« Tagasi

KMH aruande avalikustamise teade

„OÜ Väo Paas´i poolt kavandatava Ruu uuringualal leviva ehituslubjakivi kaevandamisega kaasneva keskkonnamõju hindamise aruande" avalikustamise teade

Keskkonnaamet teatab „OÜ Väo Paas´i poolt kavandatava Ruu uuringualal leviva ehituslubjakivi kaevandamisega kaasneva keskkonnamõju hindamise aruande" I, II ja III köite avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu toimumisest.

Keskkonnamõju hindamise (edaspidi KMH) eesmärk on Jägala lubjakivimaardla I ploki kasutuselevõtuga kaasneva keskkonnamõju välja selgitamine. Jägala lubjakivimaardla Ruu kaevandamisala paikneb Jõelähtme vallas, Ruu ja Kaberla küla vahelisel riigimetsamaal (Ojaveere kinnistu, katastritunnus: 24505:002:0251). Karjääri alla planeeritava maa-ala pindala on 30,31 ha, mille piires ehituslubjakivi tarbevaru moodustab 3028 tuh m3. Kaevandatava lubjakivi maht looduslikul kujul ulatub aastas 250 000 m3. 

KMH aruande avalikustamise põhjuseks on Riigikohtu halduskolleegiumi 15.10.2013 kohtuotsus nr 3-3-1-35-13, milles viidatakse varasema KMH aruande (köited I ja II) avalikustamise osas haldusmenetlusenormide rikkumisele ning puudustele aruande sotsiaalmajandusliku olukorra käsitluses. Otsuses nenditakse, et KMH aruande avalikustamine peab toimuma seaduses sätestatud korras ja tingimustel. KMH aruande III köite koostamise eesmärgiks ongi Riigikohtu halduskolleegiumi otsuses nimetatud puuduste kõrvaldamine, võimaldamaks köidete I ja II korduvavalikustamist koos III köitega. Köide III on eelnevate köidete lahutamatu osa.

KMH osapooled: Arendaja on OÜ Väo Paas, (registrikood: 10055887; aadress Lagedi tee 16, Veneküla, Rae vald, Harju maakond, 75325), kontaktisik Veljo Haube, e-post veljo@vaopaas.ee, telefon 509 4542. Otsustaja on Keskkonnaamet (kontaktisikud: Epp Kuslap, e-post epp.kuslap@keskkonnaamet.ee, telefon 674 4803 ja Ester Pindmaa e-post ester.pindmaa@keskkonnaamet.ee, telefon 384 8744). KMH juhtekspert on Alar Noorvee (KMH litsents KMH0098), Osaühing Alkranel (registrikood: 10607878; aadress Riia 15B, Tartu linn, Tartu maakond 51 010), e-post alar@alkranel.ee, telefon 554 0579.

KMH aruandega (I, II ja III köitega) on võimalik tutvuda tööaegadel kuni 25.08.2017 Keskkonnaamet Harju kontoris (Viljandi mnt 16, 11 216 Tallinn, kontaktisik Epp Kuslap, telefon 6744803) ja Jõelähtme Vallavalitsuses (Postijaama tee 7, Jõelähtme küla, 74202, Harjumaa). Lisaks on võimalik KMH aruandega tutvuda Keskkonnaameti kodulehel www.keskkonnaamet.ee (avalehele Kiirelt kätte/Keskkonnamõju hindamiste avalik väljapanek/Põhja regiooni KMH). Keskkonnaameti kodulehel on kõik kolm köidet eraldi alajaotustes.

KMH aruande kohta kirjalikke ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi saab esitada kuni 25.08.2017 (k.a) KMH otsustaja kontaktidel – aadressil pohja@keskkonnaamet.ee või Keskkonnaamet, F. J. Wiedemanni 13, 72210 Türi, Järvamaa.

KMH aruande avalik arutelu toimub 29.08.2017 kell 17.00 Jõelähtme rahvamajas (Jõelähtme küla, Jõelähtme vald, Harjumaa 74202).