12.01.22

23.12.2021 korraldusega nr 1218 kuulutas Jõelähtme Vallavalitsus välja kirjaliku enampakkumise Loo alevikus, Saha tee 11 aadressil asuva üüripinna välja üürimiseks alljärgnevatel tingimustel:

  1. Üürile anda avaliku kirjaliku enampakkumise korras üüripind asukohaga Jõelähtme vald, Loo alevik, Saha tee 11 aadressil asuva hoone I korrusel asuva 167,3 m² suurune pind, mis koosneb 16 ruumist. Üüripind antakse üürile äri-ja/või kontoripinnana kasutamise otstarbel, üürileping sõlmitakse viieks (5) aastaks ja üürnik tasub igakuiselt üüripinnaga seotud kõrvalkulud (tarbitavad kommunaalteenused ja üüripinna kasutamisega seonduva territooriumi hooldus- ja halduskulud) ning üüritavate ruumide eest tasumisele kuuluvad kohustuslikud riiklikud ja kohalikud maksud proportsionaalselt üüripinna suurusele. Enampakkumise alghind on 616 (kuussada kuusteist) eurot üüripinna eest ühe kalendrikuu kohta. Kirjalikud pakkumised tuleb esitada paberkandjal postiaadressile Postijaama tee 7, Jõelähtme küla, Jõelähtme vald, Harjumaa.
  2. Kirjalike pakkumiste esitamise tähtajaks on 28.02.2022 kell 16:45, pakkumiste avamise ajaks 01.03.2022 kell 10:00 ja pakkumiste avamise asukohaks Jõelähtme Vallavalitsuse volikogu saal, aadressil Postijaama tee 7, Jõelähtme küla, Jõelähtme vald, Harjumaa.
  3. Enampakkumisest ei või osa võtta isiklikult või esindaja kaudu enampakkumise läbiviimisega seotud isikud, nende abikaasad ning otseliinis sugulased ja maksuvõlglased ja isikud kellel on valla ees täitmata võlaõiguslikest lepingutest tulenevad rahalised kohustused.
  4. Enampakkumisel osalejad on oma pakkumisega seotud alates pakkumise tegemisest kuni enampakkumiste tulemuste kinnitamiseni. Isik või isikud, kelle kasuks enampakkumise tulemused kinnitatakse, on oma pakkumisega seotud kuni üürilepingu sõlmimiseni.
  5. Enampakkumise tulemuste kinnitamise osas teeb Jõelähtme Vallavalitsus otsuse pakkumiste esitamise tähtajast kümne (10) tööpäeva jooksul.
  6. Enampakkumuse võitjaga sõlmitakse üürileping ühe (1) kuu jooksul alates enampakkumise tulemuste kinnitamisest Jõelähtme Vallavalitsuse poolt. Üürileping sõlmitakse vastavalt Jõelähtme Vallavalitsuse 11.10.2006 määrusega nr 19 „Jõelähtme valla omandis olevate mitteeluruumide üürilepingu tüüpvormi kinnitamine" kinnitatud äriruumi üürilepingu vormile ja tingimustele.
  7. Juhul, kui enampakkumise võitja ei sõlmi enampakkumise tulemuste kinnitamisest ühe (1) kuu jooksul üürilepingut tunnistatakse enampakkumine nurjunuks.
  8. Üürihinna pakkumine ja sellele lisatud dokumendid peavad olema vormistatud eesti keeles.
  9. Üürihinna pakkumine peab olema esitatud eurodes.
  10. Kirjalikul enampakkumisel osalemiseks peab osaleja esitama Jõelähtme Vallavalitsusele paberkandjal nummerdatult ja allakirjastatult alljärgnevad andmed ja dokumendid:

a) nõusolekut üüripinna üürimiseks käesolevas korralduses ja Jõelähtme Vallavalitsuse 11.10.2006 määrusega nr 19 „Jõelähtme valla omandis olevate mitteeluruumide üürilepingu tüüpvormi kinnitamine" kinnitatud äriruumi üürilepingus sätestatud tingimustel
b) enampakkumisel osaleja täielik nimi, isikukood või sünniaeg, elukoht ja aadress, kontaktandmed või juriidilise isiku puhul nimi, registrikood, asukoht ja aadress, kontaktandmed;
c) isikust enampakkumisel osalejal põhikirjakohase pädeva organi otsus enampakkumisel osalemiseks ja pakutud üürihinna suuruse kohta;
d) juriidilisest või füüsilisest isikust enampakkumisel osaleja esindaja puhul volikiri;
e) pakutav üürihind eurodes üüripinna kasutamise eest ühe kalendrikuu kohta sõnade ja numbritega, nende erinevuse korral arvestatakse sõnadega kirjutatud üürihinna summat;
f) pakkumuse tegemise kuupäev, pakkumise esitaja allkiri;
g) kinnisasja üürihinna pakkumus tuleb esitada kinnises ümbrikus, millel peab olema pakkuja nimi ning aadress. Ümbrik peab olema varustatud tekstiga - "Üürikonkurss". Mitte avada enne 01.03.2022 kell 10:00 ".

Toimetaja: PRIIT PÕLDMA