26.03.21

Priidiku ja Veere, Haljava külas võõrandamine enampakkumise korras

25.03.2021 korraldusega nr 279 kuulutas Jõelähtme Vallavalitsus välja kirjaliku enampakkumise Haljava küla, Priidiku ja Veere kinnisasjade võõrandamiseks alljärgnevatel tingimustel:

 1. Võõrandada avaliku kirjaliku enampakkumise korras:
  1. Harju maakonnas, aadressil Jõelähtme vald, Haljava küla, Priidiku asuv kinnisasi, milleks on 3376 msuuruse pindalaga, 100 % elamumaa sihtotstarbega maaüksus, mille katastriüksuse tunnus on 24501:001:1415 (täiendav info City24 potaalis: Priidiku). Priidiku kinnisasjale on 28.03.2019 Jõelähtme Vallavalitsuse korraldusega nr 256 väljastatud projekteerimistingimused üksikelamu ja kuni kahe abihoone püstitamiseks. Priidiku kinnisasja avaliku kirjaliku enampakkumise korras võõrandamise ostu-müügi alghinnaks on 12 600 (kaksteist tuhat kuussada) eurot;
  2. Harju maakonnas, aadressil Jõelähtme vald, Haljava küla, Veere asuv kinnisasi, milleks on 3366 m² suuruse pindalaga, 100 % elamumaa sihtotstarbega maaüksus, mille katastriüksuse tunnus on 24501:001:1414 (täiendav info City24 potaalis: Veere). Veere kinnisasjale on 28.03.2019 Jõelähtme Vallavalitsuse korraldusega nr 257 väljastatud projekteerimistingimused üksikelamu ja kuni kahe abihoone püstitamiseks. Veere kinnisasja avaliku kirjaliku enampakkumise korras võõrandamise ostu-müügi alghinnaks on 12 600 (kaksteist tuhat kuussada) eurot;
 2. Kirjalikud pakkumised tuleb esitada paberkandjal postiaadressile Postijaama tee 7, Jõelähtme küla, Jõelähtme vald, Harjumaa.
 3. Kirjalike pakkumiste esitamise tähtajaks on 29.05.2021 kell 12:00, pakkumiste avamise ajaks 31.05.2021 kell 10:00 ja pakkumiste avamise asukohaks Jõelähtme Vallavalitsuse volikogu saal, aadressil Postijaama tee 7, Jõelähtme küla, Jõelähtme vald, Harjumaa.
 4. Enampakkumisest ei või osa võtta isiklikult või esindaja kaudu enampakkumise läbiviimisega seotud isikud, nende abikaasad ning otseliinis sugulased ja maksuvõlglased ja isikud kellel on valla ees täitmata võlaõiguslikest lepingutest tulenevad rahalised kohustused.
 5. Hiljemalt kinnisasja ostu-müügi lepingu sõlmimise hetkeks peab kinnisasja ostu-müügi hind olema laekunud Jõelähtme Vallavalitsuse arveldusarvele või vallavalitsuse poolt määratud notari deposiiti.
 6. Enampakkumisel osalejad on oma pakkumisega seotud alates pakkumise tegemisest kuni enampakkumiste tulemuste kinnitamiseni. Isik või isikud, kelle kasuks enampakkumise tulemused kinnitatakse, on oma pakkumisega seotud kuni kinnisasja ostu-müügi ja asjaõiguslepingu sõlmimiseni.
 7. Kinnisasjade enampakkumise tulemuste kinnitamise osas teeb Jõelähtme Vallavalitsus otsuse pakkumiste esitamise tähtajast kümne (10) tööpäeva jooksul.
 8. Kinnisasja ostu-müügi ja omandiõiguse üleandmise asjaõigusleping sõlmitakse ühe (1) kuu jooksul alates enampakkumise tulemuste kinnitamisest Jõelähtme Vallavalitsuse poolt.
 9. Punktis 1.1 ja 1.2 nimetatud iga kinnisasja enampakkumise raames esitatava ostupakkumise tagatisraha suuruseks on 1000 (üks tuhat) eurot. Tagatisraha tuleb tasuda Jõelähtme Vallavalitsuse arveldusarvele nr EE181010002018903006 SEB Pangas või arveldusarvele nr EE432200221012002639 Swedbank´is või arveldusarvele nr EE391700017003270406 Luminor Pangas hiljemalt enampakkumise esitamise tähtajaks. Enampakkumisel osalejale, kes ei osutunud enampakkumise võitjaks, tagastatakse tasutud tagatisraha enampakkumise tulemuste kinnitamisest kolme (3) tööpäeva jooksul. Enampakkumise võitnud osalejale tagatisraha ei tagastata ning see arvestatakse ettemaksuna tasumisele kuuluva kinnisasja ostu-müügi hinna sisse.
 10. Juhul, kui enampakkumise võitja ei sõlmi enampakkumise tulemuste kinnitamisest ühe (1) kuu jooksul kinnisasja ostu-müügi lepingut või ei ole tasunud punkti 5 kohaselt kinnisasja ostu-müügi hinda, tunnistatakse enampakkumine nurjunuks ning enampakkumise võitjale tagatisraha ei tagastata.
 11. Kirjalik enampakkumine ja sellele lisatud dokumendid peavad olema vormistatud eesti keeles.
 12. Kinnisasja enampakkumisel esitatud kinnisasja ostuhinna pakkumine peab olema esitatud eurodes.
 13. Kinnisasja ostu-müügi lepingu sõlmimise kulud, sh. notari tasud ja riigilõivu, tasub täies ulatuses kinnisasja ostja.
 14. Kinnisasi antakse kinnisasja ostjale üle kinnisasja ostu-müügi lepingu sõlmimisega.
 15. Kinnisasja avalikul kirjalikul enampakkumisel osalemiseks peab osaleja esitama Jõelähtme Vallavalitsusele paberkandjal nummerdatult ja allakirjastatult alljärgnevad andmed ja dokumendid:
  1. avaldus enampakkumisel osalemiseks;
  2. nõusolek kinnisasja ostmiseks käesolevas korralduses toodud tingimustel;
  3. enampakkumisel osaleja täielik nimi, isikukood või sünniaeg, elukoht ja aadress, kontaktandmed; juriidilise isiku puhul nimi, registrikood, asukoht ja aadress, kontaktandmed;
  4. juriidilisest isikust enampakkumisel osalejal põhikirjakohase pädeva organi otsus enampakkumisel osalemiseks ja kinnisasja pakkumishinna suuruse kohta;
  5. juriidilisest või füüsilisest isikust enampakkumisel osaleja esindaja puhul volikiri;
  6. kinnisasja ostuks pakutav ostuhind sõnade ja numbritega, nende erinevuse korral arvestatakse sõnadega kirjutatud ostuhinna summat;
  7. pakkumise tegemise kuupäev, pakkumise esitaja allkiri;
  8. koopia tagatisraha tasumist tõendavast dokumendist;
  9. kinnisasja ostuhinna pakkumus tuleb esitada kinnises ümbrikus, millel peab olema pakkuja nimi ning aadress. Ümbrik peab olema varustatud tekstiga (vastavalt ostetavale kinnisasjale) - "Enampakkumine (soovitud kinnisasja nimi)". Mitte avada enne 31.05.2021 kell 10:00".

Vaata kuulutusi City24 potaalis: Priidiku ja Veere

 

Vanasauna 54, Liivamäe küla võõrandamine enampakkumise korras

18.03.2021 korraldusega  kuulutas Jõelähtme Vallavalitsus välja kirjaliku enampakkumise Liivamäe küla, Vanasauna 54 kinnisasja võõrandamiseks alljärgnevatel tingimustel:

 1. Võõrandada avaliku kirjaliku enampakkumise korras Harju maakonnas, aadressil Liivamäe küla Vanasauna tee 54 asuv kinnisasi, milleks on 1536 m² suuruse pindalaga, 100 % maatulundusmaa sihtotstarbega maaüksus, registriosa nr 13475202, katastriüksuse tunnus 24501:001:1827 (edaspidi: kinnisasi I) vastavalt lisale 1. Kinnisasja I avaliku kirjaliku enampakkumise korras võõrandamise ostu-müügi alghinnaks kinnitada 55 000,00 (viiskümmend viis tuhat) eurot. Vanasauna tee 54 maaüksusele on väljastatud Jõelähtme Vallavalitsuse 10.09.2020 korraldusega nr 718 projekteerimistingimused üksikelamu püstitamiseks ehitusprojekti koostamiseks;
 2. Kirjalikud pakkumised tuleb esitada paberkandjal postiaadressile Postijaama tee 7, Jõelähtme küla, Jõelähtme vald, Harjumaa.
 3. Kirjalike pakkumiste esitamise tähtajaks määrata 30.04.2021 kell 12:00, pakkumiste avamise ajaks 04.05.2021 kell 10:30 ja pakkumiste avamise asukohaks Jõelähtme Vallavalitsuse volikogu saal (ruum 202), aadressil Postijaama tee 7, Jõelähtme küla, Jõelähtme vald, Harjumaa.
 4. Enampakkumisest ei või osa võtta isiklikult või esindaja kaudu enampakkumise läbiviimisega seotud isikud, nende abikaasad ning otseliinis sugulased ja maksuvõlglased ja isikud kellel on valla ees täitmata võlaõiguslikest lepingutest tulenevad rahalised kohustused.
 5. Hiljemalt kinnisasja ostu-müügi lepingu sõlmimise hetkeks peab kinnisasja ostu-müügi hind olema laekunud Jõelähtme Vallavalitsuse arveldusarvele või vallavalitsuse poolt määratud notari deposiiti.
 6. Enampakkumisel osalejad on oma pakkumisega seotud alates pakkumise tegemisest kuni enampakkumiste tulemuste kinnitamiseni. Isik või isikud, kelle kasuks enampakkumise tulemused kinnitatakse, on oma pakkumisega seotud kuni kinnisasja ostu-müügi ja asjaõiguslepingu sõlmimiseni.
 7. Kinnisasjade enampakkumise tulemuste kinnitamise osas teeb Jõelähtme Vallavalitsus otsuse pakkumiste esitamise tähtajast kümne (10) tööpäeva jooksul.
 8. Kinnisasja ostu-müügi ja omandiõiguse üleandmise asjaõigusleping sõlmitakse ühe (1) kuu jooksul alates enampakkumise tulemuste kinnitamisest Jõelähtme Vallavalitsuse poolt.
 9. Nimetatud kinnisasja enampakkumise raames esitatava ostupakkumise tagatisraha suuruseks määrata 2750,00 (kaks tuhat seitsesada viiskümmend) eurot, mis on 5% (viis protsenti) kinnisasja alghinnast. Tagatisraha tuleb tasuda Jõelähtme Vallavalitsuse arvelduskontole nr 10002018905004 (SEB Pank) või arvelduskontole nr EE432200221012002639 (Swedbank) või arvelduskontole nr EE391700017003270406 (Luminor Bank AS) hiljemalt enampakkumise esitamise tähtajaks. Enampakkumisel osalejale, kes ei osutunud enampakkumise võitjaks, tagastatakse tasutud tagatisraha enampakkumise tulemuste kinnitamisest kolme (3) tööpäeva jooksul. Enampakkumise võitnud osalejale tagatisraha ei tagastata ning see arvestatakse ettemaksuna tasumisele kuuluva kinnisasja ostu-müügi hinna sisse.
 10. Juhul, kui enampakkumise võitja ei sõlmi enampakkumise tulemuste kinnitamisest ühe (1) kuu jooksul kinnisasja ostu-müügi lepingut või ei ole tasunud punkti 5 kohaselt kinnisasja ostu-müügi hinda, tunnistatakse enampakkumine nurjunuks ning enampakkumise võitjale tagatisraha ei tagastata.
 11. Kirjalik enampakkumine ja sellele lisatud dokumendid peavad olema vormistatud eesti keeles.
 12. Kinnisasja enampakkumisel esitatud kinnisasja ostuhinna pakkumine peab olema esitatud eurodes.
 13. Kinnisasja ostu-müügi lepingu sõlmimise kulud, sh. notari tasud ja riigilõivu, tasub täies ulatuses kinnisasja ostja.
 14. Kinnisasi antakse kinnisasja ostjale üle kinnisasja ostu-müügi lepingu sõlmimisega.
 15. Kinnisasja avalikul kirjalikul enampakkumisel osalemiseks peab osaleja esitama Jõelähtme Vallavalitsusele paberkandjal nummerdatult ja allakirjastatult alljärgnevad andmed ja dokumendid:
  1. avaldus enampakkumisel osalemiseks;
  2. nõusolek kinnisasja ostmiseks käesolevas korralduses toodud tingimustel;
  3. enampakkumisel osaleja täielik nimi, isikukood või sünniaeg, elukoht ja aadress, kontaktandmed; juriidilise isiku puhul nimi, registrikood, asukoht ja aadress, kontaktandmed;
  4. juriidilisest isikust enampakkumisel osalejal põhikirjakohase pädeva organi otsus enampakkumisel osalemiseks ja kinnisasja pakkumishinna suuruse kohta;
  5. juriidilisest või füüsilisest isikust enampakkumisel osaleja esindaja puhul volikiri;
  6. kinnisasja ostuks pakutav ostuhind sõnade ja numbritega, nende erinevuse korral arvestatakse sõnadega kirjutatud ostuhinna summat;
  7. pakkumise tegemise kuupäev, pakkumise esitaja allkiri;
  8. koopia tagatisraha tasumist tõendavast dokumendist;
  9. kinnisasja ostuhinna pakkumus tuleb esitada kinnises ümbrikus, millel peab olema pakkuja nimi ning aadress. Ümbrik peab olema varustatud tekstiga (vastavalt ostetavale kinnisasjale) - "Enampakkumine (soovitud kinnisasja nimi)". Mitte avada enne 04.05.2021 kell 10:30".
 16. Enampakkumise ettevalmistamiseks ja läbiviimiseks moodustada komisjon koosseisus:
 • maanõunik Ülo Laanemets;
 • keskkonna- ja kommunaalosakonna juhataja Teet Sibrits;
 • planeerimise assistent Gerli Kelk.
   

Vaata kuulutust City24 portaalis- SIIN

Toimetaja: PRIIT PÕLDMA