27.11.18

Taaskord on aeg kontrollida oma rahvastikuregistri järgset elukohta ja registreerida see Jõelähtme valda. Miks see nii oluline on, tuleneb Eesti Vabariigi seadusandlusest, mille kohaselt on omavalitsustele tulumaksuraha eraldamise aluseks tema elanike rahvastikuregistri järgne elukoht seisuga 31. detsember. Lihtsamalt öeldes - kõikide nende inimeste töötasudest laekub tulumaks koduvalda, kes seisuga 31. detsember on meie registris. Jooksva aasta sees registreerimised kiiret mõju ei avalda,  uus arvestus tehakse alles järgmise 31. detsembri seisuga.

Jõelähtme valla rahvaarv on läbi aastate olnud kerges positiivses tõusus. Vahemikus 2003 kuni 2013 kasvas meie valla elanike arv 5286-lt inimeselt 6128-ni ehk 842 inimese võrra.. Registrijärgsete elanike arv läks langusesse eelmise aasta esimestel kuudel, mis tulenes Tallinna linna tasuta ühistranspordi kehtestamise tulemusel. Selge on see, et Tallinna tasuta ühistransport on paljudele meie valla elanikele oluliseks soodustuseks, ning Tallinna linna poolt sellise soodustuse sisseviimise üheks oluliseks põhjuseks oli oma registrijärgsete elanike arvu suurendamine. Kõik need meie valla inimesed, kes on selle aasta sees oma elukoha Tallinnasse registreerinud, saavad aga selle aasta kestel teha põhimõttelise valiku -  kas tuua oma maksuraha endiselt Jõelähtme valda, mille arvelt on võimalik meie elukeskkonda arendada ning üleval pidada haridus- ja kultuuriasutusi või siis viia oma maksuraha uuest aastast Tallinna linnale.

Jõelähtme ja Tallinna registri vahel liikuvate inimeste jaoks on kaalukausil palju soodustusi. Teatavasti hakkas 2013. aastal kehtima uus maamaksu arvestamise kord, mille kohaselt kehtib kodualusele maamaksule vabastus (tiheasutusega aladel 1500 m2 ning hajaasustusega aladel 2ha ulatuses). Kodualuse maamaksu vabastuse saamise eelduseks on registrijärgne aadress 31. detsembri seisuga. Samas Tallinna tasuta ühistranspordiga sõitmise puhul sellist eeldust ei rakendata. Seega kõigil neil, kes on ennast ümber registreerinud tasuta bussisõidu tõttu Jõelähtmest Tallinnasse, on kas otseselt kasulik (et saada kodualuse maamaksu vabastust) ennast registreerida tagasi aasta lõpus Jõelähtme valda või siis koduvalla arengu huvidest lähtuvalt moraalne kohustus ja praktiline huvi seda teha. Öeldakse, et veri on paksem kui vesi, näidakem siis seda ka oma tegudega. Ja kõigil neil, kellel on jätkuvalt kasulik Tallinna tasuta ühistransporti kasutada,  on võimalik seda teha juba näiteks alates 2. jaanuarist oma elukohta Tallinnasse tagasi registreerides.

Samasisuline üleskutse kõlab ka kõigile neile Jõelähtme vallas elavatele inimestele, kes mõnel muul põhjusel ei ole oma elukohta seni meie valda registreerinud. Tahame ju kõik, et meie teed oleks korras, tänavad valgustatud, et meil oleks piisavalt lasteaiakohti ning kooliharidust pakutaks edasi vähemalt samas mahus. Selle kõige hoidmiseks on vaja vahendeid, millest põhiosa moodustab eelarves tulumaks. Vastavalt tulumaksuseadusele kantakse iga elaniku brutotulust 11,6 % registrijärgsele omavalitsusele. 2018. aastal laekub Jõelähtme vallale tulumaksu arvelt ca 4,8 miljonit eurot, mis teeb iga elaniku kohta keskmiselt 710 eurot aastas. Sama tulu jagunemine hõivatud isikute vahel näitab, et keskmiselt laekub ühe töötava elaniku kohta aastas ca 1330 eurot maksuraha. Seega iga puudujääv elanik tähendab maksuraha vähenemist ning lisanduv elanik maksuraha kasvu.

1.1.            Meie vallas on viimastel aastatel välja kujunenud traditsioon teha aastalõpu elukoha registreerimise kampaaniat. Eelmisel ja üleeelmisel aastal tegime algust registribussiga, mille kohaselt tuleb vallavalitsus elanikele lähemale ning ka sel aastal on võimalik detsembrikuus registribussis oma elukohta määratleda, selleks tuleks endast vallavalitsusele teada anda ning leppida kokku registriametnikuga kohtumise aeg ja koht. Registreerumist on võimalik tellida telefonil 53 120 223. Nagu ikka, on kõigile elukoha registreerijatele ette nähtud meened, milleks traditsiooniliselt valik Loo ujula kümne korra pääsme või valla kruusi vahel.

Seekord oleme aga võtnud plaani loosida kuus auhinda:
1) 4x500 eurot 2018 aastal Jõelähtme valda registreerunud täisealiste elanike vahel, kes on seisuga 01.01.2019 jätkuvalt Jõelähtme valla registris.

2) 4x500 eurot kõigi täisealiste valla elanike vahel, kelle registrijärgne elukoht seisuga 01.01.2019 on Jõelähtme vald


 Teeme seda selleks, et elanikel, kes tegelikult meie vallas elavad ja seni erinevatel põhjustel ei ole valla registris, tekitada huvi see väike liigutus ära teha, ning  pakkuda Tallinna linnale konkurentsi elanike ülemeelitamisel. Teie otsustest sõltub, kas meie valla eelarve järgmisel aastal kasvab või kahaneb, kas saame jätkata meie elukorraldust parandavate investeeringutega või elame peost suhu ja vaatame, kuidas pelgalt ots otsaga kokku tulla. Hea vallakodanik, anna oma panus meie valla arengusse ja loodetavasti oleme valdade võimekuse edetabelis ka järgmisel aastal jätkuvalt vähemalt kolmandal kohal!

 

Kuidas kontrollida oma elukohaaadressi ja esitada elukohateadet omavalitsusele

 

Rahvastikuregistris olevaid elukohaandmeid saab kontrollida pöördudes Jõelähtme vallavalitsuse kantseleisse või sisenedes ID-kaarti kasutades kodanikuportaali www.eesti.ee, kus näete oma elukohana Rahvastikuregistrisse kantud aadressi.

Elukohateadet on võimalik esitada mitmel moel:

1.     Elukohateate esitamiseks saab kasutada kodanikuportaali www.eesti.ee. ID-kaardiga portaali sisenedes valite: e-teenused>kodanikule>eluase>elukohateate esitamine. Avaldust täites peaksid alaealiste laste vanemad arvestama, et lapsed vanemate elukohamuudatuse puhul n.ö automaatselt kaasa ei tule. Seega tuleks alaealised lapsed kindlasti esitatavasse avaldusse eraldi märkida. Juhul, kui elukohateate esitaja ei ole ise selle eluruumi omanik, kuhu ta elukohta soovib registreerida, tuleks avalduse lõppu märkida ruumi omaniku andmed. Sellisel juhul näeb ruumi omanik kodanikuportaali sisenedes esitatavat elukohateadet ning saab selle digitaalselt allkirjastada, misjärel avaldus läbi portaali kohalikku omavalitsusse menetlemiseks suundub.

2.     Välja printida elukohateate blankett valla koduleheküljelt ning saata see allkirjastatult Jõelähtme vallavalitsuse kantseleisse aadressil Postijaama tee 7, Jõelähtme küla, Jõelähtme vald, 74202. Elukohateatele tuleb lisada koopia isikut tõendavast dokumendist ning juhul, kui te ei ole ise eluruumi omanik, kuhu soovite elukohta registreerida, ootame lisadokumentidena kas eluruumi omaniku kirjalikku nõusolekut elukohaandmete rahvastikuregistrisse kandmiseks või koopiat kehtivast üürilepingust. Elukohateate võib vallavalitsuse kantseleisse saata ka skanneeritult või digiallkirjaga e-posti aadressile kantselei@joelahtme.ee.

3.      Tuua teade ise vallavalitsuse kantseleisse. Vallamajja tulles peab olema kaasas isikut tõendav dokument ning juhul, kui te ei ole ise eluruumi omanik, kuhu soovite elukohta registreerida, tuleb kaasa võtta ka omaniku kirjalik nõusolek elukohaandmete rahvastikuregistrisse kandmiseks või koopia kehtivast üürilepingust.

 

Jõelähtme vallavalitsusekantseleissaab end koduvalda registreerida E-N 8.00- 17.00 ja R 8.00- 13.00.
Kõigil on võimalus elukohateate sregistreerimine ka omale koju tellida helistades telefonil 53 012 223. Detsembrikuu „Jätame maksud endale" kampaania raames on igale elukoha registreerijale kingituseks valla logoga tass või Loo ujula 10x pääse. Kampaania peaauhinnana loositakse  2019. aasta alguses välja kuus 500 eurost auhinda.

Lisainfot elukoha registreerimise kohta saab Jõelähtme vallavalitsuse kantseleist telefonidel 6054887 või 53 012 223 ning e-posti aadressil kantselei@joelahtme.ee

Toimetaja: PRIIT PÕLDMA