« Tagasi

Alkohoolse joogi jaemüügi õiguse peatamine riigis tervikuna ajavahemikus kella 22.00 kuni 10.00

Vabariigi Valitsus  
KORRALDUS 
 
 
17. märts 2020 nr 80 
 
 
 
Alkohoolse joogi jaemüügi õiguse peatamine riigis tervikuna ajavahemikus kella 22.00 kuni 10.00 
 
 
Alkoholiseaduse § 36 lõike 1 punkti 1 alusel ja tulenevalt Vabariigi Valitsuse 12. märtsi 2020. a korraldusega nr 76 „Eriolukorra väljakuulutamine Eesti Vabariigi haldusterritooriumil" kehtestatud eriolukorrast: 
 
1. Avaliku korra tagamise huvides peatada riigis tervikuna alkohoolse joogi jaemüügi õigus ajavahemikus kella 22.00 kuni 10.00 kuni eriolukorra lõppemiseni. 
 
2. Punktis 1 sätestatud piirangut ei kohaldata rahvusvahelisel reisijateveol kasutatava vee- või õhusõiduki pardal ning rahvusvahelise lennujaama ja sadama julgestuspiirangu alal asuvale müügikohale.  
 
3. Massiteabevahendite valdajatel ja elektroonilise side ettevõtjatel avaldada korraldus viivitamata, muutmata kujul ja tasuta. 
 
4.  Alkoholiseaduse § 49 lõike 4 kohaselt teostab riiklikku järelevalvet alkohoolse joogi jaemüügiga seonduvate nõuete täitmise ning alkohoolse joogi tarbimise piirangute järgimise üle oma haldusterritooriumil valla- või linnavalitsus. 
 
5. Korraldus jõustub 18. märtsil 2020. a kell 22.00.  
 
Korralduse nõuetekohaselt täitmata jätmisel rakendatakse korrakaitseseaduse § 28 lõikes 2 või 3 nimetatud haldussunnivahendeid.  
 
Korraldust on võimalik vaidlustada halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras. 
 
 
Jüri Ratas Peaminister 
 
 
Taimar Peterkop Riigisekretär