13.02.14

Kaevandamine karjääris

Tehnilise Järelevalve Ametil on valminud infomaterjal, mis annab ülevaate karjääris kaevandamisele kehtestatud nõuetest, kaevandamisõiguse omandamisest, kaevandaja kohustuslikust dokumentatsioonist, riiklikust järelevalvest jne.

Toimetaja: KALEV ALGO
31.08.14

Loo biogaasijaama projekt:

OÜ Biogaas on arendamas Jõelähtme vallas Maardu külas biogaasijaama projekti, mis hakkaks töötlema piirkonna orgaanilisi jääke (peamiselt läga ja sõnnik) metaankääritamise teel. Protsessi käigus tekkivast biogaasist saab toota „rohelist" elektri- ja soojuseenergiat. Juhtivaks biogaasiriigiks Euroopas on Saksamaa, kus biogaasijaamadest on saanud põllumajanduse ja maaelu tavapärane osa. Üldtunnustatud on biogaasijaamadega kaasnev positiivne mõju põllumajandusele, keskkonnakaitsele ja energeetikale. Loo biogaasijaama projektitaotlus on esitatud Keskkonnaivesteeringute Keskusesse investeeringutoetuse saamiseks ning positiivse stsenaariumi korral võiks jaam valmida 2012. a lõpus. Käesolev keskkonnamõjude eelhinnang on kõigile osapooltele läbivaatamiseks ning projekti iseloomu ja mõjudega tutvumiseks.

 

Neeme küla katlamaja jääkreostuse likvideerimise jätkutegevused

1.05.2008 – 10.10.2008 toimus KIKi kaasfinantseerimisel Neeme külas katlamaja jääkreostuse likvideerimine (jääkreostuse alaprogrammi projekt nr 129). Likvideeriti katlamaja ja selle juurde kuuluvad tehnilised rajatised, soojatrass, pumplahoone, mahutipark. Projekti lõppfaasis avastati täiendav reostuskolle naaberkrundil, kus asub valla vee-ettevõttele kuuluv reovee pumpla.
Nimetatud objekti jääkreostus on kavas likvideerida juunikuu jooksul. Tööde täpsema sisu ja informatsiooni hankedokumentide kohta saab alljärgnevalt aadressilt: indrek.maekungas@joelahtme.ee

ERL planeeringute juhis ja andmebaas veebis

Täna lanseerib Eesti Roheline Liikumine (ERL) internetis aktiivsele kodanikule mõeldud abimehe – Osalusaabitsa. Selles antakse nõu juhtumiteks, kus näiteks pool parki läheb arenduse alla või kui naabrusesse plaanitakse uut prügilat. Kohvi ja küpsistega seminari asemel tehakse juhise esitluse internetis ja kolm päeva järjest ettekanded on vaadatavad videopildis ning tekkinud küsimustele vastatakse telefoni teel.

Aadressil www.eko.org.ee/osalusaabits asuva Osalusaabitsa üks osa - osalusjuhend - räägib sellest, kuidas otsuste tegemisel kaasa rääkida, et hiljem poleks põhjust tagajärgede üle kurtmiseks.  Lisaks juhendile on loodud andmebaas hetkel 70 juhtumiga üle Eesti, milles Eesti Roheline Liikumine on ettepanekute ja aeg-ajalt ka vastuväidetega sekkunud tehaste, kaevanduste, kinnisvaraarenduste jms loomisesse.

Julgustamaks kodanikke juhendit lugema ja kohalikus elus sõna sekka ütlema, sõnas 5-aastat keskkonnaametnikuna töötanud Osalusaabitsa üks autoreid Anu Kõnnusaar: „Ärge kartke ametiasutustega suhtlemist ning nende kohati tõrjuvat hoiakut. Küsige nende käest vajalikku nõu ja infot. Pidage meeles, et kuigi ametnikud teavad seadusi tõenäoliselt täpsemini kui teie, on palju asju, milles võite ise olla targem." Teine Osalusaabitsa autoritest, jurist Liis Keerberg lisas: „Vahel tõlgendavad ametnikud seadust poliitilisest survest tingitud viisil. Ärge sellest heituge - ka lihtsa „talupoja-mõistuse" ning loogikaga on võimalik ennast kehtestada."

Osalusaabits on kirjutatud ERL-i 7-aastase praktika põhjal kodanike abistamisel planeeringute, keskkonnamõju hindamiste ja keskkonnalubadega seonduva osas.

Lisainfo:

  • Anu Kõnnusaar
  • Üks Osalusaabitsa koostajatest
  • 56253968

 

Toimetaja: KALEV ALGO