). Taotlus tuleb esitada rahvastikuregistri-järgsele kohalikule omavalitsusele. Seda ka juhul, kui taotleja tegelik elukoht on mujal. 

Energiahinna hüvitise veebikalkulaatori abil saab kindlaks teha, kas perel on hüvitisele õigus ning välja arvutada saadava toetuse suurus. Toetust makstakse 80% energia koguhinnast juhul, kui ühikuhind ületab piirmäära - elektril 120 €/MWh (12 s/kWh), gaasil 49 €/MWh (4,9 s/kWh) ning kaugküttel 78 €/MWh (7,8 s/kWh). Selle hulka on arvestatud lisaks energia maksumusele ka võrgutasu, aktsiis, taastuvenergia tasu, käibemaks.

Õigus hüvitisele on näiteks(summa on perekonna sissetulek kokku):

  • Üksi elav täiskasvanu - 1126 eurot; 

  • 1 täiskasvanu ja 1 lapsega pere (alla 14-aastane) - 1463,80 eurot; 

  • 2 täiskasvanuga pere (sh üle 14-aastased lapsed) - 1689 eurot; 

  •  2 täiskasvanu ja 1 lapsega pere (alla 14-aastane) - 2026,80 eurot; 

  • 3 täiskasvanuga pere (sh üle 14-aastased lapsed) - 2252 eurot; 

  • 2 täiskasvanu ja 2 lapsega pere (alla 14-aastased) - 2364,60 eurot; 

  •  2 täiskasvanu ja 2 lapsega pere (1 alla 14-aastane ja 1 üle 14-aastane) - 2589,80 eurot; 

  • 2 täiskasvanu ja 2 lapsega pere (üle 14-aastased) - 2815 eurot. 

Sissetulekute hulka kuuluvad: palgatulu, sh välismaalt saadud palgatulu, ettevõtlustulu, kasu vara võõrandamisest, renditulu ja litsentsitasud, intressid ja dividendid, pensionid, stipendiumid, toetused, preemiad ja hasartmänguvõidud, kindlustushüvitised ja väljamaksed pensionifondist, madala maksumääraga territooriumil asuva juriidilise isiku tulu.

Taotlemiseks on vajalik esitada energiaarved ja andmed perekonnaliikmete sissetulekute kohta, sh tõendid makstud elatise ja täitemenetluses kinni peetud summade kohta ning vallavalitsuse nõudmisel ka asjakohased pangakontode väljavõtted perioodi kohta, mille kulude katmiseks toetust taotletakse. Toetust menetleval spetsialistil on õigus ja võimalus teha päringuid vastavatesse registritesse, sh Maksu- ja Tolliametisse, Töötukassasse, Sotsiaalkindlustusametisse jmt.

Energiakulude hüvitamise kohta saab jooksvat informatsiooni veebilehelt www.rahandusministeerium.ee/energiakulude-huvitamine.
Esialgse info selle kohta, kas perel on võimalik toetust saada ja kui suur see võiks olla, annab alltoodud näidiskalkulaator. Kalkulaatoris saab arvestusi teha täisühikutes. Kalkuleeri siin