« Tagasi

Esimesse klassi astumisest Jõelähtme valla koolides

Esimesse klassi astumisest

Carmen Viherpuu

haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonna juhataja

Ettevalmistused lasteaia lõpetamiseks ja sügisel 1. klassi astumiseks on täies hoos. Eelkooliga alustati Neeme ja Kostivere koolis juba mullu sügisel, Loo koolis alustati sügisest 1. klassi tulevate laste peredega kohtumist veebruaris läbi veebikeskkonna. Karmimad piirangud on aga mõjutanud ka eelkoolide toimumist ning Neeme ja Kostivere kooli eelkool on hetkel pausil.

Omavalitsuse jaoks on lapse eelkoolis osalemine ühtlasi ka märguanne sellest, et vanem soovib oma lapse sügisest panna koduvalla kooli.

Koduvalla koolis koht tagatud

Kõigile rahvastikuregistri andmetel Jõelähtme vallas elavatele lastele on tagatud koolikoht valla koolis. Jõelähtme Vallavalitsus määrab elukohajärgse munitsipaalkooli lähtuvalt õpilase elukoha andmetest Eesti Rahvastikuregistris.

Koolikohustuslik on laps, kes saab 1. oktoobriks seitsme aastaseks.

1. klassi õpilase vastuvõtmiseks esitab vanem taotluse, mis on leitav kooli kodulehelt.  Selleks, et uut õppeaastat paremini planeerida, palume taotlused esitada esimesel võimalusel. Riigis kehtivatest piirangutest tulenevalt on koolid võõrastele inimestele ja ka lapsevanematele suletud. Vormikohased taotlused on võimalik saata kooli meilile digitaalselt allkirjastatuna või posti teel. Koos taotlusega on vajalik esitada lapse isikut tõendava dokumendi koopia. Koolivalmiduskaart on vajalik koolile esitada hiljemalt 20. juuniks, tervisekaart 1. septembriks. Paberkandjal taotluse esitamiseks peab suhtlema kooliga ja täpsustama taotluse viimise korraldust.

Igal koolil on olemas õpilaste kooli vastuvõtmiseks kinnitatud kord, mis reguleerib õpilaste vastuvõtmise tingimusi ning avalduse ja täiendavate dokumentide esitamise tähtaegu ja on leitav kooli kodulehelt.

Erisused

Koolikohustuslikust east noorema lapse vanem esitab koolile taotluse, millele lisab lasteaia hinnangu või SA Innove koolivälise nõustamismeeskonna soovituse lapse koolivalmiduse kohta.

Haridusliku erivajadusega lapse korral palume esitada koos taotlusega koolivälise nõustamismeeskonna soovitus, rehabilitatsiooniplaani olemasolul selle ärakiri.

Laps, kes peaks sel aastal kooli minema, kuid ei ole saavutanud õpingute alustamiseks vajalikku koolivalmidust, võib koolivälise nõustamismeeskonna soovituse alusel asuda koolikohustust täitma üks õppeaasta hiljem. Sellise soovituse saamiseks tuleb vanemal pöörduda koolivälise nõustamismeeskonna poole.

Haridus- ja teadusminister Liina Kersna sõnas 19. aprilli hommikul oma kõnes abiturientidele eesti keele riigieksami eel: „Nüüd näitate eelkõige iseendale, mida olete sel teekonnal (1.-12.klass) teada saanud nii enda kui ka meid ümbritseva maailma ja tema seaduspärasuste kohta."

Oleme siis valmis seda teekonda alustama ühiselt, usalduslikus koostöös.