« Tagasi

Vallavalitsuse infokiri, nädal 04.05–10.05.2020

Vallavalitsuse infokiri, nädal 04.05–10.05.2020

Haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonna juhataja Carmen Viherpuu

 • Valmis vallavolikogu eelnõu „Lasteaia lapsevanema poolt kaetava osa määra (osalustasu) arvestamise erisused eriolukorra järgselt", mida arutati 5. mail Jõelähtme Vallavolikogu haridus-, arengu- ja keskkonnakomisjoni ühiskoosolekul ja 7. mail Jõelähtme Vallavalitsuse istungil. Eelnõuga vabastatakse lapsevanemad, kelle lapsed ei viibi lasteaias maikuus ja juulikuus, osalustasu maksmisest. Lasteaia direktorid edastasid läbi eliis.ee keskkonna teavituse ka lapsevanematele.
 • Lasteaia direktorite veebikoosolekul 7. mail arutasime lasteaia töökorraldust peale eriolukorra lõppu ning leppisime kokku ühised sammud. Lasteaiad avavad 18. maist kõik rühmad ja täpsemad sammud saadeti lapsevanematele eliis.ee keskkonna kaudu.
 • Lasteaia direktoritega lepiti kokku, et lasteaiad koostavad koolivalmiduskaardid maikuu lõpuks ning edastavad lapsevanematele elektrooniliselt. Esmalt saadavad kaardid elektrooniliselt lapsevanematele kooskõlastamiseks ja digitaalselt allkirjastamiseks, seejärel allkirjastatakse lasteaia poolt ning hiljemalt 29. maiks saadavad koolieelikute lapsevanematele meili teel. Elektrooniliselt saadud koolivalmiduskaarti on lapsevanematel mugavam koolile edasi saata. Valla koolid ootavad koolivalmiduskaarti esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 20. juuni.
 • Koostöös koolide (k.a huvikool) direktoritega lepiti kokku, et distantsõpe jätkub õppeaasta lõpuni.
 • 18. mai, 25. mai ja 01. juuni (või mõnel muul ajal kokkuleppel õpetaja ja direktoriga) kutsutakse kooli need õpilased, kes vajavad järeleaitamist, konsultatsioone või ettevalmistust eksamiteks. Antud päevadel pannakse kahes vahetuses tööle kõik koolibussiliinid. Kontaktõppe läbiviimiseks klassiruumides jagati koolidele maske vastavalt kooli poolt esitatud vajadustele.
 • Iganädalaselt kogub Haridus- ja Teadusministeerium kohalikelt omavalitsustelt infot õpilaste kohta, kes distantsõppel ilma mõjuva põhjuseta ei osale. Lisaks numbrile on vajalik alati lisada ka põhjus ning vastata küsimusele, kas valla lastekaitsespetsialist on antud lapse ja perega juba tegelenud ning õppest puudumise põhjuse koostöös kooliga välja selgitanud.
 • 5. mail toimus Zoomi keskkonnas Kostivere Lasteaia hoolekogu, kus tutvustati õppekava muudatusi, töötasujuhendit ning lasteaia direktor Kaili Raamat tutvustas riikliku järelevalve õiendit. Arutati ka koolieelikute lõpetamisega seonduvat.

Sotsiaalnõunik Kristiina Välba

 • Toiduabipakke komplekteeritakse Kostivere koolis ja komplekteerimisel on abiks Kostivere kooli kokad. Nüüdseks on vajaduspõhist toiduabi jagatud seitse nädalat, toiduabi saavad 60 peret.
 • Peredele komplekteeritakse kaks erineva sisuga pakki – põhipakk, mille keskmine maksumus on 20 eurot ning lisapakk, mille keskmine maksumus on 10 eurot. Nädalate lõikes paki sisu varieerub.
 • Kuue nädala jooksul jagatud toiduabi maksumus  kokku on 7805,47 eurot.
 • Toiduabi jagatakse kuni juuni lõpuni ehk viimane toidupaki saamise päev on 25.06.2020.
 • Eelmisest nädalast asus vallavalitsuses tööle uus sotsiaaltööspetsialist Hannes Vetik, kes nõustab ja informeerib inimesi sotsiaalküsimustes. Korraldab toimetulekutoetuse taotlemist, hooldaja määramist ja hooldajatoetuse maksmist, toimetulekut soodustavate sotsiaaltoetuste avalduste menetlemist ning väljastab puudega inimeste parkimiskaarte. Menetleb ka hoolekandeasutuse ja koduteenuse taotlusi ning korraldab sotsiaaltransporti.
 • Jõelähtme Vallavalitsus osaleb Sotsiaalkindlustusametiga pilootprojektis „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses", mis kestab 01.10.2019–31.12.2021.
 • Kolmapäeval, 6. mail toimus koosolek, kus arutati teenuskomponentide sisu ja hinnakirja muutust, olemasolevatele klientidele teenuste osutamist ning võimalike uute klientide teenusele asumist ning üleüldisi korralduslike aluste ühtlustamist. Projekti kohta on võimalik rohkem teavet saada valla kodulehelt https://joelahtme.kovtp.ee/projektid või valla sotsiaaltööspetsialist Anne Jegorovalt tel: 528 6497, e-post: anne.jegorova@joelahtme.ee.

Noorsootöö- ja spordispetsialist Liisi Vesselov

 • 4. mail algas registreerimine Jõelähtme Õpilasmalevasse. Huvi on noorte poolt väga suur – esimese nädalaga oli kokku 73 registreerunut. Maleva toimumise osas info veel täieneb!
 • Käesoleval nädalal tegevused noortekeskused veel täies mahus virtuaalselt. Alates 18. maist alustatakse kõiki ohutusreegleid arvestades välitegevusi ja vihmastel ilmadel jätkatakse virtuaalsete tegevustega. Jälgige infot Noortekeskuste sotsiaalmeediast.
 • Alates 18. maist avatakse Loo rularamp, samuti lõppevad staadionitele seatud piirangud. Kasutajatel tuleb kinni pidada ohutusreeglitest ja hoida teiste sõitjatega vajalikku distantsi.
 • Läheneb huvi- ja sporditegevuse toetuse taotluse tähtaeg – 15. juuni 2020. Kui valitud huviringid mais ja juunis ei toimu, saab taotlused juba varakult ära saata. Esimesed taotlused on juba esitatud.

Jõelähtme valla kultuurikeskuse direktor Ivar Kaldam

 • Jõelähtme kultuurikeskus kasutab praegust aega ära Kostivere kultuurimõisa abiruumide korrastamiseks ja asjade sorteerimiseks – valmistutakse kolima uutesse ruumidesse, mille renoveerimisega saadakse ühele poole 16. juuniks.
 • Mais-juunis jäävad ära kõik avalikud üritused, samuti ei võeta ruumidesse rendiüritusi.

Keskkonna ja kommunaalosakonna juhataja Teet Sibrits

 • 7. mai vallavalitsuse istungil  (07. mail) kehtestas  Jõelähtme vallavalitsus Jõelähtme valla reovee kohtkäitluse ja äraveo uue eeskirja, mis jõustus alates11. maist. Eeskiri on leitav valla kodulehelt ja Riigi Teataja kodulehelt (https://www.riigiteataja.ee/akt/408052020072). Eeskirjaga reguleeritakse reovee käitlemist olukorras, kus puudub ühiskanalisatsiooniga liitumise võimalus. Sellised olukorrad puudutavad eelkõige hajaasustusega piirkondi, kuhu ühiskanalisatsiooni ei ole otstarbekas rajada või kuhu seda ei ole veel jõutud rajada. Nendes piirkondades on reovee käitlemine lubatud koha peal reovee kogumismahuteid kasutades, kuhu tekkiv reovesi kuni purgimissõlme äraviimiseni ajutiselt kokku kogutakse või siis omapuhasteid kasutades, kus reovesi puhastatakse ja juhitakse nõuetekohaselt puhastatuna kas maapinda või veekogusse. Selliste omapuhastite kasutamine on lubatav maksimaalselt kuni  50 inimese tekitatud reovee puhastamiseks. Eeskirjaga sätestatakse nõuded reovee kogumismahutite ja omapuhastite rajamiseks, nende kasutamiseks, hooldamiseks ja likvideerimiseks ning reovee purgimisteenustele.
 • Laupäeval, 9. mail toimus Jõelähtme vallas ohtlike jäätmete kogumisring. Eriolukord riigis on pannud inimesed koristama oma kuure ja garaaže, seetõttu oli kogumisauto ümber tihe sagimine. Kahjuks oli siiski ka neid, kes soovisid ohtlike jäätmete all ära anda oma vanaelektroonikat või kasutatud rehve. Vanaelektroonika saab viia Koogi poe kõrval olevasse konteinerisse ning rehvid ära anda kas rehvitöökodades või viia Tallinnasse Kuusakoskisse (Betooni 12).
 • Pühapäeval, 10. mail toimus eterniidi kogumisring. Eterniiti sai ära anda ainult etteregistreerimise alusel. Registreerinuid oli palju. Kindlasti teeme samalaadseid ringe veel.

Abivallavanem Priit Põldma

 • 7. mai vallavalitsuse istungil kinnitati Kostivere aleviku tänavavalgustuse projekteerimise tulemused. Hanke võitis ja tänavavalgustust hakkab projekteerima Hepta Group Energy OÜ, projekteerimise maksumuseks kujunes 13 920 eurot koos käibemaksuga. Sellel aastal toimub Kostivere valgustuse projekteerimine ja ehitus jääb 2021. aastasse.Kostivere alevikus renoveeritakse era- ja korrusmajade vaheline tänavavalgustus Jõeotsa, Lasteaia ja Kostivere alajaama piirkonnas. Nõukogudeaegne naatriumlampide ja õhuliinidel asetsev valgustus asendatakse kaasaegsete LED lampide ja maakaablitega metallist valgustuspostidega. Ühtekokku renoveeritakse 83 valgustit. Toetust antakse „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020" prioriteetse suuna „Energiatõhusus" meetme „Energiasäästu ja taastuvenergia osakaalu suurendamine" tegevuse „Tänavavalgustuse taristu renoveerimine" eesmärkide elluviimiseks.
 • 7. mail alustati Nehatu-Loo-Lagedi teel teekatte taastusremondiga. Remonditava lõigu pikkus on 1 km, töid teostab YIT Eesti AS ning tööde planeeritav lõpp on juuli 2020.

 

Järelvalveametnik Diana Surkova

 • 7. mai vallavalitsuse istungil andis vallavalitsus taotlejale nõusoleku kasutada Saha kabelit 17.07.2020–22.07.2020 filmi „Apteeker Melchiori" filmivõtete tegemiseks.
 • Eelmisel nädalal tuli mitmes Jõelähtme valla külas teostada paikvaatlusi seoses ebaseadusliku ehitustegevusega ning naabritevaheliste tülidega.
 • Neeme külas on ühel kinnistul jätkatud ebaseadusliku ehitustegevusega, kuigi varasemalt on ehitustegevus ettekirjutusega peatatud.
 • Kostirannast laekus kaebus muuli ehituse ja sellega seoses keskkonnakahjude tekitamise kohta ning Ülgase külast laekus kaebus ebaseadusliku lautrikoha ehituse kohta.
 • Kaberneemes vajas sekkumist naabritevaheline tüli aia pärast – kas ühe kodaniku aed sobib Kaberneeme küla miljöösse või mitte.