HARIDUS-, KULTUURI- JA SOTSIAALOSAKOND

21.09.20

Carmen Viherpuu
Osakonna juhataja

Koordineerib valla haridus-, kultuuri ja sotsiaalvaldkonna tegevusi.
Planeerib ja korraldab haridusvaldkonnaalast tööd, koordineerib koolide ja lasteaedade tegevust, tegeleb eralasteaedade ja –koolide valdkonnaga.

6 054 867

carmen.viherpuu@joelahtme.ee

Kristiina Välba

Sotsiaalnõunik

Koordineerib sotsiaaltööd vallas. Nõustab ja informeerib inimesi sotsiaalkaitse küsimustes. Korraldab omavalitsusele õigusaktidega pandud sotsiaalküsimustega seotud ülesannete täitmist ning sotsiaalvaldkonna arengutegevust. Korraldab valla kui eestkosteasutuse tööd. Menetleb ranitsatoetusi.

605 4860
5308 6476

kristiina.valba@joelahtme.ee

Anne Jegorova

Lastekaitse- ja sotsiaaltööspetsialist

Nõustab ja informeerib inimesi sotsiaalkaitse küsimustes. Arendab sotsiaalteenuseid ning korraldab elanikele teenuste osutamist. Korraldab teenuseid puuetega lastele ning sõiduhüvitise maksmist erivajadustega lastele ning muukeelsete koolide õpilastele. Teostab valla eestkostel olevate laste ja täiskasvanute eestkostet.

605 4862
528 6497

anne.jegorova@joelahtme.ee

Liisi Vesselov

Noorsootöö- ja spordispetsialist

Korraldab  noorsootöö- ja spordivaldkonnaalast tööd, projektlaagrite tegevusloa taotluste menetlemist, tegeleb laste ja noorte huvi- ja sporditegevuse ning laagri osalustasu toetuste eraldamisega. Koordineerib valla õpilasmaleva  ja noortekeskuste tööd.

605 4859

liisi.vesselov@joelahtme.ee

Signe Valdmann

Kommunikatsioonipetsialist

Korraldab valla ajalehe toimetamist ja väljaandmist, tegeleb MTÜ-de, kultuuri-, hariduse- ja spordiprojektide,  toetuste eraldamisega ning menetleb koolitoetusi.

5843 7860
signe.valdmann@joelahtme.ee

Rita Hanni

Lastekaitsespetsialist

Nõustab kodanikke laste hooldusõigusega seonduvates küsimustes, puuetega laste peresid nende võimalustest ning aitab korraldada lapsehoiuteenust, tugiisikuteenust ja erinevaid nõustamisteenuseid.

605 4858
5343 3303
rita.hanni@joelahtme.ee

Hannes Vetik

Sotsiaaltööspetsialist

Nõustab ja informeerib inimesi sotsiaalkaitse küsimustes. Korraldab toimetulekutoetuse taotlemist, hooldaja määramist ja hooldajatoetuse maksmist, toimetulekut soodustavate sotsiaaltoetuste avalduste menetlemist. Teostab valla eestkostel olevate täiskasvanud isikute eestkostet. Väljastab puudega inimeste parkimiskaarte

605 4880
5181371

hannes.vetik@joelahtme.ee

Liis Koppel

Sotsiaaltööspetsialist

Kostivere alevikus asuva valla päevakeskuse sotsiaalteenuste, huvitegevuste ja mõtestatud päevaste tegevuste arendamine ja pakkumine eakatele, puuetega- ja toimetulekuraskustes inimestele. Klientide juhendamine igapäevaeluga seotud küsimustes ning teenuste kasutamisel. Sotsiaalhoolekandelise informatsiooni jagamine ja sotsiaalnõustamine. Infopäevade, koolituste ja ürituste korraldamine. Ennetavate tegevuste korraldamine.

520 4763

liis.koppel@joelahtme.ee

Kreete Juurak

5865 0045/56236117

loonk@joelahtme.ee / noortegarantii@joelahtme.ee

Noorsootöötaja

Tegeleb valla noorte vaba aja tegevuste korraldamisega ning noorte abistamisega läbi noortegarantii tugisüsteemi.

Mai-Liis Hansson

5853 8848

kostiverenk@joelahtme.ee

Noorsootöötaja

Tegeleb valla noorte vaba aja tegevuste korraldamisega.

Ametikoht täitmata

Noorsootöötaja

Tegeleb valla noorte vaba aja tegevuste korraldamisega.

Ametikoht täitmata

noorteinfo@joelahtme.ee

Noorsoo- ja infotöötaja

Tegeleb valla noorte vaba aja tegevuste korraldamisega ning vajaliku noorteinfo kogumise,  vahendamise ja levitamisega.

Tiit Tammesson

Autojuht

Sotsiaaltranspordi juht

509 0906

tiit.tammesson@joelahtme.ee