27.04.16

Jõelähtme vallas makstavatest sotsiaaltoetustest ja nende taotlemisest

Sotsiaaltoetused on mõeldud perekonna toimetuleku soodustamiseks ja toetust makstakse leibkonna netosissetuleku suurust arvestades. Tegemist on sissetulekust sõltuvate sotsiaaltoetustega, mida makstakse Jõelähtme valla vähekindlustatud isikutele ja peredele hädavajalike kulude osaliseks katmiseks, mida ei hüvitata riiklike toetustega ja teenustega ja piisavate elatusvahenditeta isikutele vältimatu sotsiaalabi osutamiseks. Vähekindlustatud isikuks loetakse inimest, kelle sissetulek ühes kuus on väiksem kui 1,5-kordne riigieelarvega kehtestatud toimetulekupiir ning vähekindlustatud leibkonnaks loetakse peresid, kelle sissetulek ühes kuus leibkonna liikme kohta on väiksem kui 1,5-kordne riigieelarvega kehtestatud toimetulekupiir. Toimetulekutoetuse määr on 130 eurot üksi elava isiku või perekonna esimese liikme kohta ning perekonna igale alaealisele liikmele on toetuse määraks samuti 130 eurot kuus. Toimetulekupiiri suurus perekonna teisele ja igale järgnevale täisealisele liikmele on 104 eurot kuus. Lisaks sissetulekutele arvestatakse taotleja üldist materiaalset olukorda, tervislikku seisundit, ülalpeetavate arvu, vanust ja leibkonna kõikide liikmete netosissetulekuid taotlusele eelnenud 3 kuul. Ühtlasi võetakse arvesse ka taotleja ja/või tema leibkonna kasutuses või omandis olevad vallas- ja kinnisasjad. Sissetulekute hulka ei arvestata ühekordseid riiklikke ja valla õigusaktide alusel makstavaid sotsiaaltoetusi, tööturukoolitusel, tööpraktikal ja tööharjutusel osalemiseks makstavaid stipendiume, sõidu- ja majutustoetusi, riigi tagatisel antavaid õppelaene. Lasteaia toiduraha ja osalustasu maksmisel ei võeta sissetulekutes arvesse riiklikke peretoetusi. Laene võlgnevusi, täitenõudeid ja tasulisi raviteenuseid ei arvestata toetuse määramisel leibkonna väljaminekute hulka. Toetust on õigus taotleda isikul, kelle elukohana Eesti rahvastikuregistris on jooksva aasta 1. jaanuari seisuga registreeritud Jõelähtme vald. Järgnevalt on antud ülevaade Jõelähtme vallas makstavatest sissetulekust sõltuvatest sotsiaaltoetustest.

Toetus isiku omaosaluse osaliseks katmiseks ortopeediliste ja invatehniliste abivahendite ostmisel ja rentimisel (va hambaproteesid). Toetuse suurus on kuni 100% isiku kanda jäävast vahendi maksumusest.

Toetus ravimite kompenseerimiseks (edaspidi ravimitoetus). Ravimitoetust makstakse retseptiravimite eest, nimelise ostutšeki alusel, kuni 65 eurot aastas. Mitme kroonilise haiguse samaaegsel esinemisel makstakse toetust kuni 130 eurot aastas. Ravimitoetuse määramisel võetakse arvesse isikule sotsiaalkindlustusameti poolt makstavate puudest tulenevate lisakulude määra kuus.

Toetus raviprotseduuridel osalemiseks. Toetust makstakse taastusravi protseduuride omaosaluse osaliseks katmiseks arsti ettekirjutuse alusel, hooldusravil viibimise kulude katteks ning rehabilitatsiooniplaanist tulenevate raviprotseduuride hüvitamiseks. Toetuse suurus on kuni 100% isiku omaosalusest. Toetust ei maksta eriarstide visiiditasude maksmiseks.

Transporditoetus. Toetust makstakse raviprotseduuridele ja taastusravile sõitmise kulude hüvitamiseks või vältimatu sotsiaalabina elukohta naasmiseks. Toetuse suurus on kuni 100% sõidukuludest.

Küttetoetus. Toetuse suurus on kuni 100 eurot ühe kalendriaasta jooksul. Toetust ei maksta toimetulekutoetuse saajatele.

Toetus dokumentide taotlemiseks (pass, isikutunnistus, elamisluba). Toetuse suurus on kuni 100% kehtivast riigilõivu määrast.

Toetus vähekindlustatud leibkondade lastele riiete ja jalanõude ostmiseks. Toetust makstakse üks kord kalendriaasta jooksul. Toetuse suuruseks on kuni 65 eurot lapse kohta. Täiendavalt võib taotleda toetust põhikooli või gümnaasiumi lõpetamiseks.

Toetus prillide ostmiseks (toetatakse klaaside maksumust). Toetuse suuruseks on kuni 100% prilliklaaside ostu summast. Toetus makstakse välja nimelise ostutšeki alusel.

Vähekindlustatud leibkondade laste eest koolieelsele lasteasutusele toiduraha ning osalustasu maksmine. Toiduraha ja osalustasu makstakse kuni üheks õppeaastaks.

Toetus vähekindlustatud leibkondade lastele spordi- ja huvitegevuse osalustasu maksmiseks. Toetust makstakse kuni 224 eurot kalendriaasta jooksul.

Õpilaskodu kohatasu maksmine vähekindlustatud leibkondade laste ning õpi- ja/või käitumisraskustega õpilaste eest. Toetus määratakse kuni üheks õppeaastaks ning toetuse suuruseks on kuni 100% kohamaksumusest.

 Ravikindlustusega hõlmamata isiku toetus. Toetust makstakse ravikindlustuseta isiku hädavajaliku ravikulu, puude astme ja töövõimekaotuse protsendi määramiseks tehtavate kulude hüvitamiseks kuni 100 % ulatuses.

Eluruumide kohandamise toetus. Toetust makstakse isikutele, kellel on raskusi eluruumis liikumise ning endaga toimetulekuga, ehituslike kohanduste tegemiseks eluruumi sisenemise või eluruumis toimetuleku hõlbustamiseks. Toetuse suurus on kuni 100% teostatava töö maksumusest.

Toetus vältimatu sotsiaalabi andmiseks. Toetust makstakse ühekordselt isikule, kes on sattunud sotsiaalselt abitusse olukorda elatusvahendite kaotuse või puudumise tõttu invaliidistumise, raske ravimatu haiguse, tulekahju või muu õnnetusjuhtumi tagajärjel. Makstava toetuse suuruse otsustab vallavalitsus konkreetseid asjaolusid arvestades.

Toetuse taotlemiseks tuleb esitada Jõelähtme Vallavalitsusele vormikohane avaldus, milles näidatakse kõigi leibkonnaliikmete nimed, isikukoodid, töökoha/-d, sissetulekud ja varad.      

Sotsiaaltoetuse avaldusele lisatakse:
1)      hüvitamisele kuuluvate kulutuste suurust tõendavad dokumendid (tšekid, arved, maksekorraldused);
2)      kuludokumendid jooksva kuu eest (eluaseme kulud);
3)      isiku(te) taotlusele eelnenud 3 kuu arvelduskonto(de) väljavõte;
4)      kirjalik loetelu isiku ja/või tema leibkonna kasutuses ja omandis olevatest kinnis- ja vallasasjadest;
5)      sõidukitest liiklusseaduse tähenduses;
6)      väärtpaberitest väärtpaberituru seaduse tähenduses;
7)      ravikindlustusega hõlmamata isiku toetuse taotlusele lisatakse pere- või raviarsti saatekiri ning raviasutuse arve või kulu tõendav dokument;
8)      erandkorras makstava toetuse maksmise korral lisatakse avaldusele teenusepakkuja esitatud arve või hinnapakkumine, toetus makstakse otse teenusepakkujale.

Lasteaiatoidu ja/või osalustasu maksmisest vabastamise taotlusele lisatakse:
1)      kuludokumendid jooksva kuu eest (eluaseme kulud);
2)      isiku(te) taotlusele eelnenud 3 kuu arvelduskonto(de) väljavõte.

Eluruumide kohandamise toetuse avaldusele lisatakse:
1)      kohandamise maksumuse kalkulatsioon vähemalt kahelt töövõtjalt;
2)      isiku(te) taotlusele eelnenud 3 kuu arvelduskonto(de) väljavõte;
3)      puude raskusastme ja lisakulude tuvastamise otsus;
4)      rehabilitatsiooniplaani koopia.

Toetuse taotluste menetlemisel on vallavalitsusel õigus ja kohustus nõuda taotlejalt täiendavaid andmeid vara (kinnisvara, vallasvara, aktsiad, osakud jm) ja kulutuste kohta ning selgitusi taotluses toodud andmete õigsuse tõestamiseks.

 

Vajalikud dokumendid:

Toimetaja: KALEV ALGO