« Tagasi

Jõelähtme valla noortevolikogu II koosseisu valimised

Jõelähtme vallas hakkas 2015. aastal tegutsema noorte aktiivgrupp, kes avaldas valmisolekut tegutseda edasi noortevolikoguna ning tegi ettepaneku noortevolikogu moodustamiseks. Noortevolikogu põhitegevuseks on kaasata noori aktiivselt osalema ühiskondliku elu korraldamisse. Jõelähtme Vallavolikogu kinnitaski 17. märtsil 2016. aastal Jõelähtme valla noortevolikogu põhimääruse ja samal aastal valiti ka esimene noortevolikogu koosseis.

 

Noortevolikogu on vallavolikogu juures tegutsev 5.-11. noortest koosnev nõuandva õigusega osaluskogu, mis on demokraatlik, liikmete omaalgatusel ja ühistegevusel põhinev ning poliitiliselt ja usuliselt sõltumatu. Noortevolikogu eesmärk on arutada valla pädevusse kuuluvaid noori puudutavaid küsimusi, teha nende kohta ettepanekuid vallavolikogule ja vallavalitsusele lähtudes noorte vajadusest ja huvidest. Noortevolikogu valitakse kaheks aastaks.

 

Esimese noortevolikogu koosseisu valiti kokku 10 noort erinevatest vanuserühmadest ja kantidest, kes tegid tublit tööd – noortevolikogu esindus osales esimese noortevaldkonna arengukava koostamisel, kirjutati projekt ja korraldati noorte „Osaluskohvik", et arutada noortega olulistel teemadel vallas, osaleti projektis „Noored Valimisvalvurid" ning projekti „Nopi Üles" toetusel saadi välipinksilauad. Samuti korraldati noortevolikogu eestvedamisel noorte koolialguse pidusid, korrastati võrkpalliväljakuid, osaleti „Teeme ära" talgutel, tähistati noortega Tartu rahu aastapäeva jne. Noorte aktiivgrupp ja noortevolikogu esimene koosseis pälvisid ka 2015. ja 2016. aastal Jõelähtme alguse laureaadi tiitli.

 

Kuna noortevolikogu valitakse kaheks aastaks, siis selle aasta novembris on käes aeg valida 2. koosseis, kes oleksid aktiivsed ja huvitatud oma kodukoha heaolust, et koos esindada noorte huve ning toetada nende omaalgatust.

Noortevolikogusse ootame kandideerima 13.-26. aastaseid noori, kelle elukoht on rahvastikuregistri järgi Jõelähtme vald või noori, kes õpivad Jõelähtme valla üldhariduskoolis või huvikoolis, kuid ei ole Jõelähtme valla registriga. Kandideerimisavalduste esitamise tähtaeg on 21. oktoober 2018. Avaldusi saab täita Loo Keskkooli ja Kostivere Kooli kantseleis, Loo ja Kostivere Noortekeskustes, Neeme Rahvamajas ning Jõelähtme Vallavalitsuse kantseleis või kodulehel.

 

Noortevolikogu valimised toimuvad novembrikuu esimesel nädalal. Kui noortevolikogu kandidaate on vähem kui 11, kutsutakse valimisteks kokku üldkogu. Üldkogul osalevad hääleõigusega 13.-26. aastased Jõelähtme valla registriga noored ja noored, kes õpivad Jõelähtme valla üldhariduskoolis või huvikoolis, kuid kes ei ole Jõelähtme valla registriga. Üldkogu võtab otsuse vastu avalikul hääletamisel kohalolijate poolthäälte enamusega. Juhul, kui noortevolikogu kandidaate on rohkem kui 11, valitakse liikmed salajasel hääletamisel 4 erinevas valimisjaoskonnas (Lool, Kostiveres, Neemes ja Jõelähtmes). Valmisjaoskondades läbi viidud hääletustulemuste väljaselgitamiseks kutsutakse kokku üldkogu. Üldkogu valib enda hulgast 3-liikmelise valimiskomisjoni, kuhu ei tohi kuuluda noortevolikokku kandideerijad.

Valimistulemused kinnitab üldkogu ning need avaldatakse Jõelähtme valla koduleheküljel ja noortevolikogu facebooki lehel. Täpsemalt saab lugeda Jõelähtme noortevolikogu põhimäärusest ja noortevolikogu tegutsemistest valla koduleheküljel.