« Tagasi

Jõelähtme vallavalitsuse infokiri 17.09-29.09.2020

Jõelähtme vallavalitsuse infokiri 17.09-29.09.2020

Abivallavanem Priit Põldma

 • Esmaspäeval, 28. septembril toimus Parasmäe külas Kostivere-Parasmäe kergliiklustee pidulik avamine. Valgustatud kergliiklustee lõigu pikkus on pisut üle 2,5 km. Ehituse käigus rajati tänavavalgustus, ehitati mitmeid sissesõite naaberkinnistutele, rajati sadevee äravoolu trasse ja paigaldati kergtee äärde istumispingid. Kergliiklustee ehituse hanke võitis Teearu Grupp, ehitusjärelevalvet teostas OÜ Arterega Aivo Koolmeister isikus. Avamisel tänati nii ehitajaid kui ka paljusid maaomanikke, just viimased olid nõus loovutama maanteeäärset maad ja on tõstnud sellega kohalike heaolu. Kohale tulnud Parasmäe elanikud kinnitasid kui ühest suust, et kergliiklustee oli väga oodatud ja leiab igapäevaselt tihedat kasutust nii kepikõnniks, jalgrattasõiduks, jalutamiseks või tervisejooksuks. Koolilastel on võimalik tuvaliselt sõita rattaga Kostiveresse kooli ja huviringidesse. Ja nagu rõõmustas üks parasmäelane - "Parasmäelt saab nüüd mööda kergliiklusteed lausa Viimsi ja Tallinnani!"

Kergtee rajati Euroopa Liidu toetusmeetme „Linnapiirkondade jätkusuutlik areng" raames projektiga „Tallinna linnapiirkonna kergliiklusteede võrgustiku arendamine Jõelähtme valla territooriumil 4. etapp". Projekti maksumuseks kujunes 606 063 eurot.

Selleks, 2014–2020 programmiperioodiks on kergliiklusteede arendamiseks ettenähtud eurotoetused otsas. Loodetavasti on EU programmiperioodil 2021–2027 võimalik kergliiklusteede ehitamiseks veel toetust taotleda ja kergliiklusteid Jõelähtme valda juurde ehitada.

Olenevalt projekti keerukusest on ühe kilomeetri kergliiklustee ehituse maksumus vahemikus 150 000–220 000 eurot ja kümnete kilomeetrite ehitamisel vaid valla eelarvest jääksid mitmed teised vajalikud valla investeeringud koolidesse-lasteaedadesse, teedesse ja mujale tegemata. Selle programmiperioodi toetuse määr oli 85% ja Jõelähtme valla rahaline panus ei olnud vallale üle jõu käiv.

Kergliiklusteed on vallaelanikele väga südamelähedane teema, mis erinevatel kohtumistel ja aruteludel ikka teemaks tulevad. Mullu läbi viidud Terviseprofiili koostamise küsitlusele vastanutest kolmandik leidis, et kergliiklusteede võrgustik on vallas ebapiisav ja bussiliikluse arendamise kõrval teine suur arendamist vajav teema. Suur osa vastanutest eelistaks bussiliiklusele just rattaga kergliiklusteel liiklemist. Lisaks elanike liikumisvõimaluste parandamisele asulate vahel, on olulisemgi ehk elanike sportimine ja tervis.

 • Vaatamata pausile eurotoetuste taotlemisel ei ole lõpetatud mõtlemist jalakäijatele. 2021. aasta suvel rajatakse puuduv kergliiklustee lõik Laheranna piirkonnas, mis võimaldab mööda kergliiklusteed Neeme külast Koogile pääseda. Ettevalmistavate töödena on järgmisel aastal koostöös Maanteeametiga plaanis alustada projekteerimisega Võerdla-Koogi kergliiklusteel, samuti plaanib Maanteeamet 2021. aastal renoveerida Iru küla kõrvalt kulgeva Saha-Loo tee ja Vana Narva maantee ristmiku. Ristmikule on projekteeritud ringristmik ja Saha-Loo tee äärde planeeritakse uus kergliiklustee.

Küllap jõuab aeg ka niikaugele, kui kõik valla külad on kergliiklusteedega omavahel ühendatud ja turvaline liiklemine kõigile tagatud.

Abivallavanem Art Kuum

 • 24. septembril toimus vallamajas ühistranspordi teemaline koosolek, kus osalesid valla kolme kooli esindajad, Põhja-Eesti Ühistranspordikeskuse esindajad, abivallavanem Art Kuum, vallavanem Andrus Umboja ja haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonna juhataja Carmen Viherpuu.

Kohtumisel arutati nii kitsaskohti bussiliinide korraldamisel kui ka transpordivajaduse info liikumist kooli, valla ja ühistranspordikeskuse vahel. Ühtlasi on käes vajadus määratleda ja läbi rääkida õpilaste koolitranspordi vajadused järgmisteks õppeaastateks. Nimelt on käesoleva õppeaastaga lõppemas koostööleping bussifirmaga Atko ja vaja on hakata ettevalmistusi tegema uue riigihanke välja kuulutamiseks. Atkoga on nende aastate jooksul olnud korduvalt probleeme, mida uue hanke tingimuste välja töötamisel püüame ennetada.

Parema bussiteenuse tagamiseks vajab ümberkorraldamist õpilaste transpordivajaduste kohta informatsiooni kogumine ja süstematiseerimine, mis tänaseni on olnud koolide õlgadel. Koolidele on see kohustus olnud aga liialt töömahukas ja tihti ei ole vajalik info koolidelt Ühistranspordikeskusesse jõudnud. Et omada järgmistel aastatel paremat ülevaadet õpilaste koolitranspordi vajadusest, kaalub vallavalitsus edaspidi selle informatsiooni kogumist lihtsustada SPOKU sarnase digitaalse lahenduse kaudu nii, et kogu informatsioon koguneks ühte kohta, oleks lihtsalt töödeldav ja analüüsitav. Nii saaksime edaspidi planeerida oma liinid täpsemalt, hoida kulusid kokku ja samas pakkuda paremat bussiteenust.

Haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonna juhataja Carmen Viherpuu

 • Selleks, et õppeaasta sujuks turvaliselt meie kõigi jaoks, otsustasime koolide direktoritega hakata korraldama iganädalasi Skype kohtumisi – need toimuvad esmaspäeviti kell 13.00. Oluline neil kohtumistel on jagada olukorda koolis ning arutada COVID-19 viiruse ennetamiseks rakendatud samme kooliti, olles selliselt kõikide koolijuhtidega ühises infoväljas. Kohtumistel on hea jagada vajadusel distantsõppele ülemineku parimaid praktikaid.
 • 22. september saime Jõelähtme valla lasteaiast esimese teate COVID-19 positiivse lapsevanema kohta. Antud olukord toob koheselt reageerimise ja tegutsemise vajaduse. Peale olukorra hindamist, info kogumist on väga tähtis juhtumiga seotud lapsevanemate teavitame. Iga inimese konfidentsiaalsus on siinkohal oluline ning info peab olema selge, arusaadav ning konkreetne. COVID-19 juhtumitest on Jõelähtme valla allasutustel vajalik koheselt teavitada oma valdkonna vallavalitsuse ametnikku, kellega koostöös arutatakse kõik vajalikud tegevused või juba tehtud otsused läbi, vajadusel kaasame ka Terviseametit.

COVID-19 positiivseid testi tulemusi lisandus veel kahel järgmisel päeval, kuid kõikidel juhtudel oli haigestunu lapsevanem. Tänaseni vallas asutuste sees viiruse levikut ei ole.

 • 24. septembril korraldasime juba valla kolme lasteaia direktorite ühise Skype´i koosoleku, kus arutasime meetmeid, mida peaksime rakendama, et takistada viiruse levikut lasteaedades. Kohtumise lõpus otsustasime, et kokkulepped kinnitatakse vallavanema käskkirjaga ning lasteaiad edastavad kogu info lapsevanematele ning teavitavad personali.
 • 25. septembril kutsusime koos vallavanemaga Skype´i teel kokku kõik Jõelähtme valla hallatavate asutuste juhid, et ühiselt arutada viiruse leviku kontrolli all hoidmiseks vajalikke meetmeid. Vastavat koordinatsioonikoosolekut hakkame korraldama iga nädala reedel, kell 9.00.
 • Jooksvalt on haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakond koostöös IT-spetsialist Kalev Algoga tegelenud SPOKU keskkonnas koolitoetuste ja ranitsatoetuste taotluste menetlemisega. 29. septembriks on suur osa ranitsatoetusi juba inimestele välja makstud ning koolitoetuste taotlused läbivad veel viimaseid kontrolle. Menetluse edukalt läbinud koolitoetused kantakse üle hiljemalt 15. oktoobriks 2020.

 

Sotsiaalnõunik Kristiina Välba

 • 16. septembri vallavolikogu istungil võeti vastu kaks valla sotsiaalhoolekannet reguleerivat määrust – „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Jõelähtme vallas" ning „Integreeritud hoolekandeteenuse korraldamine".
 • Lastekaitsespetsialist Rita Hanni osales 16. septembril Tallinna Ülikoolis toimunud lastekaitsetöötajate infopäeval, kus muuhulgas räägiti kriisiperede vajadusest. Ka Jõelähtme vallas on tekkinud vajadus eelkõige ajutiste kriisi- ja hooldusperede järgi.
 • 18. septembril osalesid sotsiaalnõunik Kristiina Välba, päevakeskuse juhataja-tegevusjuhendaja Elo Sagor ning projektijuht Pilleriin Kurg projekti „Tervikliku sotsiaalhoolekandelise abi mudeli välja arendamine ja kasutusele võtmine hoolduskoormusega tööealiste inimeste toetamiseks Jõelähtme vallas" avakoosolekul. Projekti raames viiakse läbi teenuse disainimine koostöös Trinidad Wiseman OÜ-ga.
 • 24. septembril osales sotsiaalnõunik Kristiina Välba Sotsiaalkindlustusameti infopäeval, kus oli peateemaks Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest alates 2021. aastast puudega lastele tugiteenuste osutamisega seonduv.
 • 28. septembril osales sotsiaaltöötaja Anne Jegorova abivajavatele lastele sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse arendamise koosolekul Sotsiaalkindlustusametis.

Noorsootöö- ja spordispetsialist Liisi Vesselov

 • Oktoobrikuus alustab Kostivere Noortekeskuses huvilistele noortele individuaalne trummiõpe.  Osalemiseks kirjuta Liisi.Vesselov@joelahtme.ee hiljemalt 1. oktoober 2020. Trummiõpe on noortele tasuta, kuid kohtade arv on piiratud!

Tegevust toetatakse riiklikus huvihariduse ja huvitegevuse rahastusest. Täpsem info noored.joelahtme.ee/kostivere/uudised

 • Loo Noortekeskuse 11. sünnipäev toimub 6. oktoobril algusega kell 16.30 Loo Kultuurikeskuse välilaval. Toimub tantsu töötuba, Aliase duell ja kell 17.45 esineb SÄM. Tegu on väliüritusega ja oodatud on kogu pere.

Jõelähtme kultuurikeskuse direktor Ivar Kaldam

 • Suur rõõm on teada anda, et Loo Kultuurikeskuse meeskonnaga liitus Marie-Helen Aavakivi, kes alustas 21. septembril tööd Loo Kultuurikeskuse kultuurijuhina.
 • Järgides Terviseameti soovitusi ja kasutades ettevaatusabinõusid, oleme jätkanud väiksemate sündmuste korraldamist.18. septembril sai vaadata Jõelähtme Rahvamajas Toomteatri etendust "Jumalad on maal" 19. septembril toimus Neeme sügislaat, 26. septembril toimus Pihlakobara suvelõpupidu "Opereti lainetel".

Tulevasse aastasse lükkasime edasi Jõelähtme Valla õpetajate ja kultuuritöötajate piduliku vastuvõtu. Samuti jääb sel aastal  ära 4. oktoobril toimuma pidanud valla eakate tänupäev. Siiski ei jää tänamata eakate tänupäevaks tunnustamisele esitatud kandidaadid – kõigile viiakse tänukiri koos väikese üllatusega koju kätte ning tunnustuse saajate nimed avaldatakse oktoobrikuu Jõelähtme vallalehes.

 • 25. oktoobril toimub Jõelähtme laululapse konkurss, mis toimub tänavu juba 40. korda. Et aga liigseid kontakte vältida, teeme mõned korralduslikud muudatused.
 • Uut hooaega on alustanud või oktoobris alustamas huviringid ja trennid. Kollektiivid on ootamas  uusi huvilisi oma treeningutega liituma. Täpsema info leiate www.joelahtmekultuur.ee või võtke julgelt meiega ühendust.

Keskkonnanõunik Mailis Virve

 • 17. septembril toimunud volikogu istungil nõustuti osaühingule SOOTALU VESI keskkonnaloa väljastamisega. Keskkonnaluba taotleti Manniva külas Sootalu tee 1a kinnistul põhjavee võtmiseks puurkaevust katastrinumbriga 16927. Veeseaduse § 187 p 2 alusel on veeluba kohustuslik, kui võetakse põhjavett rohkem kui 150 m3 kuus või rohkem kui 10 m3 ööpäevas. Keskkonnaamet määras keskkonnaloa tähtajaks kehtivusajaks kuni 31.12.2042.
 • 17. septembril toimunud volikogu istungil nõustus volikogu AS HKScan Estonia esitatud paiksest heiteallikast saasteainete välisõhku väljutamise keskkonnaloa taotlemisega. AS HKScan Estonia põhitegevusalaks on liha töötlemine ja säilitamine, k.a tapamajade tegevus. Tegevusala, millele luba taotletakse, on kodulinnukasvatus ning käitiseks on Maardu külas Komposteerimisväljaku kinnistul asuv tahesõnnikuhoidla. Tahesõnnikuhoidlas hoiustatakse sügavallapanu linnusõnnikut, mis transporditakse käitisesse ettevõtte kõikidest linnufarmidest. Ettevõte taotleb tähtajatut keskkonnaluba.
 • Alates septembri algusest on Loo alevikus Saha tee 11 teenindusmaja juures olev 4,5 m3 konteiner olnud kasutusel paberi ja papi konteinerina. Konteinerile on peale kleebitud uued sildid ning sellele on paigaldatud ka lukk. Kahjuks ei ole need meetmed aidanud konteineri sihipärasele kasutamisele kaasa, sest sinna on toodud tohututes kogustes olmejäätmeid, mis ei võimalda kogutud materjali taaskasutusse suunata. Antud pakendipunkti on ka varasemalt kuritarvitatud. Vallavalitsus otsustas pakendipunkti likvideerida ning konteinerid  viiakse ära lähiajal. Saha tee 11 rentnike jaoks on ehitatud lukustatav prügimaja.

Toimunud koolitused

 • 23. septembril osalesid vallavalitsuse kriisikomisjoni liikmed vallavanem Andrus Umboja, abivallavanem Priit Põldma, abivallavanem Art Kuum, keskkonna -ja kommunaalosakonna juhataja Teet Sibrits, haridus-, kultuuri-ja sotsiaalosakonna juhataja Carmen Viherpuu, kommunikatsioonispetsialist Signe Valdmann, IT-juht Kalev Algo, jurist Tanel Tobro ning  vallavolikogu elanikkonnakaitsekomisjoni esimees Robert Antropov hädaolukorra lahendamise struktuuri juhtivkoosseisu koolitusel. Koolitusel osalesid ka Jõelähtme Elanikkonnakaitse Seltsi liikmed Merike Metstak ja Kaupo Luur.

Käsitletud teemad olid kriisireguleerimise väljakutsed, kriisiaja töökorraldus ja juhtimine, kriisikommunikatsiooni väljakutsed. Koolitus sisaldas endas ka reaalse kriisiolukorra detailset lahendamist koos kompetentse juhendamisega.

Õppepäeva viis läbi Sisekaitseakadeemia päästekolledži nõunik Nikita Groznov, Jane Kallaste ning Andre Tammik (video loeng).

 • 28. september toimus Kostivere Kultuurimõisas kõikidele Jõelähtme valla hallatavatele asutustele ja vallavalitsuse eelarvete eest vastutavatele ametnikele eelarverakenduse VEERA koolitus, kus tutvustati uusi ja tuletati meelde vanu vastavas keskkonnas tehtavaid võimalikke toimetusi lisaeelarve koostamise näitel.

INFO

Millal jõuab kiire internet Jõelähtme valda?

Jõelähtme vallas on esimesteks liitumiseks avatud piirkondadeks tänavu olnud Jõesuu küla ja Uusküla.

Elektrilevi kiire interneti väljaehitamise plaanid Jõelähtme vallas:

2020 Jõesuu küla, Uusküla*;

2021 Haapse küla*, Kaberneeme küla*, Neeme küla*;

2022

2023 Haapse küla*, Kaberneeme küla*, Neeme küla*, Uusküla*, Liivamäe küla, Ruu küla, Saha küla, Ülgase küla.

*Sidevõrku rajatakse mitmes järgus.

Kõigile majapidamistele, milleni internetivõrk rajatakse, saadab Elektrilevi ka sellekohase kirja ja teavitab liitumise võimalusest.

Kas on vaja esitada sooviavaldus?

Kui inimesed on Elektrilevi kodulehel korra juba sooviavalduse sidevõrguga liitumiseks esitanud, siis iga-aastaselt seda uuesti teha pole vaja. Üks kõige olulisem näitaja projektiga alustamiseks on sooviavalduste hulk.

Seega: kui Sinu koduni võrgu rajamine ei ole hetkel ehitusplaanides, soovitab Elektrilevi esitada kiire interneti kodulehel sooviavalduse. Mida rohkem sooviavaldusi konkreetsest piirkonnast, seda suurem on tõenäosus, et tulevikus võetakse aadressid ehitusplaani.

Rohkem infot: www.elektrilevi.ee/

 

Järgmine infokiri ilmub 14. oktoobril!