HARIDUS-, KULTUURI- JA SOTSIAALOSAKOND

12.01.22

Carmen Viherpuu
Osakonna juhataja

Koordineerib valla haridus-, kultuuri ja sotsiaalvaldkonna tegevusi.
Planeerib ja korraldab haridusvaldkonnaalast tööd, koordineerib koolide ja lasteaedade tegevust, tegeleb eralasteaedade ja –koolide valdkonnaga.

6 054 867

carmen.viherpuu@joelahtme.ee

Kristiina Välba

Sotsiaalnõunik

Koordineerib sotsiaaltööd vallas. Nõustab ja informeerib inimesi sotsiaalkaitse küsimustes. Korraldab omavalitsusele õigusaktidega pandud sotsiaalküsimustega seotud ülesannete täitmist ning sotsiaalvaldkonna arengutegevust. Korraldab valla kui eestkosteasutuse tööd. Menetleb ranitsatoetusi.

605 4860
5308 6476

kristiina.valba@joelahtme.ee

Pilleriin Kurg

Lastekaitse- ja sotsiaaltööspetsialist

Nõustab ja informeerib inimesi sotsiaalkaitse küsimustes. Arendab sotsiaalteenuseid ning korraldab elanikele teenuste osutamist. Korraldab teenuseid puuetega lastele ning sõiduhüvitise maksmist erivajadustega lastele ning muukeelsete koolide õpilastele. Teostab valla eestkostel olevate laste ja täiskasvanute eestkostet.

5300 1542

pilleriin.kurg@joelahtme.ee

Anne Jegorova

Juhtumikorraldaja

Sotsiaalkindlustusameti pilootprojekti „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses" juhtumikorraldaja Jõelähtme vallas.

Teostab valla eestkostel olevate täiskasvanute eestkostet.

anne.jegorova@joelahtme.ee

Kreete Juurak

Noorsootöö- ja spordispetsialist

Korraldab  noorsootöö- ja spordivaldkonnaalast tööd, projektlaagrite tegevusloa taotluste menetlemist, tegeleb laste ja noorte huvi- ja sporditegevuse ning laagri osalustasu toetuste eraldamisega. Koordineerib valla õpilasmaleva  ja noortekeskuste tööd. Noortegarantii Tugisüsteemi juhtumikorraldaja.

5389 4255

kreete.juurak@joelahtme.ee

noortegarantii@joelahtme.ee

Ametikoht täitmata

Kommunikatsioonipetsialist

Korraldab valla ajalehe toimetamist ja väljaandmist ning  kaks korda kuus vallavalitsuse infokirja väljaandmist. Haldab vallavalitsuse kodulehte ja Facebooki lehte. Tegeleb MTÜ-de, kultuuri-, hariduse- ja spordiprojektide toetuste eraldamisega, menetlemisega ja aruandluse kontrollimisega. Koostöös Jõelähtme Valla Kultuurikeskusega aitab korraldada üritusi (vallavalitsuse vastuvõtt, lusikapidu, haridus- ja kultuuritöötajate tänuõhtu). 

 

Rita Hanni

Lastekaitsespetsialist

Nõustab kodanikke laste hooldusõigusega seonduvates küsimustes, puuetega laste peresid nende võimalustest ning aitab korraldada lapsehoiuteenust, tugiisikuteenust ja erinevaid nõustamisteenuseid.

605 4858
5343 3303
rita.hanni@joelahtme.ee

Hannes Vetik

Sotsiaaltööspetsialist

Nõustab ja informeerib inimesi sotsiaalkaitse küsimustes. Korraldab toimetulekutoetuse taotlemist, hooldaja määramist ja hooldajatoetuse maksmist, toimetulekut soodustavate sotsiaaltoetuste avalduste menetlemist. Teostab valla eestkostel olevate täiskasvanud isikute eestkostet. Väljastab puudega inimeste parkimiskaarte

605 4880
5181371

hannes.vetik@joelahtme.ee

Elen Kaur

Sotsiaaltööspetsialist

Kostivere alevikus asuva valla päevakeskuse sotsiaalteenuste, huvitegevuste ja mõtestatud päevaste tegevuste arendamine ja pakkumine eakatele, puuetega- ja toimetulekuraskustes inimestele. Klientide juhendamine igapäevaeluga seotud küsimustes ning teenuste kasutamisel. Sotsiaalhoolekandelise informatsiooni jagamine ja sotsiaalnõustamine. Infopäevade, koolituste ja ürituste korraldamine. Ennetavate tegevuste korraldamine.

5346 9473

elen.kaur@joelahtme.ee

Mihkel Pool

5865 0045

loonk@joelahtme.ee

Noorsootöötaja

Tegeleb valla noorte vaba aja tegevuste korraldamisega (peamiselt Lool). 

Mai-Liis Hansson

5853 8848

kostiverenk@joelahtme.ee

Noorsootöötaja

Tegeleb valla noorte vaba aja tegevuste korraldamisega (peamiselt Kostiveres).

Ametikoht täitmata

Noorsootöötaja

Tegeleb valla noorte vaba aja tegevuste korraldamisega.

Marian Sau

noorteinfo@joelahtme.ee

Noorsoo- ja infotöötaja

Tegeleb valla noorte vaba aja tegevuste korraldamisega ning vajaliku noorteinfo kogumise,  vahendamise ja levitamisega.

Tiit Tammesson

Autojuht

Sotsiaaltranspordi juht

509 0906

tiit.tammesson@joelahtme.ee