2.09.20

Hoolduse seadmine ja hooldajatoetuse määramine ja maksmine

Hoolduse seadmise ja hooldaja määramise eesmärgiks on tagada vaimse või kehalise puudega täisealisele isikule tema õiguste teostamisel ja kohustuste täitmisel kohane abi, pannes hooldajaks sobivale isikule konkreetsed ülesanded. Hooldajatoetuse maksmise eesmärgiks on tagada raske või sügava puudega täiskasvanud isikule ja puudega lapsele igapäevane kõrvalabi, juhendamine ja järelevalve, mis toetab puudega isiku iseseisvat toimetulekut.

Hooldajaks määratakse teovõimeline isik, kes on võimeline hooldust vajavat isikut vajalikul moel hooldama. Hooldaja on kohustatud tagama piisava kõrvalabi ja juhendamise hooldatavale, kes iseseisvalt ei tule toime söömise, hügieenitoimingute, riietumise, liikumise ja suhtlemisega. Lisaks tagab hooldaja ohutuse, kui hooldatav oma tegevuse või tegevusetusega võib tekitada kahju iseenda või teiste inimeste elule, tervisele või varale.

Hooldajaks ei määrata isikut, kes:

1)      töötab täistööajaga;
2)      õpib päevases õppevormis;
3)      kasvatab alla 3 aastast last;
4)      on raske või sügava puudega;
5)      on hõivatud muude tegevustega, mis takistavad pakkumast vajalikku hooldust hooldatavale.

Hoolduse seadmiseks ja hooldaja määramiseks esitab taotleja vallavalitsusele kirjaliku vormikohase taotluse ning Arstliku Ekspertiisi Komisjoni otsuse puude raskusastme kohta.

Hooldusvajaduse ja hooldaja sobivuse teeb esitatud dokumentide, kodukülastuse ning hooldusvajaduse hindamise testi põhjal kindlaks sotsiaaltööspetsialist. Hooldus seatakse ja hooldaja määratakse tähtajaliselt hooldust vajava isiku puude raskusastme kehtivuse tähtaja lõppemiseni. Hooldaja määramise või sellest keeldumise ning hoolduse lõpetamise otsustab vallavalitsus.

Puudega lapsele ei määrata hooldajat, sest lapsevanemal või hooldusõigusega isikul on selleks seadusjärgne kohustus. Hooldajale on aga võimalik määrata hooldajatoetus juhul kui hooldaja ei saa puudega lapse hooldamise tõttu töötada täis- või osalise tööajaga ning on seetõttu ilma sissetuleku ning sotsiaalkindlustuseta. Puudega lapse hooldajatoetus määratakse 1,5-15 aastase keskmise, raske või sügava puudega lapse hooldamisel ning 16-18-aastase raske või sügava puudega lapse hooldamisel.

Puudega lapse hooldajatoetust ei määrata, kui:

1)      puudega lapse hoolduskoormus ei takista puudega last kasvatama kohustatud isikut asuma tööle täis- või osalise tööajaga;
2)      puudega lapse hooldamise vajadus on püsivalt tagatud teiste sotsiaal- ja haridusteenustega, täiendavate toetuste või muu abi osutamisega;
3)      taotleja on arvel Eesti Töötukassas.

Hooldajatoetust makstakse alates toetuse määramise otsuse tegemise kalendrikuule järgnevast kalendrikuust ning hooldajatoetusega kaasnevad riiklikud maksud tasub vallavalitsus.

 

Puudega lapse hooldajatoetuse taotlemise avaldus rtf.

 

Toimetaja: KRISTIINA VÄLBA