2.05.16

Jõelähtme valla koolides õppivatele õpilastele kehtib tasuta sõiduõigus õppeperioodil õppeasutuse poolt väljastatud elektroonilise õpilaspileti esitamisel. Sõidusoodustuse saamiseks esitavad valla koolid vallavalitsusele elukohast õppeasutusse ja tagasi sõiduks bussitransporti kasutavate õpilaste nimekirjad, mille alusel sisestab vallavalitsuse spetsialist õpilaste andmed elektroonilisse andmebaasi.

Õpilane peab oma sõidud registreerima kõigil liinidel, nii valla siseliinidel kui maakonna avalikel liinidel. Tasuta sõiduõiguse määrab vald kooli poolt esitatud taotluse alusel. Kui õpilane või lapsevanem ei ole kooli tasuta sõidusoovist teavitanud siis tuleb ise tasuda kõikide sõitude eest.

Elektrooniline õpilaspilet toimib sarnaselt Ühiskaardile – sellele on võimalik lisaks omavalitsuse poolt antavale tasuta sõiduõigusele kanda ka kuupileteid ja e-raha üksikpiletite ostmiseks. Ehk siis kooli ja koju saab laps oma elektroonilise õpilaspileti alusel tasuta kuid mõnel teisel liinil sõites (nt. teise omavalistusse huviringi) tuleb siiski pilet osta või õpilaspiletile raha laadida. Raha laadimine käib sarnaselt Ühiskaardiga, seda saab teha interneti kaudu (www.pilet.ee) või Ühiskaardi müügipunktides: https://www.pilet.ee/cgi-bin/splususer/splususer.cgi?op=info&file=kuidasosta_muugipunktid.html

Tasuta sõiduõigus läheb automaatselt edasi iga kooliaasta alguses. Koolist lahkunute (kooli lõpetajad või teise kooli minejad) kohta esitab kool nimekirja omavalitsuse esindajale, et tasuta sõiduõigus maha võtta. Samuti teavitab kool kõigi uute õpilaste ja õpetajate kohta, et neile saaks tasuta sõiduõiguse kaardile lisada. Sõiduõigus seatakse õppeperioodiks ehk 1. septembrist kuni 30. juunini.

Jõelähtme valla õpilastele, kes õpivad üldhariduskooli päevases õppevormis põhi- või keskkoolis, on jooksva aasta 1. jaanuari seisuga Eesti rahvastikuregistri andmetel valla elanikud ning õpivad mõne teise omavalitsuse haldusterritooriumil võimaldatakse sõidusoodustust kui õpilane õpib muukeelses kooli või erivajadustega laste koolis või lasteaias. Sõidusoodustuse saamiseks esitab lapsevanem, eestkostja, hooldaja või õpilane ise vallavalitsusele vormikohase avalduse. Sõit õppekohta ja tagasi hüvitatakse vastavalt kuludokumentidele, kuid mitte rohkem kui üks sõit edasi-tagasi õppepäeva kohta. Erivajadusega lapsele võimaldatakse toetust kui vallavalitsusel ei ole pakkuda valla koolis või munitsipaallasteaias lapse erivajadusele vastavat õpet.

Kuludokumendid, mis tõendavad pileti ostu, ühistranspordi kuukaardid, sõidupiletite originaalid jne esitatakse vallavalitsusele. Korraga võib esitada kuni kolme kuu kuludokumendid.

Õpilase sõidukompensatsiooni piirmääraks ühele õpilasele on tsoonipõhise kuukaardi maksumus ühes kalendrikuus ning kuukaardi esitajale hüvitatakse sõidukulu proportsionaalselt õppeperioodiga. Õppeperioodiks loetakse õppeaastat, välja arvatud koolivaheajad ja nädalavahetused.

Kui lapsel puudub ühistranspordi kasutamise võimalus, maksab vallavalitsus hüvitist õpilase sõiduks pere isikliku autoga marsruudil kool ja kodu. 

Huvikoolide ja täiskasvanute gümnaasiumide õpilastele õppekohta sõiduks sõidusoodustust ei võimaldata. Kutsekoolide õpilased peaksid küsima sõidusoodustuste ja sõidupiletite hüvitamise kohta teavet oma koolidest.

Õpilaste sõidusoodustuse taotlemise, määramise ja väljamaksmise kord Jõelähtme vallas

Toimetaja: KALEV ALGO