« Tagasi

Välisõhus leviva müra vähendamise tegevuskava koostamine

Välisõhus leviva müra vähendamise tegevuskava koostatakse mürataseme vähendamiseks ja selle mõju ohjamiseks. Tegevuskava koostatakse välisõhu strateegilise mürakaardi tulemuste alusel riigiteedel.

 

Müra vähendamise tegevuskava tuleb koostada maanteelõikudes, mida kasutab üle kolme miljoni sõiduki aastas ehk 8200 sõiduki ööpäevas. Selliseid maanteelõike on riigiteede võrgus 161 kilomeetrit, 12 erineval maanteel.

 

Prioriteetsete parandamist vajavate kohtade määramisel võeti kriteeriumiks vastavus siseriiklikele müra normtasemetele. Täpsemalt on kriteeriumiks päeva- ja öömüraindikaatori piirväärtuse ületus eluhoone maanteepoolsel fassaadil. Strateegilise mürakaardi koostamisel teostatud arvutuste kohaselt on sellistes eluhoonetes ligikaudu 100 elanikku. Nende elanike kaitseks on vajalik töötada välja ja rakendada sobivad müra leevendusmeetmed.

 

Avalikustamise perioodil 12.06 - 29.06.2018 saab saata ettepanekuid, küsimusi ja vastuväiteid aadressil Maanteeamet, Teelise 4, 10916, Tallinn või e-postiga aadressile Kadri-Piibe.Jarve@mnt.ee.

 

Müra vähendamise tegevuskava 2019-2024 koostasid ELLE OÜ koostöös Maanteeametiga ning selle valmimist toetas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

 

Tegevuskava link: https://www.mnt.ee/et/tee/mura-ja-valisohk/valisohus-leviva-mura-vahendamise-tegevuskava-maanteeloikudes-mida

 

Maanteeamet

Planeeringute osakond

Keskkonnatalitus