5.07.21

Jõelähtme Vallavalitsus viib ellu projekti "Tervikliku sotsiaalhoolekandelise abi mudeli välja arendamine ja kasutusele võtmine hoolduskoormusega tööealiste inimeste toetamiseks Jõelähtme vallas"

Meetme 2.2 Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused tegevus 2.2.1 „Eakatele, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimestele ning nende pereliikmetele töölesaamist toetavad hoolekandeteenused" 

Projekt "Tervikliku sotsiaalhoolekandelise abi mudeli välja arendamine ja

kasutusele võtmine hoolduskoormusega tööealiste inimeste toetamiseks Jõelähtme vallas "

Projekti number: 2014-2020.2.02.19-0209

Projekti periood: 01.01.2020-31.12.2021

Projekti maksumus kokku: 198 910,00 eurot, millest ESF toetus on 149 182,50 eurot - 75%.

 

Projekti eesmärk on tööealise inimese hoolduskoormuse vähendamine ning tööturule

sisenemise või tööturul jätkamise toetamine või tööealise erivajadustega inimese

toimetuleku toetamine tööturule sisenemise või tööturul jätkamise võimekuse

suurendamiseks 

Projekti tulemusena on tervikliku sotsiaalhoolekandelise abi mudeli toel vähendatud vähemalt 60 tööealise inimese hoolduskoormust ning vähemalt 50% neist on tööturul.

Projekti tulemuseni jõudmiseks:

  • Arendatakse välja ja võetakse kasutusele tervikliku sotsiaalhoolekandelise abi mudel.
  • Pakutakse hoolduskoormusega inimestele nende vajadustest ja isiklikest eelistustest lähtuvalt võimalust osaleda tugigruppides ja/või saada individuaalset nõustamist.
  • Mudeli järjepidevaks arendamiseks kaasatakse ekspert, kogutakse ja analüüsitakse järjepidevalt tagasisidet ning tehakse vajalikke parandusi.
  • Hoolduskoormusega inimestele ja hooldusvajadusega inimestele, samuti abi osutajatele hüvitatakse teenuse osutamiseks vajaliku transpordiga seotud kulutused.
  • Jõelähtme valla päevakeskuses Kostivere alevikus Mõisa tee 2a-3 remonditakse ruumid hooldustoimingute ja päevahoiuteenuse osutamiseks. Täna päevakeskusena kasutatavasse hoonesse luuakse remondi tulemusena uus ligipääsetav sissepääs ning kohandatud pesemis- ja tualettruum, mis on vajalikud päevahoiuteenuse osutamiseks ja hooldustoiminguteks.
  • Mudeli sisuks olevate integreeritud hoolekandeteenuste osutamiseks võetakse tööle hooldustöötajad, kellele kindlustatakse vajalik väljaõpe ja motiveeriv töötasu.

Lisainfo: Pilleriin Kurg 5300 1542, pilleriin.kurg@joelahtme.ee

 

PILOOTPROJEKT "ISIKUKESKSE ERIHOOLEKANDE TEENUSMUDEL RAKENDAMINE KOHALIKUS OMAVALITSUSES"

 

Jõelähtme Vallavalitsus osaleb Sotsiaalkindlustusametiga pilootprojektis „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses", mis kestab 01.10.2019 – 31.12.2021.

Sihtrühmaks on raske, sügava või püsiva kuluga psüühilise  erivajadusega tööealised inimesed (16.eluaastast kuni vanaduspensioni eani), kes samal ajal ei ole erihoolekandeteenuse kasutajad ja vajadusel ka nende perekonnad.

Uus teenusmudel toetab psüühilise erivajadusega inimeste ühiskonnaelus osalemist ja kaasamist kogukonna tasandil, sh psüühilise erivajadusega inimeste võimetekohast osalemist tööhõives.

Projekti eesmärk on parandada abivajaduse varajast märkamist ja suurendada projekti sihtrühmale vajalike teenuste kättesaadavust, arendades välja teenusmudeli kus psüühilise erivajadusega inimesele ja tema lähedastele osutatakse abi ühe tervikuna, lähtudes inimesest ja tema perekonna vajadustest. Selleks on teenuste tegevused jagatud teenuskomponentideks, mida on võimalik paindlikult kombineerida ja kohandada vastavalt inimese abivajadusele.

Projektis saab osaleda kuni 20 abivajajat. Selleks, et abivajajad saaksid liituda antud võimalusega, tuleb ühendust võtta projekti Jõelähtme Vallavalitsuse juhtumikorraldajaga: Anne Jegorova, tel: 528 6497, e-post: anne.jegorova@joelahtme.ee.

Jõelähtme Vallavalitsusel on teenuste arendamisel ja baasteenuste läbiviimisel koostööpartneriks Jõelähtme Valla Päevakeskus.

Seotud failid: 
ISTE Hinnakiri

 

Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme tegevuse 2.5.2 „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" I taotlusvoor

 

Projekt „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine Jõelähtme vallas"

Projekti number 2014-2020.2.05.18-0148

Projekti periood 01.08.2018-31.07.2019

Projekti maksumus kokku on 18 744 eurot, millest ERF toetus on 15 932,40 eurot ja Jõelähtme Vallavalituse omaosalus kuni 2 811,60 eurot.

Tegevuse eesmärk on tagada puudega inimestele paremad elamis-, õppimis- ja töötamistingimused. Meetme tegevusest toetatakse kohanduse saaja eluruumi kohandamist: liikuvusega seotud toimingute parandamiseks, sealhulgas eluruumi sissepääsu, hoone välisukse ja eluruumi vahelise käigutee, hoone ja selle territooriumile sissepääsu või piirde kohandamist; hügieenitoimingute parandamiseks; köögitoimingute parandamiseks.

Projekti tulemusena on kohandatud 3 tööealise puudega inimese eluase
erivajadustele vastavaks ning loodud paremad elamis-, õppimis- ja
töötamistingimused.

 

Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme tegevuse 2.5.2 „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" II taotlusvoor

 

Projekt „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine Jõelähtme vallas (II voor)"

Projekti number 2014-2020.2.05.19-0184

Projekti periood 01.08.2019 - 31.07.2020

Projekti maksumus kokku on 14 032,00 eurot, millest ERF toetus on 11 927,20 eurot (85%) ja Jõelähtme Vallavalituse omaosalus 2 104,80 eurot.

Tegevuse eesmärk on tagada puudega inimestele paremad elamis-, õppimis- ja töötamistingimused. Meetme tegevusest toetatakse kohanduse saaja eluruumi kohandamist: liikuvusega seotud toimingute parandamiseks, sealhulgas eluruumi sissepääsu, hoone välisukse ja eluruumi vahelise käigutee, hoone ja selle territooriumile sissepääsu või piirde kohandamist; hügieenitoimingute parandamiseks; köögitoimingute parandamiseks.

Projekti tulemusena on kohandatud 3 tööealise puudega inimese eluase
erivajadustele vastavaks ning loodud paremad elamis-, õppimis- ja
töötamistingimused.

Toimetaja: KALEV ALGO