« Tagasi

Jõelähtme vallavolikogu istungi teade

Jõelähtme valla volikogu istung toimub vallamajas 15. juunil algusega kell 15:15.

Volikogu istungi päevakorras on:

1. Vee erikasutusloa taotlemine paisutuse jätkamiseks Linnamäe paisjärvel.

Ettekandja: keskkonnanõunik Kristjan Põldaas.

2. Nõusolek veekogu paisutuse likvideerimisele.

Ettekandja: keskkonnanõunik Kristjan Põldaas.

3. Kirjalik seisukoht AS TREV2 õhusaasteloa taotlusele.

Ettekandja: keskkonnanõunik Kristjan Põldaas.

4. Volikogu liikmete Ljudmilla Kaska, Ljudmilla Baueri ja Maido Pajo ettepanek volikogu esimehele „Ülesande andmine vallavalitsusele Linnamäe paisjärve kohaliku kaitse ala võtmise ettevalmistamiseks".

Ettekandja: keskkonnanõunik Kristjan Põldaas.

5. Jõelähtme valla noortevaldkonna arengukava 2017-2022 (1.lugemine).

Ettekandja: noorsootöö- ja spordispetsialist Liisi Vesselov.

6. Jõelähtme valla 2016.aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine.

Ettekandja: finantsjuht Terje Linder.

Kaasettekandja: revisjonikomisjoni esimees Arno Kannike.

7. Revisjonikomisjoni aruanne revisjoni tulemustest kinkeraamatu „Jõelähtme. Teejuht rändajale ja koduloohuvilisele" väljaandmise kohta.

Ettekandja: revisjonikomisjoni esimees Arno Kannike.

8. Jõelähtme Vallavolikogu 9. koosseisu liikmete arvu määramine, valimisringkonna moodustamine ning mandaatide arvu määramine.

Ettekandja: vallasekretär Leho Kure.

9. Valla valimiskomisjoni moodustamine.

Ettekandja: vallasekretär Leho Kure.

10. Halduslepingu sõlmimine.

Ettekandja: vallasekretär Leho Kure.

11. Vallavara kasutusse andmine.

Ettekandja: jurist Elvis Tõnnison.

12. Jõelähtme vallale kuuluvale Põhjapilpa kinnistule reaalservituudi seadmine.

Ettekandja: jurist Leeles Lilleorg.

13. Jõelähtme Vallavolikogu 30.11.2004 otsusega nr 147 „Jõelähtme valla Haapse küla Strandhofi maaüksuse detailplaneeringu osa Naudingu maaüksuse I detailplaneeringu kehtestamine" kehtestatud detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine.

Ettekandja: jurist Leeles Lilleorg.

14. Jõelähtme Vallavolikogu 28.06.2005 otsusega nr 216 „Haljava küla Tominga maaüksuse osa detailplaneeringu kehtestamine" kehtestatud detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Toominga tee 4,6 ja 8 maaüksuste osas.

Ettekandja: planeerimisnõunik Marica Sepp.

15. Jõelähtme Vallavolikogu 23.08.2005 otsusega nr 224 „Liivamäe küla Erma maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine" kehtestatud detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Erma tee 18 maaüksuse osas.

Ettekandja: planeerimisnõunik Marica Sepp.

16. Loo aleviku Lõhe ja Küünisaare kinnistute ning lähiala detailplaneeringu kehtestamine.

Ettekandja: planeerimisnõunik Marica Sepp.

17. Neeme küla Korstna V ja Laigari 2 maaüksuste detailplaneeringu kehtestamine.

Ettekandja: planeerimisnõunik Marica Sepp.

18. Neeme küla Sadama tee 10 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine.

Ettekandja: planeerimisnõunik Marica Sepp.

19. Jõelähtme vallale kuuluvale Koogi külas asuvale Joakõrtsi tee kinnistule Melmas Grupp OÜ kasuks isikliku kasutusõiguse seadmine.

Ettekandja: maanõunik Ülo Laanemets.

20. Jõelähtme vallale kuuluvale Loo alevikus asuvale Järve tee lõik 1 kinnistule Eco Point OÜ kasuks isikliku kasutusõiguse seadmine.

Ettekandja: maanõunik Ülo Laanemets.

21. Jõelähtme valla Parasmäe küla Kurvi maaüksuse osale elamu teenindamiseks vajaliku katastriüksuse sihtotstarbe määramine.

Ettekandja: maanõunik Ülo Laanemets.

22. Jõelähtme valla Võerdla küla Saue maaüksuse osale elamu teenindamiseks vajaliku katastriüksuse sihtotstarbe määramine.

Ettekandja: maanõunik Ülo Laanemets.

23. Jõelähtme valla Koogi küla Jägala-Joa tee 2 ja Koogi tee 29 maaüksustele, kui elamu teenindamiseks vajaliku katastriüksuse sihtotstarbe määramine.

Ettekandja: maanõunik Ülo Laanemets.

24. Maavanemale seisukoha andmine.

Ettekandja: maanõunik Ülo Laanemets.

25. Jõelähtme valla arengukava 2017-2025 ja eelarvestrateegia 2018-2021 koostamise algatamine.

Ettekandja: vallavalitsuse liige Priit Põldma.

26. Kohustuste võtmine üle ühe eelarveaasta.

Ettekandja: vallavalitsuse liige Priit Põldma.

27. Vallavanema informatsioon.

Ettekandja: vallavanem Andrus Umboja.

28. Vallavolikogu liikmete avaldused ja ettepanekud.

Päevakorra juurde kuuluvad materjalid on kättesaadavad aadressil www.volis.ee