« Tagasi

Jõelähtme valla üldplaneeringu ja Jõelähtme valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avalikustamine

Jõelähtme Vallavolikogu võttis vastu ja suunas avalikule väljapanekule Jõelähtme valla üldplaneeringu ja Jõelähtme valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande. Materjalidega saab tutvuda alates 01. juunist kuni 29. juulini 2018:

  • Jõelähtme vallavalitsuses (Postijaama tee 7, Jõelähtme küla, Jõelähtme vald)
  • Loo Raamatukogus (Kuusiku tee 1a, Loo alevik)
  • Kostivere Raamatukogus (Aruküla tee 3, Kostivere alevik)
  • Neeme Raamatukogus (Männimäe tee, Neeme küla)
  • Kaberneeme Raamatukogus (Rahvamaja tee 1, Kaberneeme küla).

Samuti avaldatakse vastuvõetud üldplaneering ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne Jõelähtme valla veebilehel http://maja.joelahtme.ee/?dir=Yldplaneeringu+materjalid.

 

Üldplaneeringu koostamise põhieesmärk on valla ruumilise arengu põhimõtete kujundamine ning selle alusel maa- ja veealadele üldiste kasutamis- ja ehitustingimuste, sealhulgas maakasutuse juhtotstarbe määramine.

 

Asustuse suunamisel lähtutakse juba väljakujunenud asustusstruktuurist ja tihendamise printsiibist – tihenevad ja laienevad Loo ja Kostivere alevik ning külakeskused, mujal vallas säilib hajaasustus. Elamupiirkondade tihendamine (tühjade kruntide hoonestamine) ja mõningane laiendamine soodustab elamupiirkondade arengut hoonestuslikult mitmekesise (väikeelamu, korter- ja ridaelamu) ja sotsiaalselt toimiva ruumina.

 

Tugevat arengupotentsiaali elamu- ja puhkepiirkonnana omab rannikupiirkond, kuna unikaalne rannikumaastik ja pikk liigendatud rannajoon loovad suurepärased eeldused seal elamiseks, puhkamiseks ja vaba aja veetmiseks. Üldplaneeringuga suunatakse piirkonda erinevaid tegevusi, mis sobituvad olemasolevasse keskkonda ning tuginevad kohapealsetele väärtustele neid hoides ja edasi arendades – elamumajandus, puhke-, turismi- ja väikeettevõtlus, sotsiaalobjektid ühistegevuse soodustamiseks jne.

 

Tootmis- ja ettevõtlustegevuskeskkonna arengu soodustamine on oluline eeldus elavdada majanduskeskkonda ja luua uusi töökohti. Äri- ja tootmistegevuse arendamisel ja maa-alade kasutusele võtmisel arvestatakse kavandatava tegevuse sobivust keskkonda ning logistilise asukohaga. Tootmistegevus suunatakse eelkõige transiitmagistraali ja suuremate teede äärde, mis võimaldab transpordivood suunata otse maanteele müra- ja saastetundlike alasid läbimata.

Loo ja Kostivere alevikes arvestatakse väljakujunenud struktuuriga - tootmistegevus suunatakse tundlikest aladest eemale, arvestades juba tegutsevate tootmispiirkondade paiknemist alevike äärealadel.

 

Jõelähtme valla üks prioriteete on puhke- ja turismimajanduse edendamine, kasutades võimalusi, mida pakub kohapealne loodus- ning ajaloolis-kultuuriline keskkond. Üldiseks suunaks ja eesmärgiks on võimaldada kohalikele elanikele ja külalistele  mitmekülgseid tingimusi puhkuseks ja vaba aja veetmiseks, seda nii rannikupiirkonnas kui jõeäärsetel aladel.

 

Üldplaneeringu koostamisega paralleelselt viiakse läbi keskkonnamõju strateegiline hindamine, mille eesmärk on üldplaneeringu elluviimisega kaasnevate olulise keskkonnamõju väljaselgitamine, mõjude olulisuse ja ulatuse hindamine ning leevendavate meetmete väljatöötamine negatiivsete mõjude vähendamiseks.

 

Üldplaneeringu ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise:

  • Algataja: Jõelähtme Vallavolikogu  - Postijaama tee 7, Jõelähtme küla, 74202, kantselei@joelahtme.ee, telefon 60 54 887
  • Koostamise korraldaja: Jõelähtme Vallavalitsus - Postijaama tee 7, Jõelähtme küla, 74202, kantselei@joelahtme.ee, telefon 60 54 887
  • Kehtestaja: Jõelähtme Vallavolikogu  - Postijaama tee 7, Jõelähtme küla, 74202, kantselei@joelahtme.ee, telefon 60 54 887

 

Riigipiiriülest keskkonnamõju Jõelähtme valla üldplaneeringu koostamise ja elluviimisega ei kaasne.

Ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi saab esitada üldplaneeringulahenduse ja keskkonnamõju strateegilise hindamise kohta kirjalikult kuni 29. juulini 2018 Jõelähtme Vallavalitsusele (Postijaama tee 7, Jõelähtme küla, Jõelähtme vald, 74202 Harjumaa, e-posti aadress kantselei@joelahtme.ee). 

Üldplaneeringu lahenduse ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avaliku väljapaneku järgne avalik arutelu toimub Kostivere kultuurimõisas 6. septembril 2018 algusega kell 17:00.