« Tagasi

Jõelähtme vallavalitsuse infokiri 07.04-20.04.2021

 

Abivallavanem Art Kuum

Seoses sellega, et 3. maist taastub 1.–4. klassidele kontaktõpe, alustavad 3. maist taas sõitmist vahepeal pausil olnud koolibussiliinid.

Huvihariduse bussiliin J16 on jätkuvalt pausil.

Alates 26. aprillist toimub siseliinide koondplaanides veel muudatusi

 • Liinil J6 väljumisel Loolt kl. 14.15 muutus liikumistee – buss hakkab Neeme sõitma endise Neeme tee asemel läbi Ihasalu (Ihasalu tee). Väljumiste ajad ei muutu
 • Liinidel J6, J8, J10, J12 lisandus Ihasalu teel peatus Pansionaat
 • Liinidel J5, J7 lisandus Kostivere teel peatus Miku tee

Sõiduplaanid on lehel www.peatus.ee üleval alates 23.04.2021.

 

 • Jõelähtme valla siseliine st. eelkõige koolibussiliine on aastaid teenindanud bussifirma Atko Liinid. Nendega koostöö ei ole olnud mitte alati kergemate killast, kuid viimasel aaastal hakkasid asjad vaikselt paika loksuma ja reisijate poolsed pretensioonid jäid harvemaks.  Sel aastal saab Ühistranspordikeskuse ja ATKO vahel leping läbi ning uue vedaja leidmiseks viidi läbi riigihange. Hanke võitis GoBus.

Hankel osales kolm firmat: ATG Bussiliinid (ATKO järeltulija), Hansabuss ja GoBus. Lootsime saada uueks bussiveo kilomeetrihinnaks 2,50 eurot, kuid tihedas konkurentsis parima pakkumise teinud GoBus küsis kilomeetri eest ainult 2,39. Napilt jäi maha Hansabuss kes küsis 2,41 ja kaugel ei olnud ka ATG, kes pakkus hinnaks 2,43. Valla eelarve jaoks tähendab see igal aastal rohkem kui 15 000 eurost kokkuhoidu võrreldes loodetud hinnaga, millest eelarve koostamisel olime lähtunud.

GoBus alustab Jõelähtme valla siseliinide teenindamisega uue õppeaasta alguses, 1. septembril. Loodame, et lisaks paremale hinnale paraneb ka kvaliteet ning bussid püsivad graafikus ega eksi liinilt.

Haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonna juhataja Carmen Viherpuu

 • 8. aprillil toimus Skype´is Jõelähtme valla koolide direktoritega ühine kohtumine, kus iga juht andis ülevaate distantsõppe toimimisest. Peatusime eraldi õpetajate vaimse tervise toetamisel ja arutasime Haridus- ja Teadusministeeriumi poolset pakkumist toetada õpetajate osalemist MTÜ Vaikuseminutid poolt korraldatud kursustel. Hetkel sellele kursusele koolid vajadust ei näinud, kuna kooliti on õpetajad varem Vaikuseminutite kursustel osalenud. Neeme ja Loo Kooli kodulehed vajavad uuendamist ja arutasime, kas edasi minna ühise kujundusega või teeb iga kool endale omanäolise kodulehe. Iga Kool soovis oma kodulehte põhjendusega, et koduleht on kooli visiitkaart ja peaks olema kooli nägu.
 • Olulise teemana puudutasime 1.klassi astumist:

*1. klassi astumiseks on Jõelähtme valla koolides vajalik esitada vormikohane taotlus, mille leiab kooli kodulehelt. Taotluse esitamise tähtaeg on Kostivere ja Loo Koolis juba 30. aprill. Praeguseid piiranguid arvestades palume avalduse esitada digitaalselt allkirjastatuna kooli meilile

Loo Kool – avaldused@lookool.ee;

Kostivere Kool – kool@kostivere.edu.ee;

Neeme Kool – kool@neemekool.ee.

 • 13. aprillil toimus kohtumine Loo lasteaia juhtkonnaga, kus arutasime rühmade komplekteerimist ja uutele lastele lasteaiakoha pakkumist ning lasteaia suurenemisega kaasnevaid lisavajadusi nii personali kui majandustarvete valdkonnas.
 • Kõik lasteaiad on tänaseks peresid lasteaiakoha võimalusest teavitanud ja suur osa vanematest on selle koha vajaduse ka kinnitanud.
 • Aprillikuu on üleriigiline LAK-õppe kuu. Alates aastast 2010 on keelekümblusprogrammi algatusel aprillikuus keskendatud tähelepanu lõimitud aine- ja keeleõppele (LAK-õpe), et seda õppeviisi tutvustada ja väärtustada. LAK-õppe kuu sündmustega on soov tõsta nii pedagoogide, ametnike kui ka õpilaste ja lastevanemate teadlikkust aine- ja keeleõppe lõimimise erinevatest ja rikastavatest võimalustest. Osalesin 14. aprillil Haridus- ja Noorteameti korraldusel toimunud lõimitud aine- ja keeleõppe (LAK-õppe) päeva veebikonverentsil "Eesti keelest erineva kodukeelega laps eestikeelses õppes: teooriast praktikani".
 • 14. aprillil toimus Loo Lasteaed Pääsupesa hoolekogu. Esimesena peatuti meeldetuletuseks lasteaia kohatasul piirangute ajal ja toodi välja, et kuni 30. aprillini kehtib lasteaias volikogu otsusega kohatasu vabastus lapsevanematele nende päevade eest, mil laps lasteaias ei käi. Kohatasu arvutatakse kohal käidud päevade eest proportsionaalselt. Jätkuvalt kehtib iga nädala reedeks lapse lasteaeda registreerimise vajadus.

Lasteaia direktor andis teada, et 6. aprillil kolisid koolimaja ruumides olevad rühmad lasteaia ruumidesse tagasi. Uude ossa tuleb tellitud mööbel osade kaupa aprillikuu jooksul. Lisaks räägiti rühmades toimuvatest arenguvestlustest ja lapsevanemate ootustest lapse kohta tagasiside saamisel.

 • Jõelähtme valla kolmes lasteaias lõpeb koolieelikute lasteaiatee maikuuga. Need pered, kes soovivad koolieelikule lasteaiakohta ka juunikuus, peavad hiljemalt 30. aprilliks esitama lasteaiale avalduse.
 • 15. aprillil toimus korraline volikogu, kuhu vallavalitsus viis eelnõu „Vallavalitsusele juhiste andmine lasteaia osalustasu arvestamiseks", mis näeb ette võimaluse, Vabariigi Valitsuse poolt piirangute pikenemisel, pikendada lasteaia osalustasu vabastust lapsevanematele perioodil 15.03–30.04.2021 kehtinud tingimustel. Kui rangemad piirangud ei pikene, siis alates maikuust jätkub tavapärane lasteaia kohatasu maksmise süsteem (täiskuu eest, olenemata kohal käidud päevade arvust).

Sotsiaalnõunik Kristiina Välba

 • Sotsiaalnõunik suhtles valla perearstidega vaktsineerimise teemadel ning kõik kinnitasid, et riskirühma vaktsineerimine toimub rahulikus tempos ja plaanipäraselt. Vaktsiinikogused on olnud pigem väikesed, kuid iganädalaselt on võimalik vaktsineerimist läbi viia. Lisaks anti teada, et üleüldine teadlikkus on inimestel tõusnud ning kasvanud on huvi vaktsineerimise vastu.
 • 9. aprillil toimus arutelu vallavalitsuse sotsiaalpsühholoogile kriisiplaani koostamise osas. Kaasatud oli terve haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakond. Plaani välja töötamiseks küsitakse abi ka Mahena MTÜlt, kellel on erinevate kriisiplaanide koostamisel suur kogemus. Seoses plaani koostamisega on plaanis läbi viia ka infopäev valla haridusasutuste esindajate seas.
 • 15. aprillil toimus koosolek seoses projektiga „Tervikliku sotsiaalhoolekandelise abi mudeli välja arendamine ja kasutusele võtmine hoolduskoormusega tööealiste inimeste toetamiseks Jõelähtme vallas", kus osalesid vallavalitsuse ja päevakeskuse töötajad ning otsiti lahendusi murekohtadele. Suurimaks murekohaks on, et teenusel on hetkel liiga vähe inimesi! Otsime aktiivselt lahendusi ja võimalusi jõuda võimalikult paljude inimesteni, et abivajajad ei jääks abita, mida neil on õigus ja võimalus saada. Teenus on tasuta!
 • 15. aprillil toimus vallavolikogu istung, kus võeti vastu uus „Toimetulekut soodustavate sotsiaaltoetuste kord", mis hakkab kehtima alates 01.05.2021. Ülevaate määrusest saab aprillikuu vallalehest ning täpsemalt on võimalik teavet saada valla kodulehelt.
 • 16. aprillil toimus valla päevakeskuse supervisioon, kuhu olid seekord kaasatud ka vallavalitsuse sotsiaaltöötajad.
 • Koostöös restoraniga Veer Köök ja Baar on vallavalitsus jaganud toidupakke 9.04, 12.04, 16.04 ja 19.04 lasterikastele peredele ning sotsiaaltöötajate poolt valitud lastega peredele. Tasuta toidupakke jagatakse sihtrühmale veel kuni 30. aprillini.

Noorsootöö- ja spordispetsialist Liisi Vesselov

 • 8. aprillil toimus Haridus- ja Noorteameti eestvedamisel virtuaalne noorteinfo teemaline kohtumine, kus osales ka Jõelähtme valla noorsootöö- ja spordispetsialist Liisi Vesselov. Kohtumisel andsid osalejad ülevaate, kuidas nende vallas läheb noorteinfo teemadel ja jagati ka infot riigi poolt, millised teemad ja tegevused on tulemas.
 • 14. aprill toimus Jõelähtme valla noortevolikogu kandidaatidega kohtumine Zoomi vahendusel. Kohtumisel tutvuti omavahel, arutleti noorte praeguse olukorra üle ja lepiti kokku noortevolikogu valimistega seotud teemadel. Järgmine kohtumine toimub juba mai kuus.
 • 15. aprillil toimus Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse üldkoosolek, kus oma tervitused edastas Haridus- ja Teadusministeeriumi noorte- ja andepoliitika osakonna juht Riin Tammelt. Tehti ülevaade ANKi majandusaasta aruandest, 2021 tegevusaastast, Eesti ANK 20. juubelist ja juhatuse tööst 2018-2021 aastatel. Toimusid ühised mõttetalgud ja jagati infot ka teistel olulistel teemadel.
 • 15. aprilli volikogus võeti vastu uus „Jõelähtme valla eelarvest lastele ja noortele huvi- ja sporditegevuse ning laagri osalustasu toetuse eraldamise kord".

Sooviga muuta huvi- ja sporditegevuse toetuse taotlemist lihtsamaks ja mugavamaks, võttis Jõelähtme Vallavalitsus juba 2020. aasta sügisest kasutusele andmekogu SPOKU, mis on taotluste vastuvõtu ja menetlemise süsteem kohalikele omavalitsustele ning iseteeninduskeskkond elanikele. Edaspidi saab huvi- ja sporditegevuse toetuse taotlusi esitada leheküljel spoku.joelahtme.ee.

Muutusid ka taotluste esitamise tähtajad, et ühtlustada kuupäevasid ja anda taotluste esitamiseks rohkem aega. Jaanuar kuni juuni toimunud tegevuste osas tuleb toetuse saamiseks taotlus esitada hiljemalt jooksva kalendriaasta 31. juuliks ja juuli kuni detsember toimunud tegevuste osas tuleb taotlus esitada hiljemalt järgmise kalendriaasta 31. jaanuariks.

Uue korra järgi on samuti oluline, et tegevused (huvi- ja sporditegevused ning laagrite osalustasud), millele toetust taotletakse, oleksid taotlusperioodi jooksul toimunud.

Taotlusele lisaks tuleb jätkuvalt esitada ka makset tõendavad dokumendid (maksekorraldused). Muudatusena on sisse viidud täpsustus, et makset tõendaval dokumendil peab olema selgituses välja toodud lapse või noore nimi, kellele toetust taotletakse ning tasumise periood.

Uue korraga on menetluse tähtaega pikendatud, kuna taotluste maht on suurenenud vähemalt poole võrra. Taotlusi menetletakse nüüd 30 kalendripäeva alates taotluse tähtajast.

Uus kord hakkab kehtima alates 1. juunist 2021. Täpsemalt saab lugeda valla lehest või küsimuste korral võtta kontakti noorsootöö- ja spordispetsialist Liisi Vesselov`iga liisi.vesselov@joelahtme.ee.

Jõelähtme Valla Päevakeskus Elo Sagor

 • Jõelähtme Valla Päevakeskuse juhataja Elo Sagor korraldas logo ja tunnuslause konkursi. Konkursi võitis Maigi Pääreni logo kavand ja tunnuslause idee.  Lõpliku lihvi logo kujundusele annab meie oma valla inimene Helen Jürjo  JMJ Stuudio OÜ-st. Uut päevakeskuse logo ja tunnuslauset saab näha maikuu Jõelähtme vallalehes.
 • Jõelähtme Valla Päevakeskuse sotsiaaltöötaja Liis Koppel koordineerib  tugigruppe täiskasvanud inimeste hooldajatele, erivajadusega laste vanematele, mäluprobleemidega inimestele ja nende lähedastele. Tugigruppidest saab lugeda aprillikuu vallalehest või küsida infot liis.koppel@joelahtme.ee, 5204763.
 • Jõelähtme Valla Päevakeskuses on võimalik saada psühholoogilist abi ja osaleda kunstiteraapias. Täpsemalt saab lugeda aprillikuu vallalehest või küsida infot liis.koppel@joelahtme.ee, 5204763.
 • Päevakeskuses saavad valla eakad ja pesemisvõimalust mitte omavad inimesed käia ennast dušši all pesemas. Samuti on võimalik lasta pesu pesta. Täpsem info elo.sagor@joelahtme.ee, 59182324.
 • Iga kuu teisel esmaspäeval saavad valla eakad ja erivajadustega inimesed kasutada juuste lõikamise ja keemilise loki tegemise teenust. Vajalik on eelregistreerimine. Täpsem info elo.sagor@joelahtme.ee, 59182324.
 • Kokkuleppel saab Päevakeskuses või oma kodus kasutada ravipediküüri teenust. Täpsem info elo.sagor@joelahtme.ee, 59182324.

Kommunikatsioonispetsialist Signe Valdmann

Kultuuri-, haridus- ja spordiprojektide toetuse teise taotlusvooru tähtaeg on 5. mai!

Kultuuri-, haridus- ja spordiprojektide toetuse andmise eesmärgiks on kultuuri-, haridus- ja spordialase tegevuse mitmekesistamine ja arendamine Jõelähtme vallas, elanike heaolu suurendamine, valla paikkondliku kultuuri ja vaimsuse ning rahvastiku tervise edendamine.

Taotlusvoorud toimuvad neli korda aastas – tähtajaga 5. veebruar, 5. mai, 5. august, 5. november.

 • Taotlus tuleb esitada SPOKU iseteeninduskeskkonnas arvestusega, et üritus toimub või projekt algab mitte varem kui üks kuu pärast taotluse esitamise tähtaega.
 • Eraldatav maksimaalne toetuse määr on 90% ürituse või projekti maksumusest, kuid mitte rohkem kui 650 eurot.

Toetust saab taotleda:

🔸füüsiline isik;

🔸juriidiline isik, välja arvatud äriühingud, korteri-, aiandus- ja garaažiühistud;

🔸Jõelähtme valla haldusterritooriumil tegutsev mitteformaalne ühendus (ring, taidluskollektiiv jne) (edaspidi taotleja)

Toetust antakse:

🔸Jõelähtme valla elanikele suunatud kultuuri-, noorsoo ja spordiürituste, laagrite, näituste ning kursuste ja koolituste korraldamiseks;

🔸Jõelähtme vallaga seotud kultuurilooliste materjalide kogumiseks, koostamiseks, säilitamiseks ja publitseerimiseks;

🔸Jõelähtme valla kollektiividele ja füüsilistele isikutele, kelle elukohaks on rahvastikuregistri andmetel Jõelähtme vald osalustasude maksmiseks oma valdkonna üleriigilistel ja rahvusvahelistel kultuuriüritustel ja spordivõistlustel osalemisel. Osalustasu käesoleva määruse tähenduses on stardimaks ja üritusel osalemiseks makstav registreerimistasu.

Toetust ei eraldata:

🔸investeeringuteks, ehitamiseks, remondiks ja halduskuludeks;

inventari soetamiseks;

🔸trahvide, kohtukulude, viiviste ja erisoodustusmaksude tasumiseks;

🔸sõidukuludeks;

🔸taotluse esitamiseks tähtajaks toimunud üritusteks ja projektideks.

Lisainfo toetuse kohta: Signe Valdmann, 5843 7860, signe.valdmann@joelahtme.ee

 

 • Kohaliku omaalgatuse programmi 2021. aasta kevadvoor on avatud.

Taotluste esitamise tähtaeg on 30. aprillil kell 16.30. Taotlused esitatakse Riigi Tugiteenuste Keskuse e-toetuse keskkonnas.

Programmi eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ja püsimine. Programmi eesmärgi saavutamiseks elluviidavaid tegevusi toetatakse kahe meetme kaudu:

Meede "Kogukonna areng", millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse. Maksimaalne toetus on 2500 eurot.

Meede "Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine", millega panustatakse kogukonnale vajalike ja kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse. Maksimaalne toetus on 4000 eurot.

Omafinantseeringu minimaalne määr on 10% projekti abikõlblikest kuludest (kogumaksumusest).

Toetuse kohta lähemalt: www.hol.ee/374

 

 • Alates 01.05.2021 alustab Loo hambaravi kabinetis teenindamist OÜ Denthaus ja dr. Anu Blyzniuk, info ja registreerimine tel. 51 9393 98, e-post: info@loohambaravi.ee. Kuni aprilli lõpuni võtab esmaspäeviti ja kolmapäeviti endiselt vastu Pirita Hambaravi OÜ (tel 6061 677).

 

Järgmine infokiri ilmub 5. mail.