« Tagasi

Hetkeolukorrast Suka silla teemal

 

Teatavasti sulges 2021. aasta juunis Suka silla nime all tuntud paisusillalt ülepääsu selle omanik. Vallavalitsus seadis paisusillale sundvalduse ning paisusilla omanik esitas sundvalduse seadmise otsuse peale kaebuse halduskohtusse. Selle nädala esmaspäeva õhtul saabus Tallinna Halduskohtu otsus, milles kohus pidas vajalikuks tühistada sundvalduse seadmise otsus, kuna kohtu hinnangul ei ole sundvalduse seadmisel piisavalt arvestatud paisusilla omanike huve. Vallavalitsus analüüsib saabunud 23 lehekülje pikkust otsust ning esialgsel hinnangul on plaanis esitada halduskohtu otsuse peale apellatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtule kui ei õnnestu paisusilla omanikuga saavutada muud kokkulepet ülepääsu avamise kohta.

Taustainfo

Ajavahemikus 11.-13.06.2021 sulges Suka silla Kanali lõik V3 kinnistul maaomanik Jägala Energy OÜ ajaloolise ülepääsu jalakäijatele ja kergliiklejatele.

Jõelähtme Vallavalitsus seadis 17.06.2021 korraldusega nr 529 Kanali lõik V3 kinnistule sundvalduse jalg- ja kergliiklustee talumiseks. Samuti tegi vallavalitsus 14.07.2021 maaomanikule ettekirjutuse, mille kohaselt tuleb maaomanikul tagada sundvaldusega koormatud alal avalik kasutus ja lõpetada Suka silla ületamise tõkestamine. Maaomanik esitas 19.07.2021 Tallinna Halduskohtule kaebuse nii sundvalduse määramise otsuse kui ka ettekirjutuse peale koos taotlusega peatada vallavalitsuse otsuste kehtivus kohtuvaidluse ajaks. Halduskohtu 13.12.2021 otsus jõustub kuu aja jooksul, kui vaidluse osapooled seda edasi ei kaeba.