« Tagasi

AS HKScan Estonia keskkonnakompleksluba

Keskkonnaamet annab teada, et on muutnud AS HKScan Estonia keskkonnakompleksluba nr L.KKL.HA-205018 ning seoses sellega ja võttes aluseks tööstusheite seadus § 40 lg 4, palume avaldada antud kirjale lingina lisatud teate (https://www.ametlikudteadaanded.ee/ee/Keskkonnaamet/keskkonnaluba/kompleksloa-andmine-voi-andmisest-keeldumine/2020/7/2/1624991) seitsme päeva jooksul kompleksloa andmisest arvates Vallavalitsuse veebilehel lihtsalt juurdepääsetavas kohas kompleksloa muutmise kohta. AS HKScan Estonia kompleksluba muudeti 01.07.2020.

 

Lähtudes haldusmenetluse seaduse § 5 lg 5 viidi/viiakse käesolev menetlus läbi kuni 31.12.2019 kehtinud tööstusheite seaduse kohaselt.

 

Tänades

 

Maikel Daniel

kompleksloaspetsialist

Keskkonnaosakond kompleksloabüroo

Keskkonnaamet