« Tagasi

Jõelähtme vallavalitsuse infokiri 08.09.–21.09.2021

 

Abivallavanem Priit Põldma

 • Jõelähtme valla arengukava ja eelarvestrateegia avalik väljapanek

„Jõelähtme valla arengukava 2021–2027" ja „Jõelähtme valla eelarvestrateegia 2022–2025" eelnõude avalik väljapanek toimub 17.–30.09.2021. a vallavalitsuse kantseleis paberkandjal ja valla kodulehel (joelahtme.ee).

Avaliku väljapaneku perioodil on võimalik esitada ettepanekuid eelnõudele e-posti teel kantselei@joelahtme.ee, kirjalikult Jõelähtme Vallavalitsuse postiaadressil Postijaama tee 7, Jõelähtme küla 74202 Harjumaa või avalikul arutelul, mis toimub 28. septembril algusega kell 18.00 Jõelähtme rahvamajas.

 • Alustatakse Koogi-Jägala joa ristmiku rekonstrueerimisega. Transpordiamet, Jõelähtme Vallavalitsus ja AS TREF Nord on sõlminud tee-ehituse töövõtulepingu riigitee nr 11260 Jõelähtme-Kemba km 6,26-6,35 ristmiku rekonstrueerimise ja km 23,8-24,2 teeületuskohtade ning jalgratta- ja jalgtee ehitamiseks. 6,3 kilomeetril asuv Koogi ristmik on projekteeritud olemasolevale asukohale tõstetud ristmikuna ning parameetrid on valitud selliselt, et oleks tagatud liikumisruum ka veokitele. Sõiduteele paigaldatakse uus kahekihiline killustikalusel asfaltkate ning rajatakse täiendavad jalgratta- ja jalgteed. Valmivad ka uued bussipeatused ning bussiootepaviljonid. Uuendatakse liikluskorraldusvahendeid, peenraid, valgustust ning Koogi poe ette ehitatakse välja neli betoonkivikattega pikisuunalist parkimiskohta.

Tööde maksumus on 375 217,56 eurot (koos käibemaksuga). Tegemist on liiklusohtlike kohtade likvideerimise programmi objektiga, mille osas on valla kaasfinantseering 4800 eurot (koos käibemaksuga). Ülejäänud maksumuse tasub Transpordiamet.

Ristmiku rekonstrueerimistööd saavad valmis 2021. aasta detsembriks.

Haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonna juhataja Carmen Viherpuu

 • Uus õppeaasta on kõikides valla koolides (k.a huvikoolis) ja lasteaedades hoogsalt alanud. Selleks, et õppetööd võimalikult kaua ja turvaliselt läbi viia kontaktõppes, on Haridus- ja Teadusministeerium koostanud vajalikud juhendid, millele asutused tugineda saavad.  Käesoleva õppeaasta uus märksõna on „lihtsustatud karantiin". Lihtsustatud karantiini kord hakkas haridusasutustes kehtima 1. septembrist 2021, eesmärgiga tagada koolides kontaktõppe toimumine. Vaktsineeritud õpetajad saavad osaleda õppetöös ja ei pea jääma eneseisolatsiooni, kui neil ei esine haigustunnuseid. Õppetöö korraldamine on asutuse siseselt kergem, kui õpetajad on vaktsineeritud. Toome siinkohal välja valla haridusasutuste töötajate vaktsineerituse protsendid:

Loo Kool                    90% personalist vaktsineeritud;

Kostivere Kool           90% personalist vaktsineeritud;

Neeme Kool               86% personalist vaktsineeritud;

Jõelähtme Muusika- ja Kunstikool   61% personalist vaktsineeritud;

Loo Lasteaed Pääsupesa        75% personalist vaktsineeritud;

Kostivere Lasteaed                67% personalist vaktsineeritud;

Lasteaed Neeme Mudila        83% personalist vaktsineeritud.

Noorsootöö- ja spordispetsialist Liisi Vesselov

 • 15. september toimus noorsootöö võrgustiku ümarlaud, kus osalesid valla noorsootöötajad ja esindajad nii kultuuri, huvihariduse kui ka kommunikatsiooni valdkonnas. Seekord oli toimumiskohaks Tallinna Karjäärikeskus, kus tutvuti keskuses pakutavate interaktiivsete võimalustega, et neid edaspidi kasutada töös noortega. Ümarlaual jagati omavahel olulist valdkondadevahelist infot ja tutvuti uute liikmetega.
 • Alates 17. septembrist viibib tööst eemal noorsootöö- ja spordispetsialist Liisi Vesselov seoses saabuva lapsehoolduspuhkusega. Ajutiselt äraolevat spetsialisti hakkab alates 1. oktoobrist asendama valla senine noorsootöötaja Kreete Juurak. Samuti toimus kuni 8. septembrini konkurss, et leida uus noorsootöötaja valla noortekeskustesse. Konkursi tulemused selguvad oktoobris.  

Sotsiaalnõunik Kristiina Välba

 • Jõelähtme Vallavolikogu võttis 16.09.2021 toimunud istungil vastu otsuse kohustusega viie aasta jooksul tasuda kahe sõiduauto soetamisega seonduvaid liisingmakseid. Kuna antud otsus on sotsiaalmeedias mitmesugust vastukaja saanud, siis selgitan selle otsuse tagamaid. Nagu varasemalt korduvalt on mainitud, siis Jõelähtme Vallavalitsus on osutamas koostöös Jõelähtme Valla Päevakeskusega erinevaid teenuseid kahe projekti raames:
 • „Tervikliku sotsiaalhoolekandelise abi mudeli välja arendamine ja kasutusele võtmine hoolduskoormusega tööealiste inimeste toetamiseks Jõelähtme vallas";
 • „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses".

Esimese projekti puhul pakutakse abi, toetust jne hoolduskoormusega inimestele ehk neile, kes hooldavad oma lähedast. Valdavalt on hooldatavate puhul tegemist eakatega, kes saavad veel oma kodus hakkama kuid vajavad päeva jooksul abistamist toidu valmistamisel-soojendamisel-ette andmisel, erinevates hügieenitoimingutes jms. Vahel on aga hooldajal lihtsalt vaja kodust välja saada, et hooldustöötaja töös oma hoolealuseid transportida arsti juurde – nii perearsti kui ka eriarstide (valdavalt Tallinnas) juurde. Selleks on päevakeskusesse tööle võetud hooldustöötajad, kes abistavad erineva raskusastmega abivajajaid igapäevaselt sh nädalavahetustel.

Teise projekti puhul abistatakse erivajadustega inimesi, projekti raames on tööle võetud tegevusjuhendajad, kes samuti abistavad kliente igapäeva tegevustes, mida osutatakse nii päevakeskuses kui ka teenuse vajaja juures kodus.

Arvestades Jõelähtme valla suurust ning asjaolu, et abivajajaid asuvad üle terve valla laiali, on nii hooldustöötajatel kui tegevusjuhendajatel vaja nende inimeste juurde pääseda ning selleks ongi vajadus soetada päevakeskusele autod. Oma tegevuste ja tööde käigus on hooldustöötajatel välja kujunenud selged teadmised ja vajadused, milline peab olema transport, millega sõidutakse eakaid või vähese liikumisvõimega inimesi. Samas peab transpordivahend olema piisavalt suur, et vajadusel mahutaks abivahendid – sealhulgas ratastooli. Samuti peab auto olema kindel ja turvaline, hooldustöötajad veedavad suure osa päevast ratastel – keskmine läbisõit kuus on 1600 km.

 • Selgitan veidi ka vallavalitsusest sotsiaalabi taotlemise tagamaid, sest aeg-ajalt tuleb ette inimeste pahameelt, et milleks on abi taotlemine nii keeruliseks aetud ning nõutakse nii palju erinevaid dokumente.  Sotsiaalhoolekande seaduse järgi on kohalikel omavalitsustel kohustus korraldada seaduses märgitud 13 teenust ning kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse alusel anda erinevaid toetusi, millega kas osaliselt või täies mahus toetada abivajajaid. Sotsiaaltoetusi ja -teenuseid määrates on oluliseks seaduseks veel sotsiaalseadustiku üldosa seadus ning loomulikult kõik kohalikud õigusaktid ehk volikogu määrused ning vallavalitsuse määrused-korraldused. Abitaotlejale võibki tunduda, et tegemist on kohutava paberimajanduse ja mõttetu bürokraatiaga, kuid paraku muud moodi ei saa – ametnik peab järgima kehtestatud nõudeid ja seadusi ning toetuste-teenuste taotlemisel peab arvestama asjaoluga, et taotleja peab parima abi saamiseks protsessile ise igakülgselt kaasa aitama. See tähendab, et kui nt volikogu määrus nõuab teatud dokumentide esitamist, siis vallavalitsuse ametnik ei saa silma „kinni pigistada" ning „käega lüüa". Alati pakutakse erinevaid võimalusi, kuidas asjaolusid täpsustada ning kindlasti on suunitlus inimest igakülgselt abistada kui see abivajadus tõesti kinnitust leiab. Seega palume mitte pahandada, kui ametnik asjaolusid soovib täpsustada ning nende kohta ka tõendeid küsib, vallavalitsus saab maksumaksja raha jaotada ikka ainult vastavalt kehtestatud kordadele.

Keskkonnanõunik Mailis Virve

Sügisene ohtlike jäätmete kogumisring toimub 9. oktoobril

Ohtlike jäätmete viskamine segaolmejäätmete konteinerisse ei ole lubatud, sest see saastab oluliselt meie koduvalla elukeskkonda.

Vallavalitsus korraldab 9.oktoobril sügisese ohtlike jäätmete kogumisringi Jõelähtme valla elanikele. Jäätmeid saab üle anda tasuta. Projekti toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Üle saab anda ainult kodumajapidamistes tekkinud ohtlikke jäätmeid: aegunud ravimeid, kemikaale ning nendega saastunud pakendeid, luminestsentslampe ning muid elavhõbedat sisaldavaid jäätmeid, ohtlikke aineid sisaldavad värvid, lakid, lahused, taimekaitsevahendid, õlifiltrid, akud, patareid, tulekustutid.

Vanaelektroonikat ning autorehve palume mitte tuua!

Kogumisauto liigub 9. oktoobril:

10.00–10.15 Iru külas külaplatsil Ämma teel

10.25–10.45 Loo alevikus bussipeatuse juures oleval platsil kaupluse ees

10.55–11.15 Saha külas pakendi/paberikonteinerite juures

11.25–11.45 Maardu külas vana kasvuhoone ja kütusehoidla juures platsil

11.55–12.15 Kostivere alevikus poe vastas oleval parkimisplatsil (keset alevikku suure tee ääres)

12.25–12.45 Parasmäe külas bussipeatuse juures

13.00–13.15 Haljava külas endise katlamaja juures (suur plats, kus on ka korsten)

13.45–14.00 Kaberneeme külas poe ees

14.25–14.40 Neeme külas poe kõrval platsil

15.00–15.15 Manniva külas küla keskel kastani all

15.30- 15.45 Rebala küla, bussijaama taga

16.00–16.15 Ülgase külas bussipeatuse platsil

16.30–16.45 Saviranna külas Väike-Saviranna ühistu väravate juures (samas on ka TVO liigiti kogutud jäätmete kogumismahutid)

17.00–17.15 Uusküla külas külaplatsi parkimisplatsil

Eterniidi kogumisringid toimuvad 16. oktoobril ning 23. oktoobril

Eterniidi kogumisring on mõeldud ainult eraisikutele ja käib ainult etteregistreerimise teel. Eterniidi ära toomise soovist tuleb teatada Jõelähtme vallavalitsust telefonil 6054857 või e- posti teel mailis.virve@joelahtme.ee. Teates tuleb märkida eterniidi tooja nimi, mis kuupäeval ning millises peatuspunktis eterniiti kavatsetakse ära anda (peatuspunktid toodud allpool) ja eterniidi kogus. Kogus tuleb esitada kilogrammides. Telefoni teel saab ette registreerida vaid tööpäeviti ajavahemikul 09.00 kuni 17.00.

Eterniiti saab ära anda käsitsi ehk ise tuleb eterniit autosse laadida. Käsitsi ladustamisel palun selleks ka vastavalt valmistuda, autojuht eterniidi laadimisel kaasa ei aita.

16. oktoobril toimuvale ringile saab registreerida kuni 13. oktoober kell 17.00-ni. 23. oktoobril toimuvale kogumisringile saab registreerida kuni 20. oktoober kell 17.00-ni.

Eterniidiauto peatuskohad ja ajad:

 09.00–10.00 Loo alevikus bussipeatuse juures oleval platsil kaupluse ees

 10.20–11.20 Kostivere alevikus poe vastas oleval parkimisplatsil (keset alevikku suure tee ääres)

 11.40- 12.40 Koogi külas Koogi poe kõrval kogumispunkti territooriumil

 13.00–14.00 Kaberneeme külas poe ees

 14.30–15.30 Neeme külas poe kõrval platsil

 16.00–17.00 Uusküla külas külaplatsi parkimisplatsil

Kogumispäeval jooksvate küsimuste korral palun pöörduda Mailis Virve poole mobiilinumbril 53 056 399

Jõelähtme Valla Kultuurikeskus

 • Meil on siiralt hea meel, et meie kollektiividesse on lisandunud uusi liikmeid, kuid kindlasti on võimalik Sinul leida omale meelepärane tegevus, millega oma aega veeta.  Võib olla oled mõelnud, et õpiks rahvatantsu aga ei ole aega. Aeg tuleb enese jaoks võtta. Jõelähtme Valla Kultuurikeskus pakub erinevaid võimalusi ning meie kodulehelt leiad nad kindlasti üles. Vaata http://joelahtmekultuur.ee/sundmused/
 • Rõõm on hõisata, et Kostivere Kultuurimõisal algas kümnes hooaeg. 24. veebruaril 2012 avati Kostivere Kultuurimõis ning käesoleva hooaja tegevused on juubelihõngulised.
 • Mõisa filmiklubi alustas oma hooaega eesti filmiga „Kratt"
 • Mõisa akadeemia seekordseks külaliseks oli Harri Tiido, kes tutvustas välisilmas hetkel olulisemate teemade tausta. Jutuks oli Valgevene hübriidsõda ja Leedu piir, Afganistan ja kuidas see kõik meid mõjutab.
 • Loo Kultuurikeskus. Kuni 3. oktoobrini on võimalus tulla vaatama näitust „Naerata jälle Sa". Näitusele on üle seatud ajaloolised kaamerad alates 1970ndatest aastatest. Kooliaasta algust tähistav iga-aastane „Loo Lõbus Perepäev" pakkus lastele mitmekesist tegevust.

Pihlakobaral käis külas Epp Veski, kes tutvustas erinevaid võimalusi tõsta immuunsust ning suvelõpupeol esines AnnabRe väga mõnusa kavaga.

 • Neeme Rahvamaja alustas hooaega perepäevaga, kus lapsed said adrenaliini nii driftikartidega kui ka hüpata kõrgustest batuudile. Põnevust jagus kõigile.

 

Järgmine infokiri ilmub 6. oktoobril.