19.05.16

Toimetulekutoetust makstakse isikule (perekonnale), kelle tulud peale eluasemekulude eest tasumist normpinna ulatuses on alla Vabariigi Valitsuse kehtestatud toimetulekupiiri.

Toimetulekutoetust vormistatakse Jõelähtme Vallavalitsuse hariduse-, kultuuri- ja sotsiaalosakonnas  1. kuni 20.-da kuupäevani. 

Iga kuu teisel neljapäeval toimub sotsiaaltöötaja vastuvõtt Loo Kultuurikeskuse A-korpuses, kell 10.00–13.00.

Toimetulekupiir alates 01.01.2016 üksi elava isiku või perekonna esimese liikme kohta ning perekonna igale alaealisele liikmele on 130 eurot kuus. Toimetulekupiiri suurus perekonna teisele ja igale järgnevale täisealisele liikmele on 104 eurot kuus.

 

Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu sissetulek pärast sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud tingimustel arvestatud eluruumi alaliste kulude mahaarvamist on alla kehtestatud toimetulekupiiri. 

 

Toimetulekutoetuse määramisel loetakse perekonnaliikmeteks samas eluruumis elavad ühise majapidamisega:
 1) abielus või abieluga sarnanevas suhtes olevad isikud;
 2) esimese ja teise astme alanejad ja ülenejad sugulased;
 3) muud isikud, keda seob ühine kodune majapidamine.
Perekonna koosseisu loetakse ka kuni 24-aastased õpilased ja üliõpilased juhul, kui nende rahvastikuregistrisse kantud elukoha aadressiandmed langevad kokku perekonnaliikmete elukoha aadressiandmetega. 

 

Sissetulekuna arvestatakse kõiki üksi elava inimese või perekonna tulusid, mis ei ole erandina seaduses välja toodud. Näiteks arvatakse sissetulekute hulka saadud töötasu, peretoetused (v.a kolmanda ja järgneva lapse lapsetoetus 45 euro ulatuses iga nimetatud lapsetoetust saava lapse kohta), töötuskindlustushüvitis, töötutoetus, saadud elatis, elatisabi, pension, puudega vanema toetus, tulumaksu tagastus, muu sissetulek.

 

Toimetulekutoetuse saajal, kelle kõik perekonnaliikmed on alaealised, on õigus saada koos toimetulekutoetusega täiendavat sotsiaaltoetust 15 eurot, mida maksab kohalik omavalitsus riigieelarvelistest vahenditest. 

 

Toimetulekutoetuse taotlemiseks tuleb pöörduda vallavalitsuse sotsiaalosakonda. Kaasa võtta dokumendid, mis tõendavad eelmisel kuul saadud netosissetulekuid (ja ära makstud elatise suurust, juhul kui toetuse taotleja maksab kellelegi elatist).  Kui toimetulekutoetuse taotleja või tema perekonnaliige saab sissetulekuid, mis on makstud mitmeks kuuks ette või tagantjärele,  on kohalikul omavalitsusel õigus küsida dokumente, mis tõendavad viimase kuue kuu sissetulekuid ning võtta toetuse arvestamise aluseks viimase kuue kuu sissetulek. Kui mõne sissetuleku liiki ei ole võimalik dokumentaalselt tõendada, kinnitab toimetulekutoetuse taotleja selle suurust oma allkirjaga.
 
Kui toetuse taotleja soovib, et toimetulekutoetuse määramisel kaetakse ka eluruumi alalised kulud, siis tuleb avaldusele lisada dokumendid, mis tõendavad:

 • eluruumi kasutamise õigust (esitatakse esmapöördumisel ja eluruumi kasutamise õigusliku aluse muutumisel);
 • toimetulekutoetuse määramisel arvesse võetavaid jooksval kuul tasumisele kuuluvaid eluruumi alalisi kulusid.

Toimetulekutoetuse esmakordsel taotlemisel või järgmisesse loetellu kuuluvate esemete koosseisu muutumise korral esitatakse lisaks kirjalik loetelu, milles on nimetatud järgmised taotleja enda ja tema perekonna kasutuses või omandis olevad esemed:

 • kinnisasjad ja vallasasjadest eluruumid;
 • sõidukid liiklusseaduse tähenduses;
 • väärtpaberid väärtpaberituru seaduse tähenduses.

Toetuse taotlemisel esitatavad dokumendid:

 • täisealis(t)e pereliikme(te) pass(id)
 • kuni 16-aastaste ülalpeetavate laste sünnitunnistus
 • töötavate pereliikmete eelneva kuu palgatõend, milles on kajastatud bruto töötasu, kinnipeetud tulumaks ja elatis
 • töötutel töötu kaart
 • üle 16-aastastel õpilastel kehtiv õpilaspilet või koolitõend
 • üliõpilastel koolitõend stipendiumi saamise või mittesaamise kohta
 • pensionitunnistus
 • tõend elatise saamise või mittesaamise kohta
 • mittetöötavatel pereliikmetel tööraamat
 • eelneva kuu eluasemekulud (hooldustasu, küte, vesi ja kanalisatsioon ja sooja vee valmistamiseks kulunud energia)
 • taotleja hoiuarve number

 

Toimetulekutoetuse taotlemise avaldus

 

Toimetaja: KRISTIINA VÄLBA