14.07.21

 

Teade veeloa taotluse menetlusse võtmise kohta

Jõelähtme Vallavalitsus teatab, et Keskkonnaamet võtnud menetlusse OÜ HENNOLENNO (registrikood 10326910, aadress Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Pärnu mnt 141, 11314) 04.06.2021 esitatud keskkonnaloa nr T-KL/1008257-3 taotluse. Ettevõte taotleb keskkonnaluba veekogumise, - töötluse ja -varustuseks (EMTAK kood 36001) Harju maakonnas Jõelähtme vallas Neeme külas Hennolenno kinnistul (katastritunnus 24505:001:0091) olevast puurkaevust (katastritunnus 14612).

Keskkonnaloa nr T-KL/1008257-3 taotluse ja muude asjasse puutuvate dokumentidega saab tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS (https://kotkas.envir.ee/) menetluse nr M-115892 all. Soovi korral saab põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid taotlusele esitada kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee.

 

Keskkonnaamet annab teada, et on võtnud menetlusse Thermory AS (registrikood 10278819; aadress Lõõtsa tn 1a, Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 11415; edaspidi ka ettevõte) 07.05.2021 esitatud paiksest heiteallikast saasteainete välisõhku väljutamise keskkonnaloa (edaspidi ka keskkonnaluba) nr L.ÕV/324637 muutmise taotluse. Nõuete kohased taotlusmaterjalid on registreeritud Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemis (edaspidi ka KOTKAS) 07.05.2021 dokumendi nr DM-114952-5 all ja menetluse nr M-114952 all. Thermory AS-ile on Keskkonnaamet andnud 09.04.2014 korraldusega nr HJR 1-15/11/327 tähtajatu kehtivusega keskkonnaloa nr L.ÕV/324637, mis annab õiguse väljutada saasteaineid välisõhku Harju maakonnas Jõelähtme vallas Loo alevikus Saha tee 25 (registriosa nr 6228002; katastritunnus 24504:003:0363) ja Järve tee 4 (registriosa nr 2896350; katastritunnus 24501:001:1036) kinnistutel asuvast käitisest. Ettevõtte põhitegevusalaks on puidu saagimine ja hööveldamine (EMTAK kood 1610) ja muud tegevusalad, millele luba taotletakse, on kokkupandavate puitehitiste (saunad, suvilad, majad) ja nende elementide tootmine (EMTAK kood 16232) ning auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine (EMTAK kood 35301). Käitises toimub puitmaterjali töötlemine eesmärgiga toota termopuidust terrassi-, voodri- ja põrandalaudu, saunamaterjali jm. Ettevõte taotleb keskkonnaloa muutmist seoses kavandatava tootmisala laienemisega Liivamäe küla Linnuka tee 14 (registriosa nr 7379650; katastritunnus 24501:001:0735) ja Linnuka tee 12 (registriosa nr 7379550; katastritunnus 24501:001:0734) kinnistutele, kuhu planeeritakse rajada neli uut termotöötlusahju ja üks katlamaja. Kavandatava tegevuse käigus suurenevad tootmismahud ning välisõhku väljutatavate saasteainete heitkogused, sealhulgas puidu termilisel töötlemisel tekkivate ja välisõhku eralduvate spetsiifilise lõhnaga ühendite kontsentratsioon, mis võivad tekitada lähipiirkonnas lõhnahäiringuid. Käitisesse on planeeritud koos kavandatava laiendusega kokku 13 heiteallikat: katlamajade korstnad (5 tk) ja puidu termilise töötlemise termoahjude väljalasud (8tk). Ettevõte katlamajad ja termoahjud töötavad ööpäevaringselt kõik päevad aastas. Käitise põletusseadmete summaarne soojussisendile vastav nimisoojusvõimsus on 7,76 MWth ning põletusseadmete tarbeks planeeritakse aastas tarvitada kuni 1800 tonni puidujäätmeid ning 3400 tuh m3 maagaasi.

Ettevõtte tootmisterritooriumit ümbritsevad transpordi-, tootmis- ning maatulundusmaa

sihtotstarbega kinnistud. Lähim elamu paikneb Saha tee 28 kinnistul (registriosa nr 9516802; katastritunnus 24501:001:1912) käitise tootmisterritooriumi piirist ca 70 m kaugusel kagu suunas. Maa-ameti looduskaitse ja Natura 2000 kaardi andmetel ei paikne tootmisterritooriumil ega selle vahetus läheduses kaitstavaid loodusobjekte ega Natura 2000 alasid.

Materjaid on leitavad SIIT.

 

 

Toimetaja: KALEV ALGO