« Tagasi

Jõelähtme vallavalitsuse infokiri 30.09-13.10.2020

Jõelähtme vallavalitsuse infokiri 30.09-13.10.2020

Abivallavanem Priit Põldma

 • Jõelähtme Vallavalitsus lükkas tagasi riigihanke nr 225503 „Jõelähtme valla Loo aleviku tänavavalgustuse rekonstrueerimine" kõik pakkumised põhjusel, et riigihanke tulemused osutusid planeeritust pea kaks korda kallimaks ja ei mahu planeeritud 2020. aasta valla eelarve mahtu. Kallinemise põhjustasid projekteeritud lisavalgustus ja videovalve uuendamine, mida eelnevalt taotletud KIK-i toetuse mahtudes ei sisaldunud. KIK on eraldanud Loo aleviku tänavavalgustuse renoveerimiseks 214 380 eurot, kõik ülejäänu tuleb tasuda Jõelähtme valla eelarvest. Projekti elluviimiseks on plaanis kärpida ehitusmahtusid ja korraldada uus riigihange Loo aleviku tänavavalgustuse renoveerimiseks hiljemalt detsembri alguseks 2020. aastal.
 • Saha kabelis on vallavalitsusele läbi aegade olnud murekohaks omavoliliselt läbiviidud erinevad usulised rituaalid ja ka pisirüüstamised. Rikutud on altarit ja kabeli seinu, kevadel värviti omavoliliselt kabeli põrandale maleruudustik ja kabelisse on rituaalide käigus jäetud erinevaid esemeid. Vallavalitsuse ettevõtmisel ja Muinsuskaitseameti kooskõlastusel on nüüd objektile paigaldatud videovalve. Nähtavatele kohtadele on paigaldatud videovalve hoiatussildid. Juhime kõigi tähelepanu asjaolule, et Saha kabeli kasutamiseks (kontsertide, abielude registreerimiste või laulatuste, matuste, filmivõtete jm ürituste korraldamiseks) tuleb esitada vabas vormis taotlus Jõelähtme Vallavalitsusele lihtkirjalikult või e-posti aadressil: kantselei@joelahtme.ee. Korrarikkumistest kabelis või kalmistul palume informeerida kalmistuvahti või teatada operatiivselt politseile numbril 112.
 • Loo lasteaia renoveerimise käigus avastati nõukogudeaegsel ehitisel mitmeid tolleaegseid ehituslikke puudusi ja ka vigu lasteaia projekteerimisel, mistõttu on vaja teha mitmeid lisatöid ja sellega seoses lükkub ka lasteaia valmimine mitme kuu võrra edasi.

Jõelähtme Vallavalitsuse ja Tesron Ehitus OÜ vahel on sõlmitud 26.06.2020 ehitustööde töövõtuleping nr 2-10.7/54, mille lepingu objektiks on Jõelähtme vallas Loo alevikus Saha tee 12 asuva lasteaed „Pääsupesa" rekonstrueerimine ja juurdeehituse II etapi ehitustööd ja muud seonduvad tööd ning tarned vastavalt riigihanke nr 223199 alusdokumentides toodule. Tööde esialgseks üleandmise tähtajaks määrati poolte vahel 25.12.2020.

Ehitustööde käigus on ilmnenud täiendavate lisatööde vajadus lammutus- ja konstruktsioonide tugevdamiste töödele, täiendada tuli radoonitõrje süsteemi, ümber tuli projekteerida hoone kütte- ning veevarustus, projekteerida tuli juurde ehitatava hoone sokkel, kõik kokku maksumusega 58 546,35 eurot koos käibemaksuga, lisandusid hoone esimese korruse fassaaditööd ning ehitada tuli täiendavalt uus soojasõlme ruum ning tellida uus soojasõlm, kokku maksumusega 152 165,63 eurot koos käibemaksuga. Kokku on kogu täiendavate lisatööde esialgseks maksumuseks 210 711,98 eurot koos käibemaksuga, mis ületab riigihanke nr 223199 reservfondi, milleks on 90 344,27 eurot, 120 367,71 euroga. Jõelähtme Vallavalitsus on võtnud teostatavatele lisatöödele konkureerivaid pakkumusi teistelt ettevõtetelt, kuid need on osutunud kallimaks Tesron Ehitus OÜ-poolsetest pakkumustest ning seega on majanduslikult igati otstarbekas tellida täiendavad lisatööd Loo lasteaia „Pääsupesa" rekonstrueerimise- ja ehitustöödele peatöövõtjalt. Kuna teostatavad lisatööd on ajamahukad, siis on ka igati mõistlik pikendada poolte kokkuleppel tööde üleandmise esialgset tähtaega ja lugeda tööde üleandmise uueks tähtajaks 17.03.2021.

 

Haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonna juhataja Carmen Viherpuu

 • 30. septembril toimus Loo Kooli tugimeeskonna koosolek, kus osalesid lastekaitsespetsialist Rita Hanni ning haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonna juhataja Carmen Viherpuu. Ühiselt arutati koostöökohti vallavalitsuse ja kooli vahel, tutvustasime Jõelähtme Valla Päevakeskuses toimuvaid teenuseid ja teraapiaid peredele ning jagasime infot mobiilse rehabilitatsiooniteenuse käivitumisest puuetega inimestele.
 • Reedeti jätkuvad Skype´i teel kõikide allasutuste juhtidega COVID-19 koordinatsioonikoosolekud, kus iga asutuse juht saab anda ülevaate möödunud nädalast ja vastavalt riigis ja vallas kehtivale olukorrale lepime kokku vajalikud sammud järgmiseks nädalaks. Perioodil 28.09.–13.10.2020 allasutustes viiruse levikut ega nakatunuid ei ole lisandunud.
 • 5. oktoober on ülemaailmne ÕPETAJATE PÄEV. Õpetajate päev on tähtpäev, mis on ellu kutsutud õpetaja ameti väärtustamiseks. Jõelähtme vallas on tavaks saanud seda päeva tähistada oktoobrikuus ja koos kultuuritöötajatega „Õpetajate ja kultuuritöötajate tänuürituse" nime all. Iga-aastasel üritusel ütleme tere tulemast uutele õpetajatele ja kultuuritöötajatele, õnnitleme tööjuubelite puhul ning tunnustame vääriliste saavutuste eest. Koos vaatame teatrietendust või kuulame kontserti.
 • Käesoleva aasta õpetajate ja kultuuritöötajate tänuürituse lükkasime edasi ning uueks ajaks on määratud 21. jaanuar 2021. Loodame kõigiga siis kohtuda. 5. oktoobril kinkis vallavalitsus igale asutusele kringlid, millega suu ja tuju magusaks tehti ja anti edasi tänu ning tunnustus õpetajatele ning kultuuritöötajatele. AITÄH TEILE!
 • 24. septembril saatis Haridus- ja Teadusministeerium kõikidele koolipidajatele meili, milles tänati veelkord kevadel distantsõppes mitteosalevate õpilaste andmete kogumise ja edastamise eest ning anti teada, et ministeerium soovib jätkata andmete kogumist ka sügisperioodil. Seekord paluti abi õppes mitteosalejate ja nende sekkumise temaatikale kohta. Samuti oli ministeerium septembri keskel koolides läbiviidud helistamiste põhjal lisanud ka mõned küsimused muudest valdkondadest. Ankeedile vastamise tähtaeg oli 5. oktoober. Koostöös koolidega panime kokku vastused ning saame olla uhked selle üle, et päris kaduma ei ole koolides ükski õpilane läinud. Õpilasi ja peresid on koolid nõustanud ja toetanud juhtumipõhiselt.
 • 13. oktoobril toimus vallamajas kolme lasteaia direktoriga ümarlaud. Arutasime vallasekretär Maire Kivistuga koos asutuste personali privaatsustingimusi reguleeriva dokumendi koostamist. Direktorid tutvustasid 2019/2020 õppeaasta õppe- ja kasvatustööst kokkuvõtet, rääkisime tugispetsialistide vajalikkusest ja nende koostööst ning lapse vajadusest lähtuvast toetamisest.

Sotsiaalnõunik Kristiina Välba

 • 5. oktoobril kohtusid vallavalitsuse sotsiaalvaldkonna töötajad ohvriabi Põhja piirkonna juhi Olga Jevdokimovaga, arutlusel oli kriisikomisjoni moodustamine ning edasise töö koordineerimine ja planeerimine olukordadeks, kui toimub õnnetusjuhtum alaealisega. Saadi juhtnööre, kuidas vastavas olukorras toimida ning millised sammud peab vallavalitsus eelnevalt tegema, et kommunikatsioon ja koostöö sujuks.
 • 7. oktoobril toimus sotsiaaltöötajatel kohtumine valla NGTS (noortegarantii tugisüsteem) juhtumikorraldaja Kreete Juurakuga, et saada täpsem ülevaade, kuidas programm töötab ning kellele on suunatud. 15. oktoobril käivitub uus seire, mille käigus Sotsiaalkindlustusamet edastab juhtumikorraldajale nimed ja kontaktid noorte kohta (vanuses 16–26 aastat), kes ei tööta ega õpi. Juhtumikorraldaja võtab noortega ühendust ning vajadusel on toeks erinevate tegevuste juures, et aidata noor edasi õppima või suunduda tööle.
 • 12. oktoobril toimus sotsiaalkomisjon, kus arutati täpsemalt kriisiplaani loomist eelmise punktiga seoses ning võrgustiku moodustamist, valla haridusasutuste kaasamist ning koostööpartneri leidmist olukordadeks, kui õnnetusjuhtumi järgselt on tarvis haridusasutustes kaasata eksperdid tegelema nõustamisega.
 • Läbi iseteeninduskeskkonna SPOKU esitatud ranitsatoetuse avaldused on menetletud ning välja makstud. Kõigile, kellel puudub käesoleval hetkel alus toetuse saamiseks, on vastavasisuline teavitus e-posti teel saadetud. Ranitsatoetuse esitamise viimane tähtaeg on 30.11.2020. Hiljem esitatud toetuste avaldused jäetakse rahuldamata.

Noorsootöö- ja spordispetsialist Liisi Vesselov

 • Noortekeskuste külastatavus kasvutrendis

5. oktoobril õpetajate päeval külastas noortekeskusi rekordarv noori sellel aastal. Kostivere Noortekeskuses osales avatud noorsootöö tegevustes 42 noort ja Loo Noortekeskuses 59 noort. Neeme Noortetuba on avatud olnud üks kuu. Septembris oli noortetoas kokku 185 külastust 55 erineva noore poolt. Noortekeskuste tegevused on koondatud noored.joelahtme.ee lehel.

 • Mobiilne noorsootöö

8. oktoobril olid Loo ja Kostivere Noortekeskused kinni ja noorsootöö toimus mobiilselt Loo Koolis. Noorsootöötajad veendusid, kas kõikidel kooliõpilastel on olemas helkurid. Selgus, et 41% noortest kandsid elupäästvat helkurit. Nendel, kellel helkur puudus, said selle noorsootöötajalt või paluti kodus olev helkur edaspidi kaasas kanda. Hiljem said soovijad virtuaalreaalsuse prillidega seigelda ja lauamänge mängida.

 • Noorsoo- ja infotöötaja ametis

Alates 12. oktoobrist alustas tööd uus noorsoo- ja infotöötaja Marian Sau, kelle peamisteks tööülesanneteks on noortekeskustes igapäevase tegevuse korraldamine, noortele vajaliku info kogumine, vahendamine ja levitamine.

 • Avatud Noortekeskuste Ühendus

12. oktoobril toimus Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse üldkoosolek. ANK on üleriigiline organisatsioon, mis ühendab Eestis asuvaid noortekeskusi, milles on 19.06.2020 seisuga 77 juriidilist liiget 205 noortekeskusega. Jõelähtme vald liitus Loo ja Kostivere noortekeskustega 20.07.2017. aastal.

Kommunikatsioonispetsialist Signe Valdmann

 • Kevadine emadepäevaeelne lusikapidu jäi kahjuks eriolukorra tõttu ära ning lükkus edasi sügisesse. Sügisene lusikapidu toimub traditsiooniliselt isadepäeva eel 7. novembril kell  11. Seekord küll veidi teises formaadis kui tavaliselt – viiruserohket aega arvestades toimub lusikapidu õues, Loo lasteaia õuealal. Lusikapeole saavad kutse kõik Jõelähtme valla registriga lapsed, kelle sünnikuupäev jääb vahemikku 15. oktoober 2019 – 6. oktoober 2020. Kutse lusikapeole saabub vanematele e-kirja teel järgmise nädala jooksul.
 • Haapse küla lähistel metsas (kinnistul Anija metskond 7) on toimunud vandaalitsemine – maa seest on üles kistud kaks mootorratta sõitu keelavat liiklusmärki. Vandaalitsemine on ilmselt aset leidnud nädalavahetusel 10.–11. oktoobril. Kui kellelgi on infot või vihjeid, mis võiksid viia vandaalide tuvastamiseni, palume teada anda Jõelähtme valla piirkonnapolitseinikule Kersti Kaldile telefonil 612 4659; 5333 9076

 

Keskkonnanõunik Mailis Virve

 • Alanud on registreerimine eterniidi kogumisringidele. Seekord korraldame ringid kahel päeval: 7. novembril ning 15. novembril. Eterniidi kogumisring on mõeldud ainult eraisikutele ja käib ainult etteregistreerimise teel. Eterniidi ära toomise soovist tuleb teatada Jõelähtme vallavalitsust telefonil 605 4857 või e- posti teel mailis.virve@joelahtme.ee. Teates tuleb märkida eterniidi tooja nimi, millises peatuspunktis ning mis päeval eterniiti kavatsetakse ära anda. Samuti tuleb öelda umbkaudne eterniidi kogus. Eterniiti saab ära anda käsitsi ehk ise tuleb eterniit autosse laadida. Käsitsi ladustamisel palun selleks ka vastavalt valmistuda, autojuht eterniidi laadimisel kaasa ei aita.

Peatuspunktid:

 09.00–10.00 Loo alevikus bussipeatuse juures oleval platsil kaupluse ees

10.20–11.20 Kostivere alevikus poe vastas oleval parkimisplatsil (keset alevikku suure tee ääres)

11.40- 12.40 Koogi külas Koogi poe kõrval kogumispunkti territooriumil

13.00–14.00 Kaberneeme külas poe ees

14.30–15.30 Neeme külas poe kõrval platsil

16.00–17.00 Uusküla külas külaplatsi parkimisplatsil

 

Järgmine infokiri ilmub 28. oktoobril!