« Tagasi

Jõelähtme vallavolikogu istungi teade

Jõelähtme valla volikogu istung toimub vallamajas 16. märtsil algusega kell 16:00.


1.      Ülevaade õiguskorrast 2016.aastal.

Ettekandja: piirkonnapolitseinik Ivo Roosimägi.

2.      Jõelähtme Vallavolikogu 17.03.2016 määruse nr 75 „Isikliku abistaja teenuse osutamise kord Jõelähtme vallas" muutmine.

Ettekandja: sotsiaalnõunik Kristiina Välba.

3.      Jõelähtme Vallavolikogu 14.04.2016 määruse nr 81 „Jõelähtme valla eelarvest hoolekandeteenuse eest maksmise kord" muutmine.

Ettekandja: sotsiaalnõunik Kristiina Välba.

4.      Sotsiaalteenuste arendamise projekti omafinantseeringu suuruse kinnitamine ja üle ühe eelarveaasta kohustuste võtmine.

Ettekandja: sotsiaalnõunik Kristiina Välba.

5.      Ülgase küla Mardi 4 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine.

Ettekandja: planeeringuspetsialist Evelin Kuusik.

6.      Jõelähtme valla kalmisturegistri asutamine ja registri pidamise põhimäärus.

Ettekandja: kommunaalmajanduse insener Indrek Mäeküngas.

7.      Munitsipaalmaa võõrandamine.

Ettekandja: maanõunik Ülo Laanemets.

8.      Jõelähtme vallale kuuluvale Loo külas asuvale Looküla tee lõik 6 kinnistule Richard Leimetsa kasuks isikliku kasutusõiguse seadmine.

Ettekandja: maanõunik Ülo Laanemets.

9.      Jõelähtme valla Haapse küla Männikäbi maaüksusele, kui elamu teenindamiseks vajaliku katastriüksuse sihtotstarve määramine.

Ettekandja: maanõunik Ülo Laanemets.

10.  Jõelähtme valla Saha küla Oja tee 17 maaüksusele, kui elamu teenindamiseks vajaliku katastriüksuse sihtotstarbe määramine.

Ettekandja: maanõunik Ülo Laanemets.

11.  Jõelähtme valla haridusvõrgu arengukava kinnitamine (2.lugemine).

Ettekandja: vallavalitsuse liige Priit Põldma.

12.  Seisukoha andmine Anija valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avaliku väljapaneku ajal.

Ettekandja: vallavalitsuse liige Teet Sibrits.

13.  Vesta ja Lonessa detailplaneeringute kooskõlastamine.

Ettekandja: vallavalitsuse liige Teet Sibrits.

14.  Vallavanema informatsioon.

Ettekandja: vallavanem Andrus Umboja.

15.  Vallavolikogu liikmete avaldused ja ettepanekud.

Päevakorra juurde kuuluvad materjalid on kättesaadavad aadressil www.volis.ee