13.02.14

Keskkonnainspektsioon on Keskkonnaministeeriumi valitsemisalas olev riigiasutus, mis koordineerib ja teostab looduskeskkonna ja -varade kasutamise alast järelevalvet, kohaldades seaduses ettenähtud juhtudel riikliku sunni vahendeid.
Keskkonnainspektsioon on keskkonnaalaste seaduserikkumiste puhul kohtuväliseks menetlejaks ning teeb esmaseid uurimistoiminguid kriminaalasjades.

Eestis teevad keskkonnajärelevalvet veel mitmed asutused ja institutsioonid, nagu Maa-amet, kohalikud omavalitsused, Eesti Politsei, Piirivalveamet, Maksu- ja Tolliamet jt, kuid Keskkonnainspektsioon teeb ainsana järelevalvet ning menetleb õigusrikkumisi kõigis keskkonnakaitse valdkondades. Keskkonnajärelevalve edukus sõltub paljuski erinevate asutuste koostööst.

Keskkonnainspektsioonil on tihedad koostöösidemed Eesti Politsei, Piirivalve, Päästeameti, Maksu- ja Tolliameti, Veterinaar- ja Toiduameti, Veeteede Ameti ja mitmete teiste ametkondadega. Mitmete koostööpartneritega on sõlmitud ka koostöölepped.

Keskkonnainspektsioon ja Politseiamet sõlmisid koostöölepingu juba 2003. aastal. Tollal olid suureks probleemiks ebaseaduslikud raied ja metsavargused ning sellepärast puudutaski koostööleping metsaalast järelevalvet.

Päästeametiga on kokku lepitud teabevahetuse ja koordineeritud tegutsemise põhimõtted avariiliste keskkonnareostuste ja metsatulekahjude korral, loomade abitusse olukorda sattumise juhtudel ning kemikaaliseaduse järelevalvel.
Piirivalvega käib koostöö kalapüügijärelevalves ning merereostuste puhul. Piirivalve tegeleb mereseire ja reostuse likvideerimisega merel, Keskkonnainspektsioon tegeleb süüdlase väljaselgitamise ja tõendusmaterjali kogumisega.

Veterinaar- ja Toiduametiga on sõlmitud 2005. aastal koostöölepe kalapüüdjate ja -käitlejate kontrolli tõhustamiseks.

2008. aastal sõlmisid Keskkonnainspektsioon ning Maksu- ja Tolliamet kokkuleppe, mis reguleerib kahe ameti koostööd õigusrikkumiste ärahoidmisel, avastamisel ja tõkestamisel ühiste kontrollihuvidega seotud valdkondades. Olulisemad ühishuviga valdkonnad on näiteks kalanduse ja metsanduse järelevalve, jäätmete ja osoonikihti kahandavate ainete kontroll ning CITES konventsiooni järelevalve.

Rahvusvahelise koostöö raames on Keskkonnainspektsioon juba aastaid osalenud IMPELi (Euroopa Liidu keskkonnajärelevalve koostöövõrgustik) ning INECE (rahvusvaheline keskkonnajärelevalve koostöövõrgustik) projektides.

Keskkonnajärelevalve seaduse kohaselt on Keskkonnainspektsioonil kohustus koguda keskkonnajäelevalve andmeid.

Peamiseks keskkonnajärelevalvet reguleerivaks õigusaktiks on keskkonnajärelevalve seadus. 

Keskkonnaalased õigusnormid on kirjas iga valdkonna eriseaduses, nagu metsaseadus, kalapüügiseadus, jahiseadus, veeseadus, jäätmeseadus, välisõhu kaitse seadus, kemikaaliseadus, maapõueseadus, looduskaitseseadus, kiirgusseadus jt.

Õigusrikkumiste menetlemisel lähtuvad inspektorid väärteomenetluse, kriminaalmenetluse ja karistusseadustikust.

Telefon 1313

 

Liikuv õhulabor

Toimetaja: KALEV ALGO