« Tagasi

Selgitus seoses vallavara võõrandamise ettevalmistamisega

Lugupeetud aiandusühistud ja aiandusühistute liikmed

Jõelähtme vallavalitsuse poole on pöördunud mitmed aiandusühistud ja aiandusühistute liikmed, kes munitsipaalmaa rendilepingu alusel kasutavad Kallavere küla Põhjapilpa, Ülgase küla Lõunapilpa, Kirdepilpa, Pisipilpa, Idapilpa ja Võerdla küla Kasekese kinnistuid põllumajandussaaduste kasvatamiseks. Isikute pöördumisest tulenevalt selgitab vallavalitsus eelpool nimetatud kinnistutega seonduvat.

Hetke olukord:

* Kallavere küla Põhjapilpa, Ülgase küla Lõunapilpa, Kirdepilpa, Pisipilpa, Idapilpa ja Võerdla küla Kasekese kinnistud kuuluvad Jõelähtme valla omandisse.

* Kallavere küla Põhjapilpa, Ülgase küla Lõunapilpa, Kirdepilpa, Pisipilpa, Idapilpa ja Võerdla küla Kasekese kinnistuid kasutavate mittetulundusühingute (edaspidi aiandusühistud) ja Jõelähtme valla vahel on sõlmitud munitsipaalmaa rendilepingud.

* 07.03.2018 ja 16.08.2018 tegid Kallavere küla Põhjapilpa, Ülgase küla Lõunapilpa, Kirdepilpa, Pisipilpa, Idapilpa ja Võerdla küla Kasekese kinnistuid kasutavad aiandusühistud ühispakkumise ettepanekuga müüa nimetatud kinnistud.

* Arvestades munitsipaalmaa rendilepingute alusel Kallavere küla Põhjapilpa, Ülgase küla Lõunapilpa, Kirdepilpa, Pisipilpa, Idapilpa ja Võerdla küla Kasekese kinnistuid kasutavate aiandusühistute ühispöördumist otsustas Jõelähtme Vallavolikogu 13.12.2018 võõrandada 2020. Aastal kirjaliku enampakkumise korras Jõelähtme vallale kuuluvad eelpool nimetatud kinnisasjad (Jõelähtme Vallavolikogu 13.12.2018 otsused nr 159 ja nr 160).

* Arvestades, et Jõelähtme Vallavolikogu 13.12.2018 otsustega nr 159 ja nr 160 otsustas vallavolikogu võõrandada Põhjapilpa, Lõunapilpa, Kirdepilpa, Pisipilpa, Idapilpa ja Kasekese kinnisasjad enampakkumise korras, leidis Jõelähtme Vallavolikogu, et kinnistute võõrandamisprotsessi läbipaistvuse ja lihtsuse tagamise eesmärgil on vajalik vabastada võõrandatavad kinnisasjad kõikidest kehtivatest lepingutest. Sellest lähtuvalt võttis Jõelähtme Vallavolikogu 13.12.2018 vastu otsuse nr 161, millega öeldi ülesse ülalnimetatud kinnistute kasutamiseks sõlmitud munitsipaalmaa rendilepingud, lugeda rendilepingute viimaseks kehtivuspäevaks 01.04.2020.

* Aiandusühistuid teavitati Jõelähtme Vallavolikogu 13.12.2018 otsustest Jõelähtme Vallavalitsuse 02.01.2019 kirjadega.

Edasine munitsipaalmaa kasutamine ja kinnisasjade võõrandamine:

* Aiandusühistutega sõlmitud munitsipaalmaa rendilepingud kehtivad kuni 01.04.2020 ning sellel perioodil saavad aiandusühistud jätkata munitsipaalmaa kasutamist põllumajandussaaduste kasvatamiseks lepingutes kokkulepitud tingimustel.

* Kallavere küla Põhjapilpa, Ülgase küla Lõunapilpa, Kirdepilpa, Pisipilpa, Idapilpa ja Võerdla küla Kasekese kinnistute täpse kirjaliku enampakkumise aja ja alghinna kinnitab Jõelähtme Vallavolikogu 2019. aasta jooksul.

* Kirjaliku enampakkumise toimumise ajast teavitatakse avalikkust Jõelähtme Vallavolikogu 12.09.2006 määruses nr 29 „Jõelähtme vallavara valitsemise kord" kinnitatud massiteabevahendite kaudu ning avaldades vastava teate Jõelähtme valla ajalehes.

Kallavere küla Põhjapilpa, Ülgase küla Lõunapilpa, Kirdepilpa, Pisipilpa, Idapilpa ja Võerdla küla Kasekese kinnistute avalikul kirjalikul enampakkumisel on võimalik osaleda kõigil huvitatud isikutel ning enampakkumise käigus saavad oma ühispakkumise teha munitsipaalmaa rendilepingute alusel nimetatud kinnistuid kasutavad aiandusühistud.

Loodan, et ülaltoodud selgitusest on abi seoses Kallavere küla Põhjapilpa, Ülgase küla Lõunapilpa, Kirdepilpa, Pisipilpa, Idapilpa ja Võerdla küla Kasekese kinnistute võõrandamise otsustega tekkinud küsimustele vastuste saamisel ning käesolevad selgitused on abiks aiandusühistute edasiste otsuste tegemisel.