2.06.20

 

Keskkonnaloa muutmise taotluse menetlusse võtmisest teavitamine, muudetud keskkonnaloa eelnõu ja keskkonnaloa muutmise korralduse eelnõu edastamine

Keskkonnaamet annab teada, et on võtnud menetlusse Adven Eesti AS-i (registrikood: 10549075; aadress: Harju

maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, Kassi tn 13, 12618, edaspidi ka ettevõte) poolt 12.02.2020 esitatud
keskkonnaloa muutmise taotluse koos lubatud heitkoguste projektiga (registreeritud Keskkonnaameti
keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS nr DM-108613-1 all). Keskkonnaloa nr L.ÕV.HA-50285 muutmist
taotletakse seoses uue põletusseadme, biomassikatla, paigaldamisega. Katlamaja asub aadressil Urke tn 4,
Kostivere alevik, Jõelähtme vald, Harju maakond (katastritunnus: 24504:008:0792).
Ettevõtte põhitegevusala on auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine (EMTAK 35301). Statsionaarseid
heiteallikaid on ettevõttel kaks: biomassikatla korsten ja maagaasikatla korsten. Adven Eesti AS vajab
õhusaasteluba tulenevalt keskkonnaministri 14.12.2016 määruse nr 67 „Tegevuse künnisvõimsused ja saasteainete
heidete künniskogused, millest alates on käitise tegevuse jaoks nõutav õhusaasteluba" (edaspidi määrus nr 67)
kohaselt, sest mitmete saasteainete aastane heitkogus ja gaasikatla võimsus ületab määruses nr 67 välja toodud
künniskoguse või künnisvõimsuse.
Biomassikatla nimisoojusvõimsus on 0,988 MWth. Olemasoleva maagaasikatla nimisoojusvõimsus on 8,791
MWth. Mõlema katla eeldatav töötundide arv aastas on kuni 6 500. Biomassikatlas kasutatakse kütusena olenevalt
turusituatsioonist kas turvast (kuni 1 300 tonni aastas) või hakkepuitu (kuni 1 600 tonni aastas). Gaasikatlas
kasutatakse kütusena maagaasi kuni 420 tuh Nm3 aastas. Püüdeseadmena on biomassikatla juures kasutusel ka
tsüklon, mille puhastusaste summaarsete tahkete osakeste (PM-sum) juures on 70%. Ettevõtte tootmisterritoorium
ei asu kaitse- ega hoiualal, Natura 2000 linnu- ega loodusalal, kaitstavad loodusobjektid territooriumil puuduvad.
Keskkonnaloa taotlusmaterjalidega saab tutvuda siin.

 

Keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine

Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (edaspidi KeÜS) § 43 lõike 1 alusel teatab Keskkonnaamet, et on menetlusse võtnud Paekivitoodete tehase osaühingu (registrikood 10022037; aadress Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Peterburi tee 34, 11415) 23.04.2020 esitatud taotlusmaterjalid (registreeritud keskkonnaotsuste infosüsteemis 23.04.2020 nr DM-109081-3 all) keskkonnaloa nr L.ÕV/328416 muutmiseks aadressil Harju maakond, Jõelähtme vald, Maardu küla, 74210.

Muudetava keskkonnaloaga kavandatud tegevus on saasteainete viimine paiksest heiteallikast välisõhku. Loa taotleja ärinimi on Paekivitoodete tehase osaühing (edaspidi ka käitis). Käitise põhitegevuseks on killustiku tootmine (EMTAKi kood 08122). Tootmisterritooriumi aadress on Harju maakond, Jõelähtme vald, Maardu küla, 74210 (katastritunnused 24501:001:1557, 24501:001:1562, 24501:001:1545, 24501:001:1558, 24501:001:1561, 24501:001:1550, 24501:001:1563, 24501:001:1553, 24501:001:1554, 24501:001:1549, 24501:001:1560; sihtotstarve tootmismaa 50%, ärimaa 50% katastritunnused 24504:003:0790, 24501:001:1546 sihtotstarve mäetööstusmaa 50%, maatulundusmaa 50%; katastritunnused 24504:003:0562; 24501:001:0715; sihtotstarve maatulundusmaa 100%). Käitisel on kolm heiteallikat: purustus- ja sorteerimissõlm PSS, hüdrovasaraga kobestustööd ja lõhkamine. Purustus- ja sorteerimissõlme põletusseadme soosjussisendile vastav nimisoojusvõimsus on 0,539 MWth, kütusena kasutatakse kuni 240 tonni diiselkütust. Tootmine toimub vastavalt nõudmisele.

Käitis taotleb tähtajatu kehtivusega keskkonnaloa muutmist seoses karjääri territooriumi muutumisega. Samuti asendatakse praegune poolmobiilne purustus-sorteerimissõlm mobiilse purustussorteerimissõlmega. Keskkonnaloa muutmise taotlus on kättesaadav Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS (https://kotkas.envir.ee/permits/public_document_view?represented_id=&document_id=23914).

 

Keskkonnaloa menetlusse võtmisest teavitamine

Keskkonnaamet on menetlusse võtnud OÜ Koljunuki Sadam (registrikood 11507305, aadress Nuki tee 10/12, Ülgase küla, Jõelähtme vald, Harju maakond, 74220, edaspidi taotleja) esitas 13.05.2020 keskkonnaloa taotluse vee erikasutuseks (edaspidi taotlus).

Taotluse kohaselt soovitakse teostada Koljunuki sadama (Nuki tee, Ülgase küla, Jõelähtme vald, Harju maakond, katastritunnus 24501:001:0332, registriosa nr 12927702) akvatooriumi regulaarset
hooldussüvendamist keskmiselt 400 m³ aastas, 10 aasta jooksul kuni 4000 m³. Süvendatav pinnas ladustatakse sadama kinnistu kaldale (keskpunkti koordinaadid X 6596865 / Y 561700).

Keskkonnaluba taotletakse perioodiks 01.07.2020 kuni 01.04.2030

Materjalid on leitavad- https://kotkas.envir.ee/permits/public_application_details?represented_id=&proceeding_id=10020&application_id=1003819

Toimetaja: KALEV ALGO