« Tagasi

Ülevaate eriolukorrast Jõelähtme vallas

Selle nädalaga algas Eestis eriolukorra neljas nädal, mil harjumuspärane igapäevaelu on teadmata ajaks pausile pandud ning mitmete tuhandete inimeste senine elukorraldus sootuks peapeale pöördunud.

Anname ülevaate eriolukorrast Jõelähtme vallas
🔹Valla kolm üldhariduskooli ning huvikool jätkavad distantsõppel. Õpetajad viivad videosilla vahendusel läbi veebitunde.
🔹Valla lasteaiad on jätkuvalt avatud nende lapsevanemate jaoks, kel on teenuse järele hädavajadus. Kõik, kel on see võimalik, palutakse jätta lapsed koju.
🔹 Koolides ja lasteaedades töötavad psühholoogid pakuvad psühholoogilist teenust asutuses õppivatele laste peredele. Abi pakutakse telefoni või meili teel, vajalikud kontaktid leiab kooli/lasteaia koduleheküljelt.
🔹Raamatukogudes kehtivad täiendavad piirangud. 30. märtsist on kõik valla raamatukogud lugejatele avatud ainult ühel päeval nädalas. Esmaspäeval on avatud: Loo raamatukogu 11.00- 19.00; Kostivere raamatukogu 11.00- 18.00; Neeme raamatukogu 11.00- 18.00. Laupäeval on avatud: Jõelähtme raamatukogu 10.00- 13.00; Kaberneeme raamatukogu 10.00- 14.00. Toimub kontaktivaba laenutamine ja tagastamine. Laenutamine toimub vaid ettetellimise alusel (telefoni, e-posti või URRAM-i kaudu).
🔹Valla noorsootöö- ja spordispetsialist Liisi Vesselov annab ülevaate noorsoopatrulli tähelepanekutest möödunud nädala kohta. „Peale staadionitele ajaliste piirangute kehtestamist võis märgata Loo staadionil varajasi treenijaid ja päeva peale ka hetki, kus korraga oli tegevuses kuni 10 inimest. Olukorda uurides selgus, et keegi siiski piiranguid ei olnud rikkunud – tegemist oli koos mängivate peredega, kes hoidsid vajalikku distantsi ja mängisid ka erinevate väravate all. Täname kõiki väikelaste vanemaid, kes mänguväljakute sulgemisse on mõistvalt suhtunud ja oma lastele seniks ohutumad mängukohad leidnud. Õhtusel ajal võis märgata Kostiveres korraga palju poodlejaid. Võimalusel vältida tavapärast poekülastamise aega. Patrulli tehes tuleb jätkuvalt vestelda nii noorte kui ka täiskasvanutega, kes 2+2 reeglist kinni ei pea, kuid näha on ka tänavatel väga eeskujulikku käitumist. Kutsume ikka üles ka kogukonda märkama ja selgitama olukorra tõsidust, kui näete kogunemisi. Ilmad lähevad järjest ilusamaks ja kutsuvamaks just meie valla kaunitesse kohtadesse veekogude ääres, kuid siin tasub ka meeles pidada, kui näete vähemalt kuute autot parkimas, siis tuleks leida uus ja inimtühjem koht! Noorsoo patrull jätkab tänavatööd!"
🔹Vallavalitsuse sotsiaalosakond on saanud valla sotsiaaltööspetsialistide ja hooldustöötajate jaoks juurde vajaminevaid kaitsevahendeid. Koduhooldustöötajad külastavad regulaarselt abivajajaid kliente, aitavad poest toidukraami tuua ning apteegist ravimeid.
Vallavalitsuse sotsiaalosakonnas tavapärastel aegadel vastuvõttu ei toimu, samuti ei toimu sotsiaaltööspetsialisti vastuvõttu Loo kultuurikeskuses ega Jõelähtme valla päevakeskuses. Mure korral saab sotsiaaltööspetsialistidega alati telefoni teel ühendust võtta: sotsiaalnõunik Kristiina Välba, 5308 6476; sotsiaaltööspetsialist Liis Koppel, 520 4763; sotsiaaltööspetsialist Liivi Vain, telefon 520 1429.
🔹Abivajavate inimeste (nt üksi elavad eakad ) kohta palume saata info vallavalitsuse lastekaitse- ja sotsiaaltööspetsialist Anne Jegorova e-aadressil anne.jegorova@joelahtme.ee või tel 528 6497
🔹Jõelähtme vallavalitsus pakub abivajavatele peredele toiduabi. Pakke jagatakse vajadusepõhiselt nendele peredele, kellel on valitseva eriolukorra tõttu tekkinud majanduslikud raskused. Toidupaki vajadusest palume teada anda sotsiaalnõunikule Kristiina Välbale, kristiina.valba@joelahtme.ee.
🔹 Valla koduleheküljel uudiste rubriigist leiab koondnimekirja nendest ettevõtetest ning teenusepakkujatest, kes teostavad toidukaupade kojuvedu ka Jõelähtme valla piires.
🔹 Valla noorsootöötajad toimetavad virtuaalselt. Lisainfo ja osalemine kirjutades Facebook´i messengeri: Jõelähtme Noorsootöötajad
🔹 Ümberkorraldused Jõelähtme valla perearstide töös: peatatud on perearstikeskuste plaanilised vastuvõtud ja ennetustegevus. Tervete imikute vastuvõtt jätkub kokkuleppel perearstikeskusega. Perearstikeskusesse pöörduda telefoni ja e-posti teel ning ainult tervisemuredega. Tervisetõendeid hetkel ei väljastata. Perearstikeskusse tohib kohale tulla ainult eelneval kokkuleppel ja täpselt õigeks ajaks, et vältida ootekoridoris inimestevahelisi kontakte. Vastuvõtule tuleku vajalikkuse otsustab telefoni vastu võtnud õde või arst. Perearstikeskusse vastuvõtule kutsutakse vaid inimesed, kelle puhul on kahtlus, et tal on meditsiinilist sekkumist vajav seisund. Retseptide pikendamine toimub ainult telefoni või e-posti teel.
🔹 Vallavalitsus ja volikogu töötavad distantsilt ja täidavad kõiki omavalitsustele seadusega pandud ülesandeid.

Hoidu massikogunemistest, jälgi 2+2 reeglit ja püsi terve!


13.03.20
COVID-19 leviku tõkestamise meetmed Jõelähtme valla asutustes
 
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 50 lg 1 p 3 ja nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse § 24 alusel ning seoses koroonaviiruse (COVID-19 viirus) levikuohuga ja selle tõkestamise vajadusega võtta Jõelähtme Vallavalitsuses ja hallatavates asutustes (edaspidi asutus) organisatsiooni töökorralduse ja inimeste tervise kaitse tagamiseks tarvitusele alljärgnevad meetmed:
 
 1. Asutustel tagada nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse §-s 24 sätestatud tööandja kohustute täitmine ning võtta tarvitusele selleks vajalikud abinõud, sealhulgas:
  1. mitte planeerida lähetusi, ekskurssioone ja õppereise välisriikidesse, juba planeeritud välislähetused, ekskurssioonid ja õppereisid tühistada, välja arvatud juhul, kui see on täiesti vältimatu ning millest on eelnevalt informeeritud vallasekretäri;
  2. jätta ära üritused, osalejate arvuga 100 ja enam. Ürituste korraldamine osavõtjate arvuga 50-100, kooskõlastada vallavalitsusega ning kaaluda teiste ürituste toimumise ärajätmist või edasi lükkamist;
  3. soovitada töötajatele ja teenistujatele (edaspidi töötaja) tungivalt mitte kavandada puhkusi punktis 1.5. nimetatud riskipiirkondadesse. Asutustel selgitada töötajatele, et kui töötaja kavandab pärast käesoleva käskkirja kehtestamist reisimist punktis 1.5. nimetatud piirkondadesse ning kui see on käsitletav töötaja hoolsuskohustuse rikkumisena, võib tööandjal tekkida vajadus kaaluda täiendavate töökorralduslike abinõude rakendamist;
  4. kohustada töötajaid, kes on viibinud kõrge ja keskmise riskiga piirkondades ja/või on puutunud kokku Covid-19 sümptomaatilise juhuga, teavitama sellest oma tööandjat;
  5. kui asutuses on töötajaid, kes on ise või kelle lähikondsed on viibinud viimase 14 päeva jooksul Terviseameti kodulehel nimetatud kõrge ja keskmise riskiga piirkondades, siis korraldada nende töö ümber selliselt, et oleks tagatud minimaalne kokkupuude teiste töötajatega (nt näha ette eraldi tööalad, eraldada inimesed väiksematesse gruppidesse vms). Riskipiirkondadeks loetakse Terviseameti kodulehel nimetatud piirkonnad, sealhulgas Välisministeeriumi poolt antud soovitused;
  6. kui töötaja on riskipiirkonnast naasnud ja/või on puutunud kokku Covid-19 sümptomaatilise juhuga, tagada 14 päevaks tema töö ümberkorraldamine kaugtööna. Kui kaugtöö pole võimalik, soovitada töötajal kasutada tööst eemal viibimiseks puhkuse kasutamist;
  7. mitte kutsuda külalisi riskipiirkondadest;
  8. vallavalitsuse IT-juhil ja Infoturbejuhil osutada asutustele IT-abi (sealhulgas vajadusel IT-vahendid) kaugtöö korraldamiseks;
  9. tagada suure kasutajate koormusega ruumide regulaarne desinfitseerimine;
  10. asutustel tagada desinfitseerivate vahendite reservi olemasolu;
  11. vallaelanikke, kliente ja teisi asutusi teenindavatel töötajatel:
   1. hoida enda ja kliendi vahel võimalusel distantsi vähemalt üks meeter;
   2. hoida teenindusletil ühekordseid paberrätikuid ja desinfitseerimisvahendit, et neid vajadusel pakkuda kui klient aevastab, köhib või soovib käsi puhastada.
  12. keelata valla haridusasutustel (koolid, lasteaiad) vastu võtmast haridusasutusse lapsi, kellel on haigusnähud või kes on saabunud Terviseameti kodulehel nimetatud kõrge ja keskmise COVID-19 riski piirkondadest ja ei ole läbinud 14 päevast karantiiniperioodi. Teistest piirkondadest, kus on avastatud COVID-19 viirus, saabunud laste osas, on asutuse juhil õigus juhtumipõhiselt keelduda lapse haridusasutusse vastuvõtmisest 14 päevaseks karantiiniperioodiks. Tagada koolilastele karantiiniperioodiks e-õppe võimalused.
 2. Käskkirja täitmise eest vastutavad asutuste juhid.
 3. Käskkiri kehtib kuni 30. aprill 2020.
 
Toimetaja: KALEV ALGO