22.02.21

 

Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (edaspidi KeÜS) § 43 lõike 1 alusel teatab Keskkonnaamet, et on menetlusse võtnud Aktsiaseltsi FAVOR (registrikood 10258449; aadress Harju maakond, Jõelähtme vald, Liivamäe küla, Loovälja tee 11, 74207) 14.02.2021 esitatud taotlusmaterjalid (registreeritud keskkonnaotsuste infosüsteemis 14.02.2021 nr DM-111997-8 all).

Keskkonnaamet on andnud 04.05.2017 Aktsiaseltsile FAVOR keskkonnaloa nr L.ÕV/329057 mehaanilisel metallitöötlusel tekkivate saasteainete välisõhku paiskamiseks. Ettevõte on esitanud loa muutmistaotluse seoses muutustega heiteallikate koosseisus, kuna tootmishoonesse paigutatakse uus pulbervärvimise liin. Samuti lisandub üks uus laserlõikuspink ning mõningal määral muutub ka lahusteid sisaldavate kemikaalide kasutamine

Aktsiaseltsi FAVOR põhitegevuseks on mehaaniline metallitöötlus (EMTAKi kood 25261). Tootmisterritooriumi aadress on Harju maakond, Jõelähtme vald, Liivamäe küla, Loovälja tee 11, 74207 (katastritunnus 24501:001:0399; sihtotstarve: tootmismaa 75%, ärimaa 25%). Käitisel on seitse heiteallikat: põletusseadmete neli korstnat, tsehhi üldventilatsiooniava, lihvimiskambri väljatõmbeava, ning diiselkütuse tankla. Põletusseadmete soosjussisendile vastav summaarne nimisoojusvõimsus on 2,504 MWth, kütusena kasutatakse kuni 1229 tuh m3 maagaasi.

Tootmishoone ja tootmine on jagatud erinevateks aladeks, milles toimuvad detailide puhastus kemikaalidega, lõikamis- ja keevitustööd, lihvimine ning pulbervärvimine. Tootmises kasutatakse pindade puhastamiseks kuni 2,467 tonni erinevaid kemikaale, millest eraldub kuni 1,474 tonni lenduvaid orgaanilisi ühendeid aastas. Lähim kaitstav loodusobjekt on III kategooria kaitsealuse liigi (kahkjaspunane sõrmkäpp (Dactylorhiza incarnata)) leiukoht (KLO9321310), mis asub u 335 m kaugusel põhja suunas. Lähim Natura 2000 ala on Pirita jõe hoiuala (KLO2000005), mis asub tootmisterritooriumist u 1,6 km kaugusel.

Keskkonnaloa muutmise taotlus on kättesaadav - https://kotkas.envir.ee/permits/public_application_details?represented_id=&proceeding_id=12072&application_id=1006310

 

Keskkonnaamet andis Anatoli Kanajev-le (isikukood 34705090261) 22.06.2016 korraldusega nr KKO 1-3/16/1747 „Anatoli Kanajevile vee erikasutusloa andmine" vee erikasutusloa nr L.VV/327901 olemasoleva sadama puhastussüvendamiseks, mahus kuni 1000 m³ viie aasta jooksul. Süvendatud pinnas (liiv) paigutatakse muulile ja selle taha. Sadam asub Harjumaal, Jõelähtme vallas, Haapse külas, Naudingu kinnistuga (katastritunnus 24501:001:0792) piirneval alal Kolga lahes. Anatoli Kanajev esitas 16.02.2021 Keskkonnaametile vee erikasutuse keskkonnaloa nr L.VV/327901 muutmise taotluse (edaspidi taotlus). Kuna sadam vajab regulaarset hooldussüvendamist soovitakse korrigeerida veeloaga lubatava tegevuse mahtu ja muuta veeloa lõppemise kuupäeva (hooldussüvendus kuni 2000 m³ kümne aasta jooksul).

Veeloa muutmise taotluse ja muude asjasse puutuvate dokumentidega saab tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis - https://kotkas.envir.ee/permits/public_application_details?represented_id=&proceeding_id=14842&application_id=1007113.

 

Toimetaja: KALEV ALGO