« Tagasi

Kostivere ja Loo aleviku tänavavalgustuse ehitusest

 

Kostivere ja Loo aleviku tänavavalgustuse ehitusest

Paljud Loo aleviku (ja ka Kostivere) elanikud on uurinud tänavavalgustuse ehitamisega seotud tööde ja tähtaegade kohta. Püüame anda ülevaate sellest, mida on tehtud ja mis veel plaanis. Kui Loo ja Kostivere tänavavalgustuse renoveerimisega alustati, leiti, et on mõistlik samal ajal paigaldada ka kõik teised õhukaablid (tänavavalgustus, elekter, side Telia ja STV, videovalve) maasse. Korraga paigaldatakse seega kuni viis eri kaablit. Haljastamisega saab tegelema hakata alles siis, kui kõik valgustuspostid on paigas ja haljasaladele tehnikaga sõitma ei pea. Nii haljastamine kui ka asfalteerimine tehakse peamiselt projekti lõppfaasis augustis-septembris. Projekti eesmärk on Loo alevik õhukaablitest vabaks saada!

Selgitab Jõelähtme Vallavalitsuse ehitusinsener Martti Taidre:

Elan Haabneemes, kus samalaadne tänavavalgustuse projekt hiljuti tehtud. Korda sai ainult tänavalgustus! Tänaseni seisavad seal kõrvuti puitpostid ja ripuvad õhukaablid ning ilusad uued LED-tänavavalgustuse postid. Ise nimetan seda Nõukogude Liidu ja Euroopa Liidu kokkusaamiseks. See pilt ei ole tegelikult kena.

Pilt Haabneemest, kus kõrvuti seisavad õhukaablitega puitpostid ning ilusad uued LED-tänavavalgustuse postid. Foto Martti Taidre

Tänu abivallavanema järjekindlale tööle saime esiteks KIK-ist kõigepealt toetuse ja seejärel ka loa, et tänavavalgustuse maakaabli kaevikutesse võib paigaldada ka teisi vajalikke kaableid, mis ei ole seotud KIK-i projektiga (elekter, internet, videovalve). Lisaks saime koos ühise laua taha kõik asjaomased asutused, kelle kaablid on Loo alevikus n-ö postidel õhus. Suutsime neid motiveerida õhukaablitest loobuma ja maakaablitesse investeerima.

Projektiga tuli kaasa ja hea kokkuleppe saime OÜ Loo Elektriga, kellele kuulub suurem osa elektritoite õhukaablitest. Loo Elekter teeb väga suuri investeeringuid, mida ühegi toetusega ei kaeta. Ka Telia ja STV ei olnud vastu, kuigi esialgu ilmnesid probleemid tööde mahu ja maksumusega, aga selle aasta juuni alguseks on need minu andmetel lahendatud ja töövõtjal nendega lepingud sõlmitud.

Osasse kaevikutesse ei lähe mitte ainult üks tänavavalgustuse kaabel, vaid kaks kuni viis kaablit. Lool on ka kaks väga pikka maakaabli lõiku – kuni 500 meetrit – ja need on üpris suure läbimõõduga alajaamade vahelised kaablid. Juhin tähelepanu, et pärast kaablitöid paraneb Loo aleviku elektriga varustamine märkimisväärselt, sest tekib nn ringvarustus. Seetõttu on võimalus, et tormi või muu  õnnetuse tõttu elekter Lool ära läheb, kaduvväike.

Praegused probleemid Kaare teel ja lasteaia ees ongi tingitud sellest, et nendesse kaevikutesse läheb kuni viis suure läbimõõduga elektrikaablit, mida on keeruline ühes tükis torudesse panna. Nii Loo Elekter kui ka omanikujärelevalve on kindlal arvamusel, et jätkumuhve peab vältima ja kaablid peab maha panema jätkamata.

Tänapäeval ei telli ehitaja enam materjali suure varuga, vaid mõõdab maha mineva kaabli täpselt välja ja teeb siis tellimuse. Praegu on avatud need kaevikud, kuhu läheb mitu eri kaablit, ka suure läbimõõduga elektrikaablid. Kaare tee kaablite paigaldus peaks ehitaja sõnul valmis saama 5. juuliks 2021 a. Lasteaiaesise suhtes ei ole veel selgust, kuna Saha tee alt läbiminek võib olla oodatust keerulisem.

Loo tänavavalgustuse projekt on avatud menetlusega riigihankes osalenud kaks korda. Esimesel korral olid väga paljud tööd ette nähtud tee alt puurimiseks, vähem aga teedel kaablikraavide  kaevamiseks ja asfalteerimiseks. Talvel pakuti nende tööde maksumuseks enam kui 300 000 eurot. Nii Jõelähtme vallavalitsus kui ka Loo Elekter ei pidanud võimalikuks nii kalleid töid tellida. Pakkujate põhjendus oli lihtne: Eestis on ainult kolm ettevõtet, kes kaableid tee alt läbi viivad ja nendel on suhteliselt kõrge hind. Asfalteerimise ettevõtted teevad talvel sellistele töödele suhteliselt kopsakad hinnad, kuna ei tea veel, mis töid suvel vaja teha.

Teise hanke korraldamisel viisime puurimisega läbindamised miinimumini, lisaks võtsime välja asfalteerimise. Asfalteerimise tellime siis, kui kõik vajalikud kaeved tehtud (15.06 ehituskoosolekul lubas ehitaja, et kõik kaevikud, mis seotud asfalteerimisega, on tehtud juuli lõpuks). Pärast seda saab asfalteerimisfirmadelt võtta konkreetsetele töödele pakkumuse. Plaan on asfaldiparandused teha septembri alguses.

Lasteaiaesised kaevikud on seotud ka maakaablite viimisega Liivakandi teele. Lasteaia uue parkla alt on juba läbi viidud nn kõrid, seal ei pea asfalti lõhkuma. Vajalik on maakaablid, sh tänavavalgustuskaablid vedada ka Liivakandi teele, mis seab meid kahe valiku ette: kas minna lahtise kaevikuga läbi Saha tee või läbindada see tee alt. Praeguseks on ehitajalt tulnud läbindamise kohta selline hinnapakkumine, mis on soodne ja me ei pea mõne aasta eest korralikult asfalteeritud Saha teed lõhkuma.

Lisaks kerkis alles hiljuti üles probleem, kuidas ja kuhu paigaldada maakaablid Liivakandi teel. Tuli välja, et gaasitrasside valdaja teostusjooniste järgi ja projekteerija info kohaselt olemasoleva trassi asukoht ei vasta tegelikkusele. Uued maakaablid tuleb nihutada tee alla, muud võimalust ei ole. Need probleemid on tänaseks lahendatud ja ehitaja alustab seal tööd pärast jaanipäeva. Kindlasti esitab ta siis enne uued ajutised liikluskorralduse skeemid, millest teavitame ka kohalikku elanikkonda.

Praegu oleme püüdnud ehitust organiseerida nii, et ehitatakse välja uued maakaabli liinid ja ka tänavavalgustus.

 1. Teatud hetkel lülitatakse ümber elektrikaablid vanadelt uutele. See tähendab, et Lool toimub kindlasti elektrikatkestus. Kindlasti annab Loo Elekter sellest tarbijatele teada.
 2. Teatud hetkel toimub tänavavalgustuse ümberlülitamine vanalt uuele. Ka siis võib olla hetki, kus tänavavalgustus Lool on häiritud.

Hetkeolukorda Loo aleviku tänavavalgustuse renoveerimisel aitab ehk mõista alljärgnev selgitus:

 1. Ehitus on kaup: tellija tellib ja ehitaja annab valmistoote üle. Ehitus ei ole tavaline kaup, mille saab kohe kätte. Seda mõjutavad suuremal või vähemal määral mitmed tegurid. Eriti aeg (nii ajalises kui ka tehnoloogilises mõttes). Iga ehituse valmimine võtab aega.
 2. Kui töödeks kasutatakse nn avalikku raha, tuleb korraldada riigihanked. Riigihangete süsteem on enamasti üles ehitatud vähempakkumisele.

 

Teadmiseks

 1. Iga nädal teisipäeviti kell 11.30 toimub ehituskoosolek, mille käigus tutvutakse kogu Lool paikneva ehitusobjektiga.
 2. Koosolekul käsitletakse ka olukorda objektil, ajutisi liikluskorraldusi, ohutust, heakorda jne.
 3. Ebakorrektselt lõhutud asfalti kohta on pretensioonid esitatud, ehitaja on tunnistanud oma vigu ja lubanud tarvitusele võtta abinõud, et tulevikus enam nii ei juhtuks.
 4. Lõplikku haljastust ei saa varem teha, kuna peale välisvavalgustuse ümberlülitamist tuleb demonteerida ja utiliseerida kõik vanad puit-, metall- ja raudbetoonmastid. See tähendab, et ümber mastide tuleb liikuda rasketehnikal. Haljastus taastatakse 100% pärast  tööde lõppu.
 5. Ehitajaga on kokkuleppe, et juuli lõpus vaatame, kus on võimalik teostada nn esimese etapi haljastust, mida pärast enam ei kahjustata.
 6. Teed ja asfalteerimised püüame korda saada hiljemalt septembri lõpuks.
 7. Lõpptulemuse ja eesmärgi saavutamiseks pingutavad paljud asjaosalised, kes annavad oma parima. Loodame, et kohalikud elanikud suhtuvad mõistvalt tehtavatesse töödesse ning ajutistesse ebamugavustesse ja piirangutesse.

 

Martti Taidre
ehitusinsener