« Tagasi

Jõelähtme vallavalitsuse infokiri 17.11.–01.12.2021

 

Abivallavanem Priit Põldma

 • Vallavalitsus teeb iga aasta lõpus teavituskampaaniat, mille eesmärk on kutsuda üles inimesi end Jõelähtme valla elanikuks registreerima.

Kampaania käigus loositakse välja auhinnad:

 • 4x500 eurot 2021. aastal Jõelähtme valda registreerunud täisealiste elanike vahel, kes on seisuga 01.01.2022 jätkuvalt valla registris.
 • 4x500 eurot kõigi täisealiste valla elanike vahel, kelle registrijärgne elukoht seisuga 01.01.2022 on Jõelähtme vald.

Kampaania kestab 30.11.–31.12.2021

Miks registreerida end Jõelähtme valla elanikuks?

Jõelähtme vallas on registreeritud elanikele suunatud väga palju erinevaid toetusi: sünnitoetus, lapsehoiuteenuse toetus, ranitsatoetus, koolitoetus, õpilaste sõit, toetus laste spordi- ja huvitegevuse osalustasu maksmiseks medaliga ning kiitusega lõpetanu toetus, lasteaia toiduraha ning osalustasu toetus, hooldajatoetus, jõulutoetus eakatele, lasterikastele peredele ja puuetega laste peredele, matusetoetus, toimetulekutoetus, toetus ravimite kompenseerimiseks, eluruumide kohandamise toetus, ortopeediliste ja invatehniliste abivahendite toetus, jne.

Koduvalda registreeritud elanikule kehtib kodualuse maamaksu vabastus (tiheasutusega aladel 1500 m2 ning hajaasustusega aladel 2ha ulatuses). Kodualuse maamaksu vabastuse saamise eelduseks on registrijärgne aadress 31. detsembri seisuga)

Registreeritud elanike arvust sõltub valla tulubaas, mida saab kasutada valla arendamiseks ja teenuste osutamiseks

KUIDAS ELUKOHATEADET ESITADA?

 • Logige sisse eesti.ee Taotlused ja avaldused Eluase ja keskkond Elukohateate esitamine.
 • E-mailiga saatke digitaalselt allkirjastatud elukohateate avaldus e-aadressile kantselei@joelahtme.ee
 • Posti teel – printige välja elukohateate avaldus, täitke ära ning saatke aadressile Jõelähtme Vallavalitsus, Postijaama tee 7, 74202, Jõelähtme vald.
 • Tulge Jõelähtme Vallavalitsuse kantseleisse ja täitke avaldus kohapeal.

Lisainfot elukoha registreerimise kohta saab Jõelähtme vallavalitsuse kantseleist telefonidel 605 4887 või 5301 2223 ning e-posti aadressil kantselei@ joelahtme.ee

Rohkem infot kampaania kohta: https://joelahtme.kovtp.ee/jatame-maksud-endale

 

 • Loo aleviku tänavavalgustuse valmimise tähtaega pikendati kuni 31.12.2021

Jõelähtme vallavalitsus sai Keskkonnainvesteeringute Keskuselt toetust Loo aleviku tänavavalgustuse renoveerimiseks (Projekt nr 2014-2020.6.03.18-0162). Tänavavalgustuse ehitustööde läbiviimiseks viidi läbi riigihange nr 231325 „Jõelähtme valla Loo aleviku tänavavalgustuse rekonstrueerimine", hanke tulemusel sõlmiti hankeleping, töö lõpetamise tähtajaks määrasid pooled 26.10.2021 (7 kuud hankelepingu sõlmimisest), selleks ajaks kohustus töövõtja lõpetama kõik tööd, sealhulgas lepingu muudatustes kokkulepitud ettenägemata tööd ja võimalikud täiendavad tööd ning kõrvaldama avastatud puudused.

10.11.2021 esitas töövõtja taotluse, et seoses mastide tarne raskustega ja tööliste puudusega tööturul COVID-19 viiruse leviku tõttu ja töö teostamise käigus ilmnenud ettenägematute lisatöödega palub töövõtja teistkordselt tööde teostamiste lõpetamistele uue tähtaja seadmist 31.12.2021. Tulenevalt võlaõigusseaduse § 114 lõikest 1 võivad võlausaldajad võlgnikule kohustuste rikkumise korral, milleks käesoleval juhul on töö lõpetamisega viivituses olemine, anda võlgnikule kohustuste rikkumise korral kohustuste täitmiseks täiendava mõistliku tähtaja. Võlausaldajad leidsid, et käesoleval juhul on põhjendatud määrata tööde teostamise uueks täiendavaks tähtajaks 31.12.2021. 

Abivallavanem Art Kuum

 • Riigimaanteid hooldab Eesti Keskkonnateenused AS. Riigimaanteede maanteeinfo ööpäevaringne infonumber: tel. 1247, e-post: teeinfo@112.ee.

Riigimaanteed Jõelähtme vallas on: Tallinn-Narva tee, Nehatu-Loo-Lagedi tee, Lagedi-Kostivere tee, Maardu mõisa tee, Kostivere tee, Aruküla-Kostivere tee, Jõelähtme-Kostivere tee, Maardu-Raasiku tee, Aruvalla-Jägala tee, Jägala-Käravete tee, Jõelähtme-Kemba tee, Jägala-Joa tee, Jõelähtme tee, Kiiu-Kaberneeme tee, Kaberla-Kaberneeme tee, Kalevi-Liiva tee, Kallavere-Ülgase tee, Ellandvahe tee (2,1 km), Ruu-Ihasalu tee, Kiltri tee ja Loovälja tee.

Jõelähtme vallateid hooldab OÜ ÜLE, e-post  hoole@yle.ee ja ööpäevane dispetserteenistus  5558 0240.

Allhanke korras hooldab talviseid teid ka OÜ Pyrolla, telefon 58663578.

 • Valla esindaja teede hoolduse valdkonnas on kommunaalmajanduse insener Arvo Täks, arvo.taks@joelahtme.ee, 605 4850, 5330 2697 
 • Teehooldusega seotud probleemidest saab vallavalitsusele kirjutada e-posti aadressil: teehooldus@joelahtme.ee.

Erateede hooldamine

Erateed, mis ei ole määratud avalikult kasutatavateks teedeks, puhastatakse maksumaksja kulul kümme korda talve jooksul. Selle teenuse saamise eelduseks on sissekirjutus Jõelähtme vallas ning kehtiv prügiveoleping. Teenust osutatakse vallavalitsuse koostatud nimekirja alusel. Valla lepingu raames ei puhastada  erakinnistute hoovialasid ega parklaid, nende hooldamise kohustus lasub omanikul.   Hooldusnimekirjades ei ole riigiteede või vallateedega külgnevate majapidamiste juurdepääsuteed, selliste teede hoolduskohustus on täiel määral maaomanikul. Erateede omanikel on õigus taotleda eratee avaliku kasutusega teeks muutmist. Selleks tuleb teha vastav taotlus vallavalitsusele, misjärel hinnatakse iga tee puhul eraldi taotluse põhjendatust (elanike olemasolu, majapidamiste arv, juurdepääs avalikule objektile jne).

Erateede hooldamist on võimalik tellida vallateede hooldajalt, selleks tuleks võtta ühendust OÜ ÜLE, hoole@yle.ee tel. 5558 0240 ning sõlmida vastav leping.

Teede ääred vabaks

Vallavalitsusel ja teehooldajal on elanikele palve. Teede ääred tuleb vabastada lumelükkamist segavatest ilu- ja piirdekividest, puuokstest, põõsastest ja muudest takistustest. Arusaamatuste vältimiseks peaks ka autod parkima kinnistule.
Teehooldusfirma ei saa oma tehnikat lõhkuda ja jätab ohtlikes kohtades tee lumest lahti lükkamata. Pealegi võib lume alla mattunud kivide otsa sõita igaüks meist. Kõik takistused, mis segavad lumetõrjet teedel, fikseeritakse teehooldusfirma klienditeeninduses, kuhu Jõelähtme valla elanikud võivad info saamiseks või edastamiseks pöörduda.
Tel 555 80 240 hoole@yle.ee.

Jõelähtme valla kõnniteid ning kergliiklusteid hooldab OÜ ÜLE, hoole@yle.ee tel. 5558 0240

Haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonna juhataja Carmen Viherpuu

 • 23. novembril toimunud vallavolikogu istungil kinnitati määrus nr 1 „Jõelähtme valla haridusteenuste haldamise infosüsteemi ARNO asutamine ja põhimäärus". Määrusega asutatakse Jõelähtme haridusteenuste haldamise infosüsteem ARNO.

ARNO on tarkvarasüsteem haridusteenuste haldamiseks, millele on turvalist kanalit pidi juurdepääs ka haridusasutustele ja lapsevanematele. Süsteemi üks eesmärke on lihtsustada omavalitsuse ametniku ning haridusasutuse esindaja tööd.

Jõelähtme vallas võetakse ARNO süsteemis esimesena kasutusele lasteaedade moodul. Läbi infosüsteemi saab lapsevanem teha lapsele järjekorrataotluse lasteasutusse, saab oma laste taotlusi vaadata ja muuta, saab teavituse, kui tema lapsele tehakse kohapakkumine. Läbi selle infosüsteemi saab lapsevanem kohapakkumisi kinnitada või sellest loobuda, näeb lapse kohaga seotud andmeid (millal alustas, millal lõpetab), saab teha lasteasutusest lahkumise taotluse.

Registrile on juurdepääs igal inimesel aadressilt arno.joelahtme.ee. Keskkonda sisse logimine toimub ID-kaardi, Mobiil-ID või Smart-ID abil.

1. detsembrist algab vajalike andmete (Eesti Hariduse Infosüsteemist laste andmete ja lasteaia järjekorra andmete) ülekandmine ARNO keskkonda.

Alates 1. jaanuarist 2022 on lasteaia kohataotlusi võimalik esitada juba läbi ARNO keskkonna. Sellest hetkest koonduvad kõikide valla lasteaedade (Loo Lasteaed Pääsupesa, Kostivere Lasteaed, Lasteaed Neeme Mudila) järjekorrad turvaliselt ühte kohta ja vanemal on ülevaade lapsele lasteaiakoha saamisest.

Noorsootöö- ja spordispetsialist Kreete Juurak

 • Eelmine nädal oli noorsootöö nädal, mille raames toimus Jõelähtme noortekonverents „Otse rahast ja seksist" 24. novembril Kostivere koolis 6.–9. klassidele ning 26. novembril Loo Keskkoolis 7.–9. klassidele. Konverentsi kokkuvõtet saab lugeda detsembrikuu Jõelähtme vallalehest.
 • Noortevolikogu noored kaasati esmakordselt ka vallavolikogu komisjonidesse. Arengukomisjoni liikmeks sai Anni Laanejõe, elanikkonnakaitse komisjoni liikmeks Sandra Varik, hariduskomisjoni liikmeks Carolin Raud ja keskkonnakaitse komisjoni Maria Susanna Piirimäe.
 • 30. novembril toimus noortevolikogu kohtumine, kus pandi paika 2022. aasta eelarve ja aastaplaan.
 • detsembril algas põnev väljakutse „Jõelähtme elanikud sammuma" , mis kestab 1.–31. detsembrini! Rohkem infot SIIT.

Sotsiaalnõunik Kristiina Välba

 • 17. novembril käisime Loo teenindusmajas otsimas võimalusi, et sotsiaaltöötajad saaksid iganädalaselt korraldada vastuvõtte ja kohtumisi inimestega, kes vajavad sotsiaaltöötajate abi – lihtsalt nõustamist, toetusi ja/või teenuseid. Hetkel toimub sotsiaaltöötaja vastuvõtt Loo alevikus ühel päeval kuus kultuurikeskuse ruumides ning seda on kindlasti liiga vähe ning ka asukoht ei ole kõigile ligipääsetav. Väikeste ümberkorralduste tulemusena leidsime teenindusmajast sobiva ruumi, sissepääs sinna hakkab olema perearstikeskusest. Täpsem info juba siis, kui vastuvõttudega alustatakse.
 • Oleme kaasatud struktuurfondide projektide ettevalmistamise töötuppa, mille käigus arendatakse välja eakate teenusmaja kontseptsiooni. Novembrikuus toimus selle raames kaks kohtumist – üks arendusmeeskonnaga, kuhu kuuluvad peale Jõelähtme valla veel Anija, Keila, Saue, Viimsi ja Harku vallad ning teine kohtumine oli projekti töötuba, kus osalesid erinevate projektide arendajad üle Eesti.
 • Valmistame ette vanemluskoolitust „Imelised aastad". Hetkel on teada, et koolitus alustab jaanuarikuus taas kahes grupis – Loo lasteaias ja Kostivere lasteaias. Täpsem info saadetakse lasteaialaste vanematele läbi ELIISi ning infot saab ka valla kodulehelt, valla FB lehelt ning ajalehest.
 • 30. novembril jõudis lõpule Päästeameti projekt „Kodud tuleohutuks". Valmis teine projekti kaudu rahastuse saanud ahi. Töid teostati kokku 7900 euro ulatuses.
 • Vallavalitsus maksab ka sel aastal valla elanike registris olevatele inimestele vanuses 70+ aastat jõulutoetust. Toetuse maksmiseks on sotsiaaltööspetsialistil tarvis kõik vajalikud andmed kanda sotsiaalteenuste- ja toetuste andmeregistrisse STAR, toetuse saajaid käesoleval aastal on 720. Kõigile, kes toetuse saajate tingimustele vastavad, kantakse toetus üle enne jõulupühi.

Lastekaitse- ja sotsiaaltööspetsialist Pilleriin Kurg

 • Jõelähtme vallavalitsus koostöös Eldred OÜga pakkus Jõelähtme vallas kodus vaktsineerimise võimalust 27. ja 28. novembril. Kodus vaktsineerimise võimalusega soovisime eelkõige pakkuda tuge piiratud liikumisvõimalusega inimestele, kuid oodatud olid ka kõik teised soovijad. Võimalust kasutas üheksa vallaelanikku. Vaktsineerimine kulges ootuspäraselt ja enamasti tehti tõhustusdoose.
 • Jõelähtme vallavalitsus esitas taotluse projekti "Vajadustele vastavate hoolekandeteenuste tõhusam korraldamine ja pakkumine Jõelähtme vallas" rahastamiseks Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest. Taotlus rahuldati soovitud mahus ning aastatel 2022–2023 saame projektis kavandatud tegevusi ellu viia. Projekti kogumaksumus on 330 766,52 eurot, millest toetus 75% ehk 248 074,89 eurot. Projekti sisuks on sotsiaalteenuste arendamine ja osutamine täisealistele vallaelanikele, nii hoolduskoormusega inimeste kui ka erivajadustega inimeste toimetuleku toetamiseks. Projekti eesmärk on tagada tööealiste hoolduskoormusega inimeste ja erivajadustega inimeste võimestamiseks ja tööturul osalemise toetamiseks vajadustele vastavad hoolekandeteenused. Projekti viib ellu Jõelähtme vallavalitsus koostöös Jõelähtme Valla Päevakeskusega.

Kommunikatsioonispetsialist Signe Valdmann

 • Kohaliku omaalgatuse programmist 2021. aasta sügisvoorus said toetust viis Jõelähtme valla mittetulundusühingut:
 • MTÜ Rebala Kultuuriruum, projekt "Terves kehas - terve vaim!" 3 254 eurot
 • MTÜ Kaberneeme Klubi, projekt „Moodullava 2021" 3 960 eurot
 • MTÜ Uusküla külaselts, projekt „EV104 kolmiküritus" 2 500 eurot
 • MTÜ Parasmäe Külaselts, projekt „Murutraktori soetamine" 4 000 eurot
 • MTÜ Neeme, projekt „ Elagu Ihasalu tervisesport ja mängud õuealal!" 3 971,85 eurot
 •  

Kohaliku omaalgatuse programmist 2021. aasta sügisvoorus rahuldatud taotluste täielik nimekiri:

https://www.hol.ee/docs/juhatus_otsus_2021_55_lisa.pdf

Kokku toetati KOP-i sügisvoorus 45 projekti kogusummas 125 045,67 eurot

Jõelähtme Valla Kultuurikeskus

 • 18. novembril tähistas Loo seenioride klubi Pihlakobar 17. sünnipäeva.  Esinejateks Trio Naturale.
 • 20. novembril esines Loo kooli aatriumis väga hea kontserdiga Loo Kammerkoor
 • 25. novembril toimus Zoomi keskkonnas terviseveebinar „Tervise ja töövõime teadlik arendamine". Tartu Ülikooli sporditeaduste ja füsioteraapia instituudi pikaaegne kaasprofessor Ando Pehme PhD jagas teadmisi,  kuidas õiget koormust valida, kuidas läbipõlemist ning tööstressi vältida ning oma tervist parandada.
 • 28. detsembril tähistasime 1. adventi. Jõuluaja soovid edastasid ja lootuse küünla süütasid Jõelähtme kirikuõpetaja Margus Kirja ja vallavanem Andrus Umboja. Lool esines duett Anneli Raudlam ja Priit Laatre ning Kostivere Kultuurimõisa õuel ansambel AnnabRe.

 

Järgmine infokiri ilmub 16. detsembril.