1.09.21
  1. Jõelähtme valla jäätmehoolduseeskiri
  2. Jõelähtme valla jäätmevaldajate registri asutamine ja põhimääruse kinnitamine
  3. Jäätmeveo hinnakiri
  4. Ühismahuti kasutemise kokkulepe

Vastavalt Jäätmeseaduse § 66-le on omavalitsusel kohustus oma haldusterritooriumil korraldada olmejäätmete
kogumine ja vedu selleks ettenähtud jäätmekäitluskohta. MTÜ Jäätmehalduskeskus korraldas riigihanke
segaolmejäätmete, paberi- ja kartongi, biolagunevate köögi- ja sööklajäätmete, biolagunevate aia- ja
haljastusjäätmete, suurjäätmete ja pakendi vedaja leidmiseks Jõelähtme ja Raasiku valla territooriumil. Hankel
osalenud ettevõtetest esitas soodsama pakkumise Eesti Keskkonnateenused AS kellele omistati nimetatud
korraldatud jäätmeveo piirkonnas jäätmeveo ainuõigus kuni 28.02.2022
Alates 1. märtsist 2019 teostab Jõelähtme ja Raasiku valdades segaolmejäätmete, paberi- ja kartongijäätmete,
biolagunevate köögi- ja sööklajäätmete, aia- ja haljastusjäätmete, suurjäätmete ja pakendi vedu ja kogumist
MTÜ Jäätmehalduskeskusega sõlmitud lepingu alusel AS Eesti Keskkonnateenused.

 

Segaolmejäätmete minimaalsed veosagedused on tiheasustusalal väikeelamute juurest kord 4 nädala jooksul,
korterelamute (5 ja enam korterit) ja asutuste juurest vähemalt kord nädala jooksul, hajaasustusalal juurest kord
12 nädala jooksul.

 

Biolagunevate köögi-ja sööklajäätmete vähim veosagedus on kord 2 nädala jooksul.
Segaolmejäätmete ja biolagunevate jäätmete süvakogumismahutit tuleb tühjendada vähemalt kord nelja nädala
jooksul.

 

Paberi- ja kartongjäätmete ja pakendimahutite tühjendus võib toimuda vastavalt vajadusele.

 

Suurjäätmed vedu teostatakse kord 28 päeva jooksul kirjaliku tellimuse alusel. Tellimuses peab olema märgitud
jäätmete kogus ja kirjeldus, maksimaalne kogus ühe majapidamise kohta ühe veokorra kohta on kuni 5m3.
Suurjäätmed on mööbliesemed, vaibad, madratsid, kardinapuud, jõulukuused jms mis jäätmemahutisse esemete
suuruse tõttu ära ei mahu. Suurjäätmetena ei käsitleta ehitusjäätmeid, suuremõõtmelised probleemtooteid (nt.
autoromud, auto rehvid, elektroonikaromud või nende osad).

 

Aia- ja haljastusjäätmete vedu teostatakse kord 14 päeva jooksul perioodil 1.aprill kuni 1.november. Jäätmed
peavad olema pakendatud läbipaistvasse kuni 200 liitrisesse pealt suletud kilekotti. Maksimaalne kogus ühe
majapidamise kohta veokorral on kuni 20 kotti.

 

Jäätmevaldajal, kes kinnistul ei ela või kinnistut ei kasuta, on õigus esitada Jõelähtme Vallavalitsusele taotlus enda tähtajaliseks ja erandkorras korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemiseks.

 

Lisainfo: https://www.keskkonnateenused.ee/kodukliendile/korraldatud-j%C3%A4%C3%A4tmevedu/hinnakiri/?pricelist_name=J%C3%B5el%C3%A4htme+vald&lang=et&pricelist=196-J%C3%B5el%C3%A4htme+vald

Reovee või õli sisaldavate vedeljäätmete äravedu paakautoga. 

Töid on võimalik teostada kuni 30 meetri kauguselt ja kuni 8 meetri sügavuselt. Vedeljäätmete kogumiseks pakub Ragn-Sells ka erineva suurusega mahuteid suurusega alates 1m3.  Reovesi reeglina purgitakse eeltöötlemiseks reoveepuhastusseadmetesse. Õli sisaldavad jäätmed läbivad eeltöötluse ning seejärel segatakse nad jäätmekütuseks, mida kasutatakse tootmisettevõtete energiatarbe rahuldamiseks.
Infotelefon 15155, info@ragnsells.ee

 

Vaata jäätmete liigiti kogumise juhendit eesti viipekeeles SIIN

Toimetaja: KALEV ALGO