4.07.17

Hoolekandeteenus on väljaspool isiku kodu osutatav üldhooldusteenus, mille eesmärk on turvalise keskkonna ja toimetuleku tagamine täisealisele isikule, kes terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda kodustes tingimustes ajutiselt või püsivalt iseseisvalt toime tulla. Hoolekandeteenuse eest maksab isik, kes teenust vajab ning tema seadusjärgsed ülalpidajad, kelleks on perekonnaseadusest tulenevalt abivajava isiku abikaasa ning täisealised esimese ja teise astme ülenejad ja alanejad sugulased. 

Ülalpidamiskohustus tuleneb Perekonnaseaduse § 96, ülalpidamiskohustusest vabastamise aluseks on Perekonnaseaduse § 103 lõige 1 järgi kohtumäärus. Kui ülalpidamist saama õigustatud isiku abivajadus on tekkinud tema enda ebamõistliku käitumise tagajärjel, õigustatud isik on jämedalt rikkunud oma ülalpidamiskohustust ülalpidamiskohustuslase vastu või õigustatud isik on süüdi tahtlikus kuriteos ülalpidamist andma kohustatud isiku või tema lähikondse suhtes võib kohus ülalpidamiskohustusega isiku kohustuse täitmisest vabastada või täitmist ajaliselt piirata.

Kui seadusjärgsel ülalpidajal puuduvad rahalised vahendid abivajava isiku aitamiseks ei ole see aluseks ülalpidamiskohustusest vabanemiseks, sellisel juhul tõendab seadusjärgne ülalpidaja oma maksevõimetust dokumentidega ning vallavalitsus maksab puuduoleva osa abivajava isiku hoolekandeteenuse maksumusest.

Isik, kes soovib Jõelähtme Vallavalitsuse poolset osalist kohatasu maksmist peab esitama vallavalitsusele taotluse, kus lisaks isikuandmetele on tarvis märkida seadusjärgsete ülalpidajate andmed, andmed taotleja ning tema seadusjärgsete ülalpidajate varade kohta, anda nõusolek nii taotleja enda kui tema seadusjärgsete ülalpidajate andmete kontrollimiseks ja töötlemiseks.

Isik, kelle sissetulekutest ja varast ei piisa hoolekandeteenuse rahastamiseks ning kellel seadusjärgne ülalpidaja puudub või seadusjärgsel ülalpidajal ei ole võimalik täies ulatuses maksta, on õigustatud taotlema hoolekandeteenuse osalist tasumist. Teenust rahastatakse ulatuses, mis tagab hoolekandeteenuse maksumuse tasumise puudujäävas osas.

Enne uut eelarveaastat vaatab sotsiaalametnik hiljemalt 1. novembriks läbi hoolekandeteenuse rahastamise korraldused, mille käigus kontrollitakse ka teenuse saaja ning tema seadusjärgse ülalpidaja majanduslikku seisu. Kui kontrollitavate varanduslik seis on muutunud ning nad on võimelised maksma kohatasu suuremas summas kui varem, muudab vallavalitsus valla eelarvest makstava osa suurust, või lõpetab üldse maksmise. Kui seadusjärgse ülalpidaja majanduslik olukord on halvenenud, on neil õigus taotleda valla eelarvest makstava osa suurendamist.

Vallavalitsus tasub puudujääva kohatasu kui isik vajab hoolekandeteenust viivitamatult kuid varalise olukorra väljaselgitamine nõuab aega. Kui isiku seadusjärgne ülalpidaja ei ole ülalpidamiskohustusest vabastatud on vallavalitsusel õigus temalt sisse nõuda valla poolt tasutud hoolekandekulutused. Kui isikul puuduvad rahalised vahendid kuid ta omab vara, mida on võimalik võõrandada või anda kasutusse ülalpidamiseks vajalike rahaliste vahendite saamiseks, võib vallavalitsus tasuda puudujääva osa kuni vara võõrandamiseni või kasutusse andmiseni ning vallavalitsusel on õigus nõuda tehtud hoolekandekulude hüvitamist.

Kui hoolekandeteenust vajav isik või tema ülalpidamiskohustuslased keelduvad põhjendamatult tasumast nende kanda jääva osa ülalpidamiskulust, on vallavalitsusel õigus lõpetada omapoolne tasumine.

Vallavalitsus võib jätta isiku taotluse rahuldamata kui ülalpidamiskohustuslased ei osale teenuse kulu katmisel, kui isiku toimetulekut on võimalik tagada erinevate sotsiaalteenustega, kui ülalpidamiskohustuslane on võimeline ise hooldust tagama, kui isik ja/või tema seadusjärgsed ülalpidajad jätavad esitamata täiendavalt nõutud dokumendid, kui isikul on vara, mida ta keeldub võõrandamast või kasutusse andmast oma ülalpidamiskulude katmiseks.

Jõelähtme valla eelarvest hoolekandeteenuse eest maksmise kord

Taotlus hoolekandeteenuse rahastamiseks Jõelähtme valla eelarvest

Üldhooldusteenust osutavad hoolekandeasutused Eestis leiad SIIT.