2.10.17

Sotsiaalkaitse eesmärk on toetada ja suurendada inimese iseseisvat toimetulekut ja sotsiaalset kaasatust, luua võrdseid võimalusi, saavutada tööhõive kõrge tase, ennetada töötust ning toetada töö- ja pereelu ühitamist.

Sotsiaalhoolekandelise abi andmisel:

1) lähtutakse esmajärjekorras isiku vajadustest;

2) eelistatakse abimeetmeid, mis on suunatud võimaluste leidmisele ja isiku suutlikkuse suurendamisele korraldada oma elu võimalikult iseseisvalt;

3) nõustatakse isikut abimeetme valikul ja kohandamisel ning vajaduse korral abi kasutamisel vastava erialase ettevalmistusega spetsialisti poolt;

4) lähtutakse abimeetme rakendamise tulemuslikkusest abi vajava isiku ning vajaduse korral pere ja kogukonna seisukohast;

5) kaasatakse abi andmise kõikidel etappidel abi vajavat isikut ning vajaduse korral ka tema perekonnaliikmeid, kui isik on selleks nõusoleku andnud;

6) tagatakse abimeetmed isikule võimalikult kättesaadaval moel.


Isikul on esmane vastutus teda ohustavate sotsiaalsete riskidega toimetulekul ning abi taotlemisel peab isik aitama igakülgselt kaasa eesmärgipärasele ja efektiivsele menetlusele ning asjaolude muutumise korral abi kohandamisele.

 

Sotsiaalhoolekandelise abi korraldamine Jõelähtme vallas juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest, Jõelähtme vallavolikogu määrustest ja otsustest, Jõelähtme vallavalitsuse määrustest ja korraldustest ja teistest õigusaktidest.

 

Sotsiaalhoolekandelist abi korraldavad sotsiaalminister, maavanemad ja kohalik omavalitsus. Teavet riikliku sotsiaalhoolekande korraldusest, riigi poolt pakutavatest toetustest ning teenustest on võimalik saada Sotsiaalkindlustusameti kaudu, Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt www.sotsiaalkindlustusamet.ee ja infotelefonil 16 106. Sotsiaalkindlustusameti kaudu on mitmed toetused ja teenused võimaldatud töö- ja pensioniealistele, puudega inimestele, lastega peredele ja mitmetele teistele sihtgruppidele.

Jõelähtme vallas korraldab sotsiaalhoolekandelise abi andmist Jõelähtme Vallavalitsus.

Toimetaja: MIHKEL TOOMSE