« Tagasi

Aston Synthetics OÜ taotleb õhusaasteluba

Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse Aston Synthetics OÜ (registrikood: 14131711; aadress: Tartu mnt 43, Tallinn, Harjumaa, 10128) esitatud õhusaasteloa taotluse ja sellele lisaks oleva lubatud heitkoguste projekti (edaspidi LHK projekt), mis on registreeritud Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis 02.04.2018 nr 15-2/18/4077-3 all.

Ettevõte taotleb tähtajatut õhusaasteluba käitisele aadressil Niidu tee 3, Jõelähtme vald,  Loo alevik, Harju maakond, 74201 (katastritunnus: 24501:001:0147). Aston Synthetics OÜ planeerib tootma hakata mittekootud kangaid beebide-, isiklike hügieeni- ja meditsiiniliste hooldustoodete tarbeks. Ettevõttel on vaja õhusaasteluba keskkonnaministri 14.12.2016 määruse nr 67 „Tegevuse künnisvõimsused ja saasteainete heidete künniskogused, millest alates on käitise tegevuse jaoks nõutav õhusaasteluba1" järgi, mis sätestab, et õhusaasteluba on vajalik, kui põletusseadme soojussisendile vastav nimisoojusvõimsus kütuse põletamisel on  1 MWth või suurem.

Aston Synthetics OÜ tehases on seitse põletusseadet, mille summaarne soojussisendile vastav nimisoojusvõimsus on 7,164 MWth. Nelja katelt kasutatakse tehnoloogiaprotsessis toodetava kanga kuivatamiseks ja nende soojussisendile vastavad nimisoojusvõimsused on vastavalt  1 MWth, 1,5 MWth, 1,75 MWth ja 2 MWth. Kahte katelt, mille kummagi soojussisendile vastav nimisoojusvõimsus on 0,442 MWth kasutatakse ventilatsiooniagregaadi küttevõimsuse tagamiseks ning ühte katelt, mille soojussisendile vastav nimisoojusvõimsus on 0,0295 MWth kasutatakse kontoriosa kütteks. Kõik katlad kasutavad kütusena maagaasi ning eeldatav kütusekulu on 4451,820 tuhat m3 aastas.

Olulisemad taotluse kohaselt välisõhku eralduvate saasteainete aastased heitkogused tonnides on: lämmastikoksiidid 9,616; süsinikoksiid 9,616; lenduvad orgaanilised ühendid kütuse põletamisel 0,641 ja süsinikdioksiid 8984,357.

Ettevõtte piirkonnas asuvad peamiselt äri-, tootmis- ja transpordimaad. Lähim elamu jääb Niidu tee 3 kinnistu piirist umbes 300 meetri kaugusele edelasse. Umbes 380 meetri kaugusele kirdesse jääb Lemoine Estonia OÜ tehas, millele on väljastatud õhusaasteluba nr L.ÕV/326125

Materjalid on alla laaditavad käesoleva teate juurest. Ettepanekud ja vastuväited tuleb saata Keskkonnaameti Põhja regiooni aadressil Viljandi mnt 16, Tallinn või e-posti teel pohja@keskkonnaamet.ee